DRAMA NA AUTO-PUTU! Zapalio se i potpuno izgoreo automobil kod Laste! VIDEO

 • At­mo­s­fe­ru na po­slu mo­gu da či­ne sple­t­ke ko­je ši­ri ne­ko od va­ših ko­le­ga. …

 • Ni­je pre­po­ru­č­lji­vo da da­nas pre­du­zi­ma­te ri­zi­č­ne po­slov­ne po­te­ze, …

 • Ko­nju­n­k­ci­ja Me­r­ku­ra i Ne­p­tu­na mo­že vam do­ne­ti pad ko­n­cen­tra­ci­je. …

 • Ovaj dan obe­le­ži­će pro­ši­re­nje kru­ga sa­ra­d­ni­ka. Obra­ti­te pa­žnju na sve de­ta­lje …

 • Va­še ra­su­đi­va­nje u ovom pe­rio­du mo­že se ra­spli­nu­ti na pre­ve­li­ki broj pra­va­ca …

 • Pla­ne­tar­ni aspe­k­ti mo­gu pri­vre­me­no da za­ma­gle va­še ra­su­đi­va­nje. …

 • Ovaj dan mo­gu obe­le­ži­ti nes­po­ra­zu­mi na po­slu, po­se­b­no uko­li­ko ra­di­te sa …

 • Pri­ti­sak zbog kra­j­njih ro­ko­va mo­že da vam do­ne­se ne­r­vo­zu. Tru­di­te se da ispu­ni­te …

 • Ključ uspe­ha sa­sto­ji se u to­me da po­štu­je­te prio­ri­te­te i da se ne ra­spli­ne­te u …

 • Da­nas su mo­gu­ći nes­po­ra­zu­mi na po­slu. Po­tru­di­te se da pre­ciz­ni­je izlo­ži­te …

 • Pla­ne­tar­ni aspe­kt u po­lju no­v­ca mo­že vam do­ne­ti po­gre­šnu pro­ce­nu u po­gle­du …

 • Ne pre­po­ru­ču­je vam se da za­po­či­nje­te rad na no­vom pro­je­k­tu, jer pos­to­ji ve­li­ka …

 • Source

  Leave a Comment