DUGA RESA PZ PS Priloge-mail: zastita.projekt@ka.ht.hr web: … Za isključenje električne energije za pojedine trafostanice ili druga postrojenja DP Elektre Karlovac, odgovoran je

 • PLAN ZAŠTITEOD POŽARA

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

  GRAD DUGA RESA

  BROJ: PZ – 02/17

  DIREKTOR

  mr. ANITA MATAKOVIĆ, dipl.ing.

  KARLOVAC, prosinac 2017.

  ZAŠTITA PROJEKT d.o.o. tel.: 047/614-003, tel./fax.: 047/614-014ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR, ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I USLUGE

  Vladimira Nazora 8, HR – 47 000 KARLOVACe-mail: [email protected]: www.zastitaprojekt.hr

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:002

  SADRŽAJ

  Plan zaštite od požara izradila tvrtka 4

  Tim stručnjaka za izradu plana zaštite od požara 4

  Registracija tvrtke 5

  Prijedlog mjera iz Procjene ugroženosti od požara 8

  A. TEKSTUALNI DIO……………………………………………………………………………………………………..11

  1. Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja

  požara……………………………………………………………………………………………………………………………12

  1.1. Uključivanje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u intervenciju gašenja požara u

  slučaju kada nije dovoljan broj vatrogasaca DVD Duga Resa…………………………………………16

  2. Sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara…………………………………. 17

  3. Načini pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara……………………. 18

  4. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne poslove u akciju gašenja

  požara……………………………………………………………………………………………………………………………19

  5. Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara…………………. 21

  6. Uključivanje službi ili trgovačkih društava, te odgovornih osoba za opskrbu hranom i

  vodom u akciji gašenja požara………………………………………………………………………………………….21

  7. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara………………………..22

  8. Slučajevi kada se i koji općinski i gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom……………………..24

  9. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne

  postrojbe izvan područja grada odnosno općine………………………………………………………………….24

  10. Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili

  spašavanju osoba…………………………………………………………………………………………………………. 25

  11. Nazivi građevina i drugih nekretnina te otvorenog prostora na kojima se može očekivati

  požar većih razmjera……………………………………………………………………………………………………..26

  12. Nazivi građevina i drugih nekretnina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne,

  zapaljive, otrovne i druge opasne tvari…………………………………………………………………………….26

  13. Razrađen sustav ophodnje, motrenja i dojave vatrogasnim postrojbama i drugim

  službama u slučajevima prijeteće opasnosti za nastajanje požara na šumskom ili drugom

  otvorenom prostoru……………………………………………………………………………………………………… 28

  14. Popis dokumenata temeljem plana zaštite od požara………………………………………………………….29

  15. Popis priloga plana zaštite od požara……………………………………………………………………………… 31

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:003

  B. GRAFIČKI DIO…………………………………………………………………………………………………………..32

  1. Prometnice list 1

  2. Energetski sustavi list 2

  3. Hidrantska mreža – pregledna karta list 3

  3.1. Hidrantska mreža – detalj list 3/1

  3.2. Hidrantska mreža – detalj list 3/2

  3.3. Hidrantska mreža – detalj list 3/2

  3.4. Hidrantska mreža – detalj list 3/4

  3.5. Hidrantska mreža – detalj list 3/5

  3.6. Hidrantska mreža – detalj list 3/6

  3.7. Hidrantska mreža – detalj list 3/7

  3.8. Hidrantska mreža – detalj list 3/8

  4. Stupnjevi ugroženosti šuma od požara list 4

  5. Telekomunikacijski sustavi upotrebljivi u vatrogastvu list 5

  6. Djelovanje vatrogasnih postrojbi – mjera 2 list 6

  Popis kratica:DUZS Državna uprava za zaštitu i spašavanjeDVD Dobrovoljno vatrogasno društvoJLS Jedinica lokalne samoupraveJVP Javna vatrogasna postrojbaPAkt Plan aktiviranjaPAng Plan angažiranjaPPAng Područni plan angažiranjaSOPI Standardni operativni postupakVOC Vatrogasni operativni centarVOPod Vatrogasno operativno područjeŽVOC Županijski vatrogasni operativni centar

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:004

  PLAN ZAŠTITE OD POŽARA IZRADILA TVRTKA:

  ZAŠTITA PROJEKT d.o.o.ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR, ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I USLUGE

  Vladimira Nazora 8, HR – 47 000 KARLOVAC

  tel.: 047/614-003, tel./fax.: 047/614-014e-mail: [email protected]

  web: www.zastitaprojekt.hrOIB: 76701744214

  TIM STRUČNJAKA ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

  1. ANĐELKO MATAKOVIĆ, dipl. ing. građ. VODITELJ:

  2. mr. ANITA MATAKOVIĆ, dipl. ing. stroj. ČLAN:

  3. ANTONIO GRGIĆ, struč. spec. ing. el. ČLAN:

  4. GORAN STANKOVIĆ, struč.spec.ing.sec. ČLAN:

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:005

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:006

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:007

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:008

  IZVADAK IZ PRIJEDLOGA TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERAKOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST ODNASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆUMJERU, NAVEDENIH U PROCJENI UGROŽENOSTI OD POŽARA ITEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE br. PU 01/17

  MJERE USTROJA I OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI:

  MJERA 2:

  S obzirom na podatke o broju i mjestu nastajanja požara u zadnjih deset godina; sadašnje stanje

  vatrogasne službe (broju operativnih vatrogasaca i opreme u DVD-ima); potreban broj operativnih

  snaga za učinkovit i djelotvoran sustav zaštite od požara na području Grada te zadržavanje

  postojećih DVD-a radi očuvanja vatrogasne tradicije kao baze za osiguravanje budućih vatrogasnih

  operativnih kadrova, predlažemo da:

  Grad Duga Resa bude jedno područje odgovornosti – vatrogasno operativno područje (VOPod), na

  kojem djeluje DVD Duga Resa kao središnje društvo – vatrogasna postrojba s područjem

  odgovornosti (kategorija “A” s 20 operativnih vatrogasaca) opremljena prema zakonskim

  normativima te potrebama i prosudbama vatrogasne zajednice (čl. 6a Pravilnika o izradi procjene

  ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, N.N. br. 35/94, 110/05 i 28/10).

  DVD Belavići i DVD Stara Sela ustrojiti kao vatrogasne postrojbe kategorije “B” s 10

  operativnih vatrogasaca, i koje će organizacijski i operativno biti podređene DVD-u Duga Resa.

  Postrojbe kategorije “B” nisu vatrogasne postrojbe s područjem djelovanja, već su ostale

  vatrogasne postrojbe i njihova kadrovska popunjenost i tehnička opremljenost ovisi o stručnom

  mišljenu, operativnim postupcima, planu aktivacije, planu nabave opreme koje donosi zapovjednik

  Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese.

  Nedostatak u tehnici i operativi za obavljanje specifičnih intervencija riješiti sukladno organizaciji

  vatrogasne službe u vatrogasnoj operativnoj zoni odgovornosti VOZonKA-1 Karlovac, kako je to

  definirano Planom zaštite od požara Karlovačke županije. Do opremanja vatrogasnih postrojbi

  odgovarajućom tehnikom te dok se odgovarajuće ne ospospobe pripadnici vatrogasnih postrojbi na

  području Grada Duge Rese za samostalno obavljanje svih mogućih intervencija, ugovoriti s

  najbližim operativnim vatrogasnim postrojbama pružanje usluga odnosno vatrogasne tehnike i

  opreme te ugovoriti način interveniranja navedenih postrojbi na području Grada Duge Rese.

  Uključivanje vatrogasnih postrojbi u intervenciju definirati Planom zaštite od požara.

  Obavljanje većih i složenih intervencija ugovoriti s JVP Karlovac, budući je to najbliža te

  opremljena postrojba sposobna za obavljanje ovakvih vrsta intervencija (npr. požar zapaljivih

  tekućina na postaji za opskrbu motornih vozila gorivom).

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:009

  Ugovorno riješiti pitanja kao što su odgovornost za povrede, trošak usluge odnosno intervencije,

  nadležnost za djelovanje, vatrogasce i opremu, uključujući resurse koje treba staviti na

  raspolaganje, određivanje zapovjednika za takvu intervenciju i dr.

  Navedene mjere Grad Duga Resa treba donijeti u obliku odluka, a prema prethodnom stručnom

  mišljenu, operativnim postupcima, planu aktivacije, planu nabave opreme i sl., Vatrogasne

  zajednice Grada Duge Rese.

  Grad Duga Resa treba donijeti Odluku o organiziranju vatrogasne službe na području Grada

  Duge Rese, a kojom se u jedinstveni sustav uključuju operativni vatrogasci i oprema svih DVD-a,

  a koja proizlazi iz ove Mjere 2.

  Na osnovi ove odluke Grad Duga Resa i Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese trebaju donijeti

  provedbene planove, odluke i druge potrebne akte kojima će se definirati prioriteti, rokovi, odnosi

  pojedinih operativnih postrojbi prema cijeloj organizaciji i dr. Sve navedeno potrebno je

  koordinirati s proračunom Grada.

  Prema prijedlogu ove mjere, Planom zaštite od požara definirati organizaciju i ustroj vatrogasne

  službe.

  Nizom odluka, Grad Duga Resa zajedno s Vatrogasnom zajednicom Grada Duge Rese, trebaju

  razviti i provoditi praksu planiranja i kontrole preventivnih mjera zaštite od požara u društvenoj

  zajednici s racionalno i učinkovito planiranim i utrošenim sredstvima, uzimajući u obzir postojeće

  uvjete i predviđeni smjer razvoja društvene zajednice. Glede navedenog, Grad Duga Resa i

  Vatrogasna zajednica Grada Duge Rese trebaju blisko surađivati sa službama i uredima

  odgovornim za provedbu zakona, te drugim službama i tvrtkama koje su svojim djelatnostima

  vezane uz ovu mjeru, radi učinkovitog i uspješnog planiranja te provođenja mjera zaštite od požara.

  Ove mjere, između ostalog, mogu sadržavati:

  procijenjivanje vrste i razine opasnosti od požara i drugih opasnosti u društvenoj zajednici, te

  postavljanje budućih smjernica za minimiziranje ili smanjivanje rizika,

  povećanje svijesti građana o protupožarnoj zaštiti (širenje informacija preko svih raspoloživih

  medija kao što su internet, novine, časopisi, publikacije za ustanove, radijske i televizijske

  postaje, oglasne ploče, reklamni znakovi na vozilima, društvene mreže, kontakt licem u lice i

  ostalo),

  provođenje programa upoznavanja o opasnostima od požara te zaštiti od požara u školi (preko

  djece) i naseljima. Ovi programi trebali bi sadržavati i spoznaje o opasnostima i mjerama

  preventive u privatnim kućama, poljoprivrednim objektima i površinama, šumama i sl.

  provoditi osposobljavanje pučanstva za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara te

  osposobljavanje pučanstva za gašenje požara provođenjem vježbi, upotrebom opreme i

  sredstava za gašenje požara i sl.,

  osigurati opremu za gašenje požara koju mogu koristiti osposobljeni građani do dolaska

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:010

  vatrogasnih postrojbi (npr. u udaljenijim mjestima Grada, gdje nije moguća intervencija u roku

  od 15 minuta, može se stanovništvu dati određen broj vatrogasnih aparata ili odrediti hidrante

  uz koje će biti postavljeni odgovarajuće opremljeni hidratnski ormarići koji će biti pod

  nadzorom lokalnog stanovništva),

  programe aktivnih odnosa s javnošću, kroz koje će vatrogasne postrojbe nastojati postići

  razumijevanje društvene zajednice u svezi s vatrogasnom djelatnošću kao i razumijevanje i

  poštivanje usluga vatrogasne postrojbe od strane društvene zajednice,

  i druge mjere.

  U mjestima koja nisu pokrivena vodovodnom niti hidrantskom mrežom, odrediti i urediti mjesta za

  prilaz i crpljenje vatrogasne vode, a prema mišljenu i prosudbi zapovjednika Vatrogasne zajednice

  Grada Duge Rese.

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:011

  A. TEKSTUALNI DIO

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:012

  1. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIHVATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

  Požar se dojavljuje na brojeve telefona:

  ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR (ŽVOC)

  193

  ili

  DUZS – CENTAR 112 KARLOVAC

  112

  U slučaju uporabe telefona 112 dojavu zaprima Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Centar 112

  Karlovac koja, ako se radi o požaru, poziv preusmjerava Županijskom vatrogasnom operativnom

  centru (ŽVOC).

  Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) nakon zaprimljene dojave o požaru, aktivira

  vatrogasni operativni centar (VOC) Karlovac sukladno utvrđenom Planu aktiviranja (PAkt)

  vatrogasnog operativnog područja (VOPod) Duga Resa.

  Vatrogasac dispečer u VOC-u obavlja plansko aktiviranje DVD-a u VOPod Duga Resa sukladno

  Planu aktiviranja (PAkt), uzbunjuje postrojbu glede potrebne količine potrebnih vozila, opreme,

  sredstava za gašenje i operativnog ljudstva u skladu sa Planom uzbunjivanja i izlaženja (PUI).

  Po potrebi, za područje Karlovačke županije (u skladu sa zapovijedima nadležnog zapovjednika)

  obavlja i angažiranje ostalih potrebnih vatrogasnih snaga temeljem propisanog Plana angažiranja

  (PAng)

  Zapovjednik VOPod Duga Resa u svojim operativnom planovima i postupcima mora utvrditi listu

  velikih građevina glede broja osoba i količine opasnih tvari, te ovisno o mjestu požara (krovišta,

  škole, pilane i sl.) definirati obvezno uzbunjivane vatrogasca te najmanje dvaput godišnje

  uvježbavati akciju gašenja požara na takvim građevinama.

  Zapovjednik VPOd Duga Resa dužan je izraditi operativne planove i postupke vatrogasne službe

  kojem će se definirati izlasci vatrogasne tehnike za svaku karakterističnu građevinu na požarnom

  području te propisati Plan aktivacije (PAakt), Plan uzbunjivanja i izlaženja (PUI) te Standardne

  operativne postupke na intervencijama (SOPI) na tipskim požarima i tehničkim te ostalim

  intervencijama.

  Za potrebe uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasaca na području VOPod Duga Resa potrebno je

  osigurati prijemnike poziva (mobilne telefone ili druge uređaje) te ih dati onim vatrogascima, koji

  mogu napustiti radno mjesto i nalaze se u blizini sjedišta navedenih vatrogasnih postrojbi.

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:013

  Broj dobrovoljnih vatrogasaca kod pozivanja treba se uvećati najmanje četverostruko od potrebnog

  broja (vjerojatnost raspoloživosti dobrovoljnog vatrogasca kreće se 1 : 4 što znači ako se pozove 4

  dobrovoljna vatrogasca doći će ih najmanje jedan).

  U slučaju akcidenta s opasnim tvarima i/ili tehničke intervencije, odgovornosti postrojbe za 1. izlaz

  su JVP Karlovac, odmah se uzbunjuje i središnja vatrogasna postrojba VOPod Duga Resa, dok se

  ostale vatrogasne postrojbe iz zone odgovornosti uzbunjuju po potrebi voditelja intervencije i

  zapovjedi nadležnih zapovjednika.

  Tablica 1.1. Plan aktiviranja operativnog stožera

  Naziv

  vatrogasne

  organizacije

  Ime i prezime Dužnost Broj telefona

  VZ Karlovačke

  županije

  GORAN FRANKOVIĆ Zapovjednik 091 47 93 001

  MIROSLAV RADE Zamjenik zapovjednika 091 47 93 012

  VZ Duga ResaMIRO MAMIĆ Zapovjednik 091 47 93 153

  DRAGO BROZIĆ Zamjenik zapovjednika 091 47 93 163

  OPERATIVNANADLEŽNOST

  IME I PREZIME DUŽNOST BROJ TELEFONAUKUPAN BROJOPERATIVNIHVATROGASACA

  VOPodDUGA RESA

  MARIJANMARC

  ZAPOVJEDNIK DVD-a

  DUGA RESA091 47 93 039

  58

  GORANŠTETA

  ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKADVD-a DUGA RESA

  098 210 625

  MATIJAŠIMIĆ

  ZAPOVJEDNIK DVD-aBELAVIĆI

  099 85 02 359

  GORANSPUDIĆ

  ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKADVD-a BELAVIĆI

  091 47 93 173

  DAVORKEKIĆ

  ZAPOVJEDNIK DVD-a

  STARA SELA091 47 93 160

  DRAGOBROZIĆ

  ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKADVD-a STARA SELA

  091 47 93 163

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:014

  Tablica 1.2. Popis vatrogasnih vozila u DVD-u Duga Resa

  Namjenavozila*

  Marka i tip vozilaRegistarskaoznaka

  God.proiz.

  Sredstvo za gašenje

  VODA(l)

  PJENA(l)

  PRAH(kg)

  CO2(kg)

  AC MERCEDES AROCS KA 303 GT 2015. 7000 100 18 10

  GPMERCEDES

  SPRINTERKA 293 HB 1996. / / / /

  TR OPEL VIVARO KA 659 EC 2007. / / / /

  *) Tipizacija vozila prema (HRN EN 1846-1):AC – AutocisternaTR – Vozilo za prijevoz vatrogasacaGP – vozilo za gašenje požara

  Tablica 1.3. Popis vatrogasnih vozila u DVD-u Belavići

  Namjenavozila*

  Marka i tip vozilaRegistarskaoznaka

  God.proiz.

  Sredstvo za gašenje

  VODA(l)

  PJENA(l)

  PRAH(kg)

  CO2(kg)

  TRVW

  TRANSPORTERKA 596 DR 2006. / / 2 /

  ŠM NISSAN NAVARA KA 514 GB 2007. 350 10 2 /

  NVDEUTZ MAGIRUS

  170KA 597 CK 1978. 2600 100 19 /

  *) Tipizacija vozila prema (HRN EN 1846-1):ŠM – Šumsko vozilo s mobilnom nadogradnjomTR – Vozilo za prijevoz vatrogasacaNV – Navalno vozilo

  Tablica 1.4. Popis vatrogasnih vozila u DVD-u STARA SELA

  Namjenavozila*

  Marka i tip vozilaRegistarskaoznaka

  God.proiz.

  Sredstvo za gašenje

  VODA(l)

  PJENA(l)

  PRAH(kg)

  CO2(kg)

  TR RENAULT TRAFIC KA 748 DI 2005. / / / /

  ŠM TAM 75T5 KA 792 FP 1984. 500 20 / /

  AC MERCEDES 1622 KA 108 HN 1983. 4000 100 / /

  *) Tipizacija vozila prema (HRN EN 1846-1):ŠM – Šumsko vozilo s mobilnom nadogradnjomTR – Vozilo za prijevoz vatrogasacaAC – Autocisterna

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:015

  Tablica 1.5. Popis uređaja vatrogasne radio veze u DVD-u Duga Resa

  Radio stanice

  Proizvođač TipBroj uređaja

  (kom)Vrsta Kodni broj

  MOTOROLA GM340 1 mobilna – analogna 541

  MOTOROLA P210 1 ručna – analogna –

  KENWOOD TR2302 5 ručna – analogna –

  Tablica 1.6. Popis uređaja vatrogasne radio veze u DVD-u Belavići i VZG Duga Resa

  Radio stanice

  Proizvođač TipBroj uređaja

  (kom)Vrsta Kodni broj

  MOTOROLA GM300 1 mobilna – analogna 540

  ICOM IC-F3002 2 ručna – analogna –

  ICOM IC-F5022 1 ručna – analogna 545

  ICOM IC-F5022 1 ručna – analogna 546

  ICOM IC-F3002 4 ručna – analogna –

  Tablica 1.7. Popis uređaja vatrogasne radio veze u DVD-u Stara Sela

  Radio stanice

  Proizvođač TipBroj uređaja

  (kom)Vrsta Kodni broj

  MOTOROLA P210 6 ručna – analogna –

  TALCO CS – 160-3/M 1 mobilna – analogna 537

  TALCO CS – 160-3/M 1 mobilna – analogna 538

  MOTOROLA GP300 1 mobilna – analogna 539

  MOTOROLA GP300 2 mobilna – analogna –

  Ovim Planom zaštite od požara Grada Duge Rese utvrđen je jedno vatrogasno operativno područje

  (VOPod).

  Naziv VOPod-a Područje

  Duga Resa Cijelo područje Grada Duge Rese

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:016

  1.1. Uključivanje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u intervenciju gašenja požara uslučaju kada nije dovoljan broj vatrogasaca DVD Duga Resa

  Vatrogasna služba mora osigurati dovoljan broj vatrogasaca za rješavanje jednog istovremenog

  događaja. DVD Duga Resa raspolaže s dvadesetdva (22) operativna vatrogasca, DVD Belavići s

  dvadesetjednim (21) operativnim vatrogasacom i DVD Stara Sela s petnaest (15) operativnih

  vatrogasaca.

  Na poziv ŽVOC-a (193), za obavljanje vatrogasne intervencije, izlazi najmanje 5 vatrogasca (od

  toga 1 vozač) i aktiviraju se vatrogsci po prioritetu iz DVD Duga Resa, DVD Belavići i DVD Stara

  Sela, do onog broja vatrogasaca koji je potreban za intervenciju.

  Planom angažiranja te planom aktivacije potrebno je predvidjeti dodatno potrebne vatrogasce,

  tehniku i sredstva za gašenje zavisno od zahtjeva intervencije.

  U vezi s navedenim, potrebno je donijeti Planove provođenja teoretskog i praktičnog

  osposobljavanja vatrogasaca iz postrojbi DVD-a, Planove provođenja vježbi, Plan angažiranja,

  Plan aktivacije vatrogasnih snaga, Plan uzbunjivanja i izlaženja i dr..

  Temeljem postojećeg stanja vatrogasnih postrojbi na području VOPod Duga Resa, određena je

  postrojba DVD-a (kategorija A s 20 operativnih vatrogasaca) koju treba tehnički i kadrovski

  opremiti sukladno propisima.

  KATEGORIJA A

  Red. br. Naziv vatrogasne postrojbe Operativno područje

  1. DVD Duga Resa VOPod Duga Resa

  Vatrogasne postrojbe DVD-a Belavići i DVD-a Stara Sela, operativno su pridodane središnjoj

  postrojbi i kategorizirane su kao ostala vatrogasna postojbe (kategorija “B” s 10 operativnih

  vatrogasaca).

  KATEGORIJA B

  Red. br. Naziv vatrogasne postrojbe Operativno područje

  1. DVD BELAVIĆI VOPod Duga Resa

  2. DVD STARA SELA VOPod Duga Resa

  Prilog br. – 1 Popis vatrogasnih vozila u VOPod Duga Resa

  Prilog br. – 2 Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga u VOPod Duga Resa

  Prilog br. – 3 Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOPod Duga Resa

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:017

  Tablica 1.1.1 Plan aktivacije vatrogasnih snaga VOPod Duga Resa

  VATROGASO OPERATIVNO PODRUČJE (VOPod) – Duga Resa

  OPERATIVNIH

  VATROGASACA

  ZAPOVJEDNIK MIROMAMIĆ 091 47 93 153 58

  NAZIVPOSTROJBE DVD

  KAT IME I PREZIME DUŽNOST MOBILNI TELEFON KUĆNI

  Duga Resa A

  MARIJANMARC

  ZAPOVJEDNIK 091 47 93 039

  22GORANŠTETA

  ZAMJENIK 098 210 625

  BEAVIĆI B

  MATIJAŠIMIĆ

  ZAPOVJEDNIK 099 85 02 359

  21GORANSPUDIĆ

  ZAMJENIK 091 47 93 173

  STARA SELA B

  DAVORKEKIĆ

  ZAPOVJEDNIK 091 47 93 160

  15DRAGOBROZIĆ

  ZAMJENIK 091 47 93 163

  2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJAVEĆIHPOŽARA

  Vatrogasnom intervencijom zapovjeda zapovjednik vatrogasne postrojbe odnosno grupe, koja je

  prva počela s intervencijom. Za vrijeme intervencije zapovjednik je dužan javljati se u VOC-u

  (radio veza ili telefon), a po završetku istom predati izvješće o intervenciji u pisanom obliku.

  Ako zapovjednik koji zapovjeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i

  snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o nastalom događaju odmah obavješćuje

  VOC koji će obavijestiti nadređenog ovlaštenog zapovjednika koji preuzima zapovjedanje

  intervencije.

  Kad na mjesto događaja prva izađe dobrovoljna vatrogasna postrojba, zapovjednik te postrojbe

  zapovjeda vatrogasnom intervencijom do dolaska Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca, kada

  zapovjedanje preuzima ovlašteni voditelj (zapovjednik) u toj postrojbi.

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:018

  VATROGASNAVATROGASNA ZAJEDNICAZAJEDNICA GRADAGRADA DUGEDUGE RESERESE

  OPERATIVNIH

  VATROGASACA

  IME I PREZIME DUŽNOST MOBILNI TELEFON

  MIROMAMIĆ ZAPOVJEDNIK 091 47 93 15358

  DRAGO BROZIĆ ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA 091 47 93 163

  3. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATAUAKCIJUGAŠENJAPOŽARA

  Na području VOPod Duga Resa električna energija distribuira se preko elektrodistributivne mreže i

  uređaja koji su u nadležnosti Hrvatske elektroprivrede – Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP

  ELEKTRA KARLOVAC, V. Mačeka 44, Karlovac.

  U slučaju požara na postrojenjima DP Elektre Karlovac, kao i u slučaju veće vatrogasne

  intervencije u naseljima i ulicama, nužno je isključiti električnu energiju za objekte ili cijelo naselje.

  Za isključenje električne energije za pojedine trafostanice ili druga postrojenja DP Elektre

  Karlovac, odgovoran je rukovoditelj distribucijskog područja, a u zamjeni dežurna osoba koja

  upravlja distribucijom el. energije.

  Za isključenje el. energije pojedinih naselja ili ulica ovlašten je zapovjednik vatrogasne intervencije

  koji takav zahtjev upućuje DP Elektri Karlovac.

  Naziv distributera / tvrtke Odgovorna osoba / služba Broj telefona

  Hrvatska Elektroprivreda – Operator

  distribucijskog sustava d.o.o.,

  DP ELEKTRA KARLOVAC, V. Mačeka 44,

  Karlovac

  Dispečerska služba (047) 411 109

  Dežurni uklopničar (047) 411 110

  Hrvatska Elektroprivreda – Operator

  distribucijskog sustava d.o.o.,

  DP ELEKTRA KARLOVAC – Pogon Duga

  Resa, Bana J. Jelačića 67, Duga Resa

  Dežurni 098 982 40 28

  Distributer električne struje dužan je izraditi operativne planove prekidanja dovoda energenata po

  pojedinim područjima. Vatrogasna zajednica Grada Duga Resa dužna je posjedovati te planove te

  ih proslijediti dežurnom dispečeru ŽVOC-a.

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:019

  4. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJUKOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

  U slučaju požara, eksplozije ili sl. opasne situacije koja nije poprimila obilježje prirodne nepogode,

  a koja zahtjeva angažiranje većeg broja osoba i opreme, gradonačelnik ili osoba koju on za to

  ovlasti, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika može:

  – narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Grada Duge Rese, starijih od 18 godina

  u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim

  događajem,

  – narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe

  intervencije i spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem

  – i dr.

  Na području Grada djeluju i druge pravne osobe koje u svom sastavu imaju mehanizaciju koja se

  može uključiti u vatrogasnu intervenciju.

  U slučaju većih vatrogasnih intervencija, kada je potrebno angažirati opremu, mehanizaciju i

  ljudstvo za pomoć vatrogasnim postrojbama, obvezne su surađivati sljedeće fizičke i pravne osobe:

  NAZIVNAZIV TVRTKETVRTKEKONTAKKONTAKTT OSOBAOSOBA

  II TELEFONTELEFONVRSTAVRSTA STROJASTROJA

  KOLI

  KOLI ČČINA

  INA

  TEHNITEHNIČČKEKEKARAKTERISTIKEKARAKTERISTIKE

  NOSIVOST

  NOSIVOST

  VOLUMEN

  VOLUMEN

  OSTALO

  OSTALO

  KOLOS d.o.o.Jozefinska cesta

  53

  Vlatka LorkovićIvšić

  098 261 586

  kombiniranigrađevinski stroj JCB

  4X1 kom

  rovokopač, Volvo EC210

  1 kom

  teretni automobil,Mercedes atego

  1 kom

  sa dizalicom hidr.MIAB, KA 872CV

  1 kom 8,2 t

  KOMUNALNODUGA RESA

  d.o.o.Kolodvorska 1

  Željko Kučinić091 28 44 280

  Ivica Latković091 28 44 295

  kombiniranigrađevinski stroj (KA

  307-DM)1 kom

  kombiniranigrađevinski stroj (KA

  409-DM)1 kom

  mini bager 1 komkamion kiper s kranom

  (KA 235-DI)1 kom 9,3 t

  specijalno vozilo začišćenje kanal. mreže

  (KA 476-HC)1 kom 4,5 t

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:020

  NAZIVNAZIV TVRTKETVRTKEKONTAKKONTAKTT OSOBAOSOBA

  II TELEFONTELEFONVRSTAVRSTA STROJASTROJA

  KOLI

  KOLI ČČINA

  INA

  TEHNITEHNIČČKEKEKARAKTERISTIKEKARAKTERISTIKE

  NOSIVOST

  NOSIVOST

  VOLUMEN

  VOLUMEN

  OSTALO

  OSTALO

  IZGRADNJAPOPOVAČKI

  obrt zagrađevinarstvoA. Starčevića 3

  Mijo Popovački098 363 530

  MarijoPopovački098 365 273

  viličar 1 kom 3 tkombinirani

  građevinski stro1 kom

  kamion kiper 1 kom 4 t

  kamion kiper sdizalicom

  1 kom 10 tdužinadizanja17 m

  ČISTOĆADUGA RESA

  d.o.o.Kolodvorska 1

  Marijan Kovačić- direktor

  091 28 44 305

  HANSA RENDERS +radno vozilo KA 436

  ED1 kom 1,87 t

  Mercedes Unimog -teretni automobil KA

  360 FR1 kom 3 t

  Antonio Carraro -traktor KA 998 EN

  1 kom

  prikolica – priključnovozilo

  1 kom 2,2 t

  Tomo Vinković -traktor KA 786 DF

  1 kom

  prikolica Mitner -priključno vozilo KA

  147 GA1 kom 0,97 t

  ARKADAd.o.o.,

  Kolodvorska 1a,Duga Resa

  RomanoBanjavčić

  098 308 593

  kombiniranigrađevinski stro, JCB,

  KA 922 GL1 kom

  kombiniranigrađevinski stro, JCB,

  KA968 HP1 kom

  Bager točkaš, NEWHOLLAND, KA 808

  DL1 kom

  Greder, OBK, KA 823DF

  1 kom

  Utovarivač, HYUNDAI(tip: HL770-9)

  1 kom

  Odgovorna ili dežurna osoba u pravnoj osobi, koja je navedena u gornjoj tablici, dužna je odazvati

  se pozivu voditelja akcije gašnja i spašavanja i organizirati zahtijevanu pomoć, i najmanje s

  mehanizacijom koja je navedena.

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:021

  U akciju gašenja požara mogu se pozvati i druge pravne i fizičke osobe koje raspolažu specijalnim

  vozilima, strojevima i drugom opremom koja može koristiti u vatrogasnim intervencijama.

  5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKEPOMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

  U slučaju ozljeđivanja osoba u vatrogasnim intervencijama ili kao posljedica nastalog događaja,

  medicinsku pomoć pruža:

  NazivNaziv medicinskemedicinske ustanoveustanove BrojBroj telefonatelefona

  Hitna medicinska pomoć 194

  Dom zdravlja Duga Resa(047) 841 005

  (047) 841 781 (opća služba)

  Ustanova za pružanje prve medicniske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara ako:

  – se iz dojave o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima ozlijeđenih osoba, i

  – rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu provođenja

  akcije gašenja požara (gasitelja i/ili ostalih osoba), radi konfiguracije terena, specifičnosti

  objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja.

  Za pružanje prve medicinske pomoći na mjestu intervencije, služba hitne medicinske pomoći

  raspolaže sanitetskim vozilima i materijalom, te medicinskim osobljem.

  Medicinsko osoblje koje pruža prvu medicinsku pomoć, odlučuje treba li ozlijeđene osobe

  prevoziti u bolnicu.

  6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, TEODGOVORNIH OSOBA ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJIGAŠENJA POŽARA

  U slučaju nastanka požara ili događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji

  zahtjeva angažiranje većeg broja ljudi i opreme te se pretpostavlja dulje trajanje intervencije,

  potrebno je osigurati opskrba vatrogasnih postrojbi hranom, vodom i pogonskim gorivom.

  Opskrbu vatrogasnih postrojbi hranom, vodom i pogonskim gorivom može narediti gradonačelnik

  ili osobe koje on ovlasti. Te osobe moraju imati pismene ovlasti i dokumentaciju za narudžbu i

  preuzimanje planiranih količina hrane, vode, goriva i dr. za potrebe vatrogasne intervencije.

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:022

  OpskrbaOpskrba hranomhranom ii vodomvodom

  NazivNaziv pravnepravne iliili fizifiziččkeke osobeosobe BrojBroj telefonatelefona tete imeime ii prezimeprezime kontaktkontakt osobeosobe

  KONZUM d.d.

  P – 3228

  Jozefinska 8, Duga Resa

  099 39 29 670Ksenija Trgovčić

  Delković

  7. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIMPOSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

  Vatrogasni zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom, procjenjuje kada je potrebno

  zamijeniti vatrogasne postrojbe.

  Zamjena postojećih vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama na gašenju požara obavlja se u

  slučajevima:

  – zamora postojećih snaga koje su angažirane na gašenju požara,

  – potrebe angažiranja na drugom požaru na području Grada, a moguća je zamjena s nekom

  drugom formacijom,

  – zahtjeva glavnog vatrogasnog zapovjednika za određivanje potrebnog broja ljudi i tehnike za

  gašenje nekog drugog požara, i

  – pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja sudionika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu

  do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredviđeni događaji).

  Vatrogasne postrojbe zamjenjuju se novima, koje su opremljene odgovarajućom vatrogasnom

  tehnikom i osobnim zaštitnim sredstvima.

  Zamjena vatrogasnih postrojbi obavlja se, u pravilu, na mjestu intervencije.

  Zamjena vatrogasnih postrojbi obavlja se na prostoru izvođenja vatrogasne intervencije, a način

  uključivanja odvija se na slijedeći način:

  – svaki zapovjednik vatrogasne postrojbe javlja se glavnom zapovjedniku koji vodi intervenciju i

  informira ga s kakvim je snagama i opremom došao na intervenciju,

  – uključivanje novopridošle vatrogasne postrojbe u vatrogasnu intervenciju provodi se prema

  primljenoj zapovijedi, a sukladno vatrogasnim pravilima,

  – za sve vrijeme vođenja vatrogasne intervencije vatrogasni zapovjednici dužni su surađivati i

  provoditi zapovjedi vatrogasnog zapovjednika koji vodi intervenciju.

  Izuzetno, uz odobrenje voditelja višeg stupnja, voditelj intervencije obavlja zamjenu određenog

  broja vatrogasaca u sjedištu postrojbe.

  Ako primjenom sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju

  gašenja požara na mjestu intervencije kao i u sjedištu postrojbi dolazi do angažiranja dva ili više

  vatrogasnih zapovjednika, u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja, u tim slučajevima

  nužno je postupati na jedan od ranije opisanih načina.

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:023

  O potrebi angažiranja novih postrojbi s područja županije, voditelj intervencije obavještava

  županijskog vatrogasnog zapovjednika.

  Zapovjednik vatrogasne intervencije donosi odluku o dinamici uključivanja vatrogasnih postrojbi i

  o stavljanju ostalih snaga u pripravnosti.

  STUPANJ SNAGE

  1. Stupanj

  – požari otvorenog prostora manjih razmjera

  – indeks opasnosti vrlo mali do mali

  1. DVD Duga Resa

  2. DVD Belavići i DVD Stara Sela

  3. U pripravnosti snage iz 2. stupnja

  2. Stupanj

  – manje šumske površine

  – veće površine trave i niskog raslinja

  – indeks opasnosti mali do umjeren

  1. Snage iz 1. stupnja

  2. Vatrogasne postrojbe iz susjednih jedinica

  lokalne samouprave

  3. U pripravnosti snage iz 3. stupnja

  3. Stupanj

  – veće šumske površine

  – velike površine trave i nsikog raslinja

  – indeks opasnosti mali do umjeren

  1. Snage iz 2. stupnja

  2. Uključivanje vatrogasnih postrojbi s

  područja županije

  3. U pripravnosti snage iz 4. stupnja

  4. Stupanj

  – vrijedne šumske površine

  – vrlo velike površine trave i nsikog raslinja

  – ugroženost objekata i raslinja

  – moguće više istovremenih događaja na širem

  području (različitog intenziteta)

  – indeks opasnosti umjeren do velik

  1. Snage iz 3. stupnja

  2. Uključivanje ukupnih snaga s područja

  županije

  3. U pripravnosti snage iz drugih županija

  5. Stupanj

  – posebno vrijedne šumske površine

  – izrazito velike površine otvorenog prostora

  – više istovremenih događaja većeg intenziteta

  – ugroženost naselja i/ili drugih sadržaja ili

  objekata

  – indeks opasnosti velik do vrlo velik

  1. Snage iz 4. stupnja

  2. Vatrogasne postrojbe iz ostalih dijelova

  Republike Hrvatske

  3. Po potrebi pomoć iz drugih zemalja

  Na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika prema potrebi od 3. stupnja na intervenciju se

  pozivaju i uključuju specijalističke vatrogasne postrojbe civilne zaštite, ostale specijalističke

  postrojbe civilne zaštite, namjenske postrojbe Hrvatske vojske i protupožarne zračne snage.

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:024

  8. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI I GRADSKI ČELNICIUPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

  Obavješćivanje gradonačelnika o nastalom požaru provodi se u slučaju:

  – požara i/ili eksplozije i druge opasne situacije, kada je došlo do stradanja više osoba;

  – požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u

  gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje

  stambenog objekta;

  – kada se za požar na području Grada angažiraju javne vatrogasne postrojbe i/ili dobrovoljna

  vatrogasna društva sa sjedištem u drugim općinama ili gradovima;

  – kada se dobrovoljna vatrogasna društva koja djeluju na području Grada upućuju na akciju

  gašenja požara izvan VOPod Duga Resa;

  – kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati dodatna oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid

  pomoći.

  Obavješćivanje gradskih čelnika obavlja se putem ŽVOC-a u prije navedenim situacijama ili na

  poseban zahtjev voditelja akcije.

  GRADGRAD DUGADUGA RESARESA

  IME I PREZIME FUNKCIJA

  TOMISLAV BOLJAR GRADONAČELNIK

  MIROSLAV FURDEKZAMJENIK

  GRADONAČELNIKA

  KATARINA SRAKOČIĆZAMJENICA

  GRADONAČELNIKA

  Obavješćivanje gradonačelnika i njegovih zamjenika obavlja se putem ŽVOC-a. Brojevi telefona

  gradskih čelnika poznati su dispečeru ŽVOC-a te zapovjedništvu VZ Grada Duga Rese.

  9. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU,ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVANPODRUČJA GRADA ODNOSNO OPĆINE

  Ako zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese koji zapovijeda vatrogasnom

  intervencijom procijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti

  intervenciju, o događaju odmah izvješćuje županijskog vatrogasnog zapovjednika koji zahtjeva

  sudjelovanje vatrogasnih postrojbi s područja županije. Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten

  je i dužan odmah aktivirati vatrogasne postrojbe s područja županije u vatrogasnu intervenciju.

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:025

  VATROGASNAVATROGASNA ZAJEDNICAZAJEDNICA KARLOVAKARLOVAČČKEKE ŽŽUPANIJEUPANIJE

  IME I PREZIME DUŽNOST VPN TELEFONMOBILNITELEFON

  KUĆNI

  GORAN FRANKOVIĆ ZAPOVJEDNIK 091/4793 001 091/4876533 638-121

  MIROSLAV RADEZAMJENIK

  ZAPOVJEDNIKA091 47 93 012

  U slučaju požara ili drugog događaja koji poprimi obilježje elementarne nepogode, županijski

  vatrogasni zapovjednik o tome obavještava župana. U takvim slučajevima župan je ovlašten

  aktivirati i stožer civilne zaštite koji preuzima upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine

  ugroženih nastalim događejem, a u njegovom radu sudjeluje i županijski vatrogasni zapovjednik.

  KARLOVAKARLOVAČČKAKA ŽŽUPANIJAUPANIJA

  IME I PREZIME FUNKCIJA

  DAMIR JELIĆ ŽUPAN

  IVAN UĐBINACNAČELNIK ŽUPANIJSKOG STOŽERA

  CIVILNE ZAŠTITE

  Obavješćivanje župana i njegovog zamjenika obavlja se putem ŽVOC-a. Brojevi telefona

  županijskih čelnika poznati su dispečeru ŽVOC-a.

  10. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNENAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

  Kada za učinkovitu vatrogasnu intervenciju nisu dostatna vozila i oprema vatrogasnih postrojbi,

  gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika ili

  njegovog zamjenika, dužan je aktivirati specijalna vozila, strojeve i opremu za provođenje

  vatrogasne intervencije.

  Specijalna vozila mogu osigurati pravne / fizičke osobe iz toč. 4. ovog Plana zaštite od požara.

  Uporaba opreme i vozila posebne namjene bit će potrebna u slučajevima požara na višim objektima

  (P + 2K i višim), gdje je za očekivati potrebu spašavanja sa visine. U tom slučaju neophodna je

  uporaba vatrogasnih ljestvi i platformi za djelovanje na visini, odnosno zračnog jastuka za

  spašavanje s visine. Tada, te u slučaju složenijih intervencija (npr. požar autocisterne na BP “INA”)

  ili u slučaju prometnih nesreća kada je potrebno spašavanje povrijeđenih iz vozila i drugih

  tehničkih intervencija u prometu, a na temelju prethodno sklopljenog ugovora, sudjeluje JVP

  Karlovac koja raspolaže kompletnom opremom za ovakve vrste intervencija.

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:026

  JAVNAJAVNA VATROGASNAVATROGASNA POSTROJBAPOSTROJBA KARLOVACKARLOVAC

  IME I PREZIME DUŽNOST VPN TELEFON MOBILNI TELEFON

  MIROSLAV RADE ZAPOVJEDNIK 091/47 93 012

  ROBERT HRANILOVIĆ ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA 091 / 51 79 775

  11. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOGPROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIHRAZMJERA

  Na području Grada Duga Resa nema građevina na kojima se može očekivati požar većih razmjera.

  Površina Grada je relativno mala, ne psotoje velike šumske površine kojima bi se mogao širiti

  požar. Također površina Grada ispresijecana je asfaltiranim prometnicama, a Rijeka Mrežnica

  dijeli površinu grada gotovo na dva dijela.

  12. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SUSADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE,OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

  R. br. Naziv pravne ili fizičke osobe i adresa Naziv opasne tvari Količina

  1. INA d.d. – BP “Duga Resa”,

  Trg N. Š. Zrinskog 23, Duga Resa

  – benzin 66,5 m3

  – diesel gorivo 64,7 m3

  – UNP (boce) 1980 kg

  – motorna i hidr. ulja 0,5 m3

  2. Arkada d.o.o. – Kamenolom Zvečaj – lož ulje 25 m3

  – diesel gorivo 50 m3

  – bitumen 60 m3

  – motorna i hidr. ulja 2,5 m3

  3. M – 90 d.o.o. Ulica B. J. Jelačića 51, D. Resa- eksplozivne tvari

  (klasa 1,4 S) 490 kg

  4. Tomislav svijeće d.o.o., Mrežnički Brig 37a – parafin 120 000 kg

  5. Aquaestil plus d.o.o.,

  J. Jeruzalema 8, Duga Resa

  – UNP 5 m3

  – lož ulje 60 m3

  – smola 20 m3

  – aceton 3,6 m3

  – ljepilo 1,6 m3

  – etanol 0,8 m3

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:027

  R. br. Naziv pravne ili fizičke osobe i adresa Naziv opasne tvari Količina

  6. Specijalna bolnica za produženo liječenje

  Duga Resa, J. Jeruzalema 7, Duga Resa

  – lož ulje 30 m3

  – diesel gorivo 0,4 m3

  – UNP (boce) 350 kg

  7. NTL poslovnica 103,

  Ljudevita Gaja 1, Duga Resa

  – diesel gorivo 1,5 m3

  – UNP (podzemni

  spremnik) 5 m3

  8. O. Š. “I. G. Kovačić”,

  Ulica B. J. Jelačića 8, Duga Resa- lož ulje 14 m3

  9. Dječji vrtić Duga Resa – Objekt Kasar,

  Kasar 17, Duga Resa- lož ulje 10 m3

  10. Dječji vrtić Duga Resa,

  Trg hrvatskih mučenika bb, Duga Resa- lož ulje 11 m3

  11. Srednja škola Duga Resa,

  Jozefinska ulica 27, Duga Resa- lož ulje 10 m3

  12. Dom učenika,

  Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa

  – lož ulje 10 m3

  – UNP (nadzemni

  spremnik)4,85 m3

  13. Hotel Duga Resa,

  Naselje Curak 6, Duga Resa

  – lož ulje 2,5 m3

  – UNP (nadzemni

  spremnik)2,7 m3

  14. Motel Roganac,

  Naselje Roganac 48, Duga Resa

  – pelete 7000 kg

  – UNP (boce) 280 kg

  15.O. Š. “V. Nazora 8”, Jozefinska c. 85, D.

  Resa- sječka 30 m3

  16. Područna škola “Belavići”,

  Jozefinska ulica 27, Duga Resa- lož ulje 5 m3

  17. KONZUM d.d.,

  Jozefinska cesta 8, Duga Resa- lož ulje 5 m3

  18. Pučko otvoreno učilište,Trg Sv. Jurja 3, Duga Resa – lož ulje 11 m

  3

  19. Zgrada Grada Duga Rese,Trg Sv. Jurja 1, Duga Resa – lož ulje 6 m

  3

  20. Dom zdravlja Duga Resa,

  Bana J. Jelačića 4, Duga Resa

  – lož ulje 4 m3

  – UNP (boce) 20 kg

  21. Restoran DP, Zvečaj 41, Zvečaj

  (VAJ PROMET z. t. u. o., Donji Zvečaj 41)

  – UNP (nadzemni

  spremnik)4,95 m3

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:028

  R. br. Naziv pravne ili fizičke osobe i adresa Naziv opasne tvari Količina

  22. MUP RH – PP Duga Resa,

  Jozefinska cesta 30, Duga Resa

  – UNP (nadzemni

  spremnik)4,85 m3

  23. Müller trgovina Zagreb d.o.o. – Poslovnica

  Duga Resa, Jozefinska cesta 10, Duga Resa

  – UNP (nadzemni

  spremnik)4,85 m3

  13. RAZRAĐEN SUSTAV OPHODNJE, MOTRENJA I DOJAVEVATROGASNIM POSTROJBAMA I DRUGIM SLUŽBAMA USLUČAJEVIMA PRIJETEĆE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE POŽARANA ŠUMSKOM ILI DRUGOM OTVORENOM PROSTORU

  Zapovjednik vatrogasne zajednice Grada Duge Resa nalaže aktivaciju Planova motrenja i ophodnje

  za vrijeme povećanog indeksa opasnosti od požara na otvorenom prostoru. Nalog se izdaje

  zapovjednicima dobrovoljnih vatrogasnih društava u VOPod-u Duga Resa. Sukladno županijskom

  Planu motrenja i ophodnje, županijski vatrogasni zapovjednik izdaje nalog i odgovornim osobama

  Hrvatskih šuma – Šumarija Duga Resa.

  Tijekom protupožarne sezone sve angažirane vatrogasne snage usporedo sa povećanjem indeksa

  opasnosti od požara trebaju postupati prema okvirnom Planu podizanja spremnosti u svrhu što

  boljeg nadzora područja i protupožarne prevencije u požarnom sektoru.

  Navedeno podrazumijeva niz preventivnih postupaka u smislu podizanja spremnosti i smanjenja

  vremena reakcije pri eventualnom izbijanju požara primjerice prelazak za 24-satno dežurstvo,

  povećanje intenziteta ophodnji, njihovu dislokaciju na posebice ugrožena područja i sl. Detaljno

  definiranje postupaka u tom smislu određuje zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Duge Rese u

  skladu s mogućnostima pojedinog DVD-a (brojem tehnike, ljudstva i sl.) i specifičnostima

  područja na kojem pojedino DVD djeluje, no Plan treba prilagoditi trima razinama opasnosti:

  I PP RAZINA − uobičajeni nivo protupožarnog djelovanja tijekom sezone,

  II PP RAZINA − povećani intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks

  opasnosti od požara 5 dana za redom pređe u stupanj vrlo velike opasnosti,

  III PP RAZINA − maksimalni intenzitet protupožarnog djelovanja na koji se prelazi kada indeks

  opasnosti od požara 5 dana za redom prijeđe u stupanj vrlo velike opasnosti i kada brzina vjetra

  prijeđe granicu 10,3 m/s.

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:029

  I PP RAZINA II PP RAZINA III PP RAZINA

  Dežurna smjena je u

  pripravnosti u prostorijama

  DVD-a

  Po procjeni Zapovjednika ili

  voditelja smjene sa navalnim

  vozilom i posadom od 3

  vatrogasca obavljaju se

  preventivne ophodnje u

  području požarnog sektora.

  Isto kao i u I PP razini

  Inteziviranje preventivnih

  obilazaka, ophodnje u

  požarnom sektoru sa

  naglaskom na posebno

  ugrožene lokacije sukladno

  dnevnoj zapovijedi

  zapovjednika vatrogasne

  postrojbe.

  Isto kao i u II PP razini uz

  povećanu pozornost i

  maksimalno inteziviranje

  ophodnji

  Dislokacija 1 vatrogasnog

  vozila s posadom u požarnom

  sektoru

  Šumarija Duga Resa ima izrađen Planov zaštite šuma od požara za šume kojima gospodare na

  području Grada Duge Rese (GJ Bosiljevac i GJ Dobra).

  Odgovrna osoba u Šumarijia:

  UPRAVA ŠUMA KARLOVAC

  Naziv šumarijeUpravitelj šumarije Broj telefona

  Šumarija Duga Resa Ivan Grginčić 098 233- 626

  Dojava požara otvorenog prostora upućuje se na Županijski vatrogasni operativni centar broj 193

  ili na Županijski centar 112 putem kojih se aktiviraju Planovi zaštite od požara na području Grada

  Duga Rese.

  14. POPISDOKUMENATATEMELJEM PLANAZAŠTITEODPOŽARA

  U svrhu boljeg provođenja mjera zaštite od požara te organizacije učinkovite vatrogasne službe,

  donijeti provedbene akte kojima će se obuhvatiti minimalno slijedeći sadržaj:

  Grad Duga Resa:

  Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

  Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Duge Rese (za svaku tekuću godinu)

  Osiguranje financijskih i drugih sredstava za provedbu Godišnjeg provedbenog plana

  unapređenja zaštite od požara

  Organiziranje vatrogasne službe na području Grada Duge Rese

  Ustrojavanje i opremanje ophodarsko-motriteljsko-dojavne službe za vrijeme pojačane

  opasnosti od požara (za svaku tekuću godinu)

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:030

  Poduzimanje mjera zaštite od požara za šume i šumske površine u vlasništvu

  šumoposjednika

  Mjere za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru kojom su obuhvaćene pravne

  i fizičke osobe kao mogući uzročnici nastanka požara i način postupanja u slučaju potrebe za

  spaljivanjem otpada i drugih materijala, te kaznene odredbe

  Uvjeti i načini uključivanja fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne i druge

  poslove u akciju gašenja požara

  Uvjeti i načini uključivanja službi ili trgovačkih društava, te odgovornih osoba za opskrbu

  hranom i vodom u akciji gašenja požara

  Plan operativnih mjera usklađen od svih subjekata vezanih za zaštitu šumskih i

  poljoprivrednih površina (za svaku tekuću godinu)

  Saniranje “divljih odlagališta otpada”

  Određivanje, uređivanje i označavanje javnih površina koje (će) se koriste(iti) kao vatrogasni

  pristupi

  Određivanje, uređivanje i označavanje mjesta na vodotocima za prilaz i crpljene vode

  vatrogasnim vozilima

  Provedba sustavne kontrole mjera zaštite od požara na cijelom području Grada

  Razvoj i provođenje prakse planiranja i kontrole preventivnih mjera zaštite od požara

  Zapovjednik vatrogasne zajednice (VZ) Grada Duga Resa:

  Zapovjednik VZ Grada Duga Resa će propisati Standardne operativne postupke na

  intervencijama (SOPI) za sljedeće tipove intervencija:

  POŽARI OBJEKATA POŽARI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA POŽARI PROMETNOG SREDSTVA POŽARI NA OTVORENOM POŽARI S EKSPLOZIJOM PROTUPOŽARNA OSIGURANJA

  Za navedene tipove intervencija Zapovjednik VZ Grada Duga Resa propisat će Plan motrenja i

  ophodnje te Plan angažiranja (PAng) u VOPod Duga Resa.

  Planom angažiranja razraditi Plan aktivacije (PAkt) vatrogasnih snaga DVD-a, koje se uključuju

  prilikom intervencija (toč. 1. Plana zaštite od požara).

  Zapovjednik VZ Grada Duge Rese propisat će Standardne operativne postupke (SOP) potrebne za

  organizaciju učinkovite vatrogasne službe:

  Sigurnost i mjere zaštite pri intervencijama

  Zaprimanje dojave i postupci po dojavi

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:031

  Izlazak na intervenciju ovisno o vrsti

  Opremanje sudionika intervencije

  Razmještaj vatrogasaca u vozilu

  Kretanje gasnih vozila do mjesta intervencije

  Komunikacija i sustav veze

  Dolazak na mjesto intervencije i raspoređivanje vozila i ljudstva

  Vođenje intervencije i primopredaja intervencije

  Zadaci sudionika intervencije

  Opća načela rada na intervencijama

  Posebna načela rada kod zahtjevnih intervencija

  Završetak intervencije, povratak i rad po povratku

  Izrada izvješća o intervenciji

  Zapovjednik VZ Grada Duga Resa će Pravilima i Uputama propisati način rada, prava i obveze

  unutar vatrogasne službe Grada Duge Rese:

  Red, radne obveze i unutarnja stega

  Raspored službe

  Prijam i predaja službe

  Pregled, čiščenje i kompletiranja vozila i opreme

  Periodični pregled prostorija, opreme i vozila

  Program način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi

  Provođenje tjelesne pripreme vatrogasaca

  Prijavak

  Izvješćivanje javnosti

  Nošenje vatrogasne odore

  Uzbunjivanje, pozivanje, upućivanje vatrogasnih snaga

  15. POPISPRILOGAPLANAZAŠTITEODPOŽARA

  Prilog br. – 1 Popis vatrogasnih vozila uVOPod Duga Resa

  Prilog br. – 2 Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga u VOPod Duga Resa

  Prilog br. – 3 Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOPod Duga Resa

 • ZAŠTITA PROJEKT PLAN ZAŠTITE OD POŽARABroj:

  PZ – 02/17

  GRAD DUGA RESA Listova:032 List:032

  B. GRAFIČKI DIO

 • Prilozi iz toč. 15. plana zaštite od požara

 • VATROGASNO OPERATIVNO PODRUČJE (VOPod)DUGA RESA

 • Prilog br. – 1 Popis vatrogasnih vozila u VOPod Duga Resa

  Dobrovoljnavatrogasnapostrojba

  Namjenavozila*

  Marka i tipvozila

  Registarskaoznaka

  God.proiz.

  Sredstvo za gašenje

  VODA(L)

  PJENA(L)

  PRAH(kg)

  CO2(kg)

  DVD DUGA

  RESA –središnjedruštvo -postrojba spodručjemodgovornosti

  ACMERCEDES

  AROCSKA 303 GT 2015. 7000 100 18 10

  GPMERCEDES

  SPRINTERKA 293 HB 1996. / / / /

  TR OPELVIVARO KA 659 EC 2007. / / / /

  DVDBELAVIĆI

  TR VW KA 596 DR 2006. / / 2 /

  ŠMNISSAN

  NAVARAKA 514 GB 2007. 350 10 2 /

  NVDEUTZ

  MAGIRUS 170KA 597 CK 1978. 2600 100 19 /

  DVD STARASELA

  TRRENAULT

  TRAFICKA 748 DI 2005. / / / /

  ŠM TAM 75T5 KA 792 FP 1984. 500 20 / /

  ACMERCEDES

  1622KA 108 HN 1983. 4000 100 / /

  Kategorizacija vozila napravljena je prema HRN EN 1846-1:

  NV – Navalno vatrogasno voziloTR – Vozilo za prijevoz vatrogasacaAC – AutocisternaŠM – Šumsko vozilo s mobilnom nadogradnjomGP – Vozilo za gašenje požara

 • Prilog br. – 2 Popis sustava i uređaja radio veze u vatrogasnih snaga u VOPod Duga Resa

  Vatrogasnapostrojba

  Radio stanice

  Proizvođač TipBroj

  uređaja(kom)

  Vrsta Kodni broj

  DVD DUGA

  RESA – središnjedruštvo -postrojba spodručjemodgovornosti

  MOTOROLA GM340 1 mobilna – analogna 541

  MOTOROLA P210 1 ručna – analogna –

  KENWOOD TR2302 5 ručna – analogna –

  DVD BELAVIĆI(VZG Grada Duge

  Rese)

  MOTOROLA GM300 1 mobilna – analogna 540

  ICOM IC-F3002 2 ručna – analogna –

  ICOM IC-F5022 1 ručna – analogna 545

  ICOM IC-F5022 1 ručna – analogna 546

  ICOM IC-F3002 4 ručna – analogna –

  DVD STARASELA

  MOTOROLA P210 6 ručna – analogna –

  TALCOCS –

  160-3/M1 mobilna – analogna 537

  TALCOCS –

  160-3/M1 mobilna – analogna 538

  MOTOROLA GP300 1 mobilna – analogna 539

  MOTOROLA GP300 2 mobilna – analogna –

 • Prilog br. – 3 Popis osobne zaštitne opreme vatrogasaca u VOPod Duga Resa

  Vatrogasnapostrojba

  zaštitnaodjećaza

  vatrogasca

  EN469

  odijelozagašenje

  otvorenog

  prostora

  EN15614 čizme HRN EN 15090

  vatrogasne

  rukavice

  HRNEN659

  vatrogasnakaciga

  HRNEN443,

  16471i16473

  vatrogasna

  zaštitnapotkapa

  HRNEN13911

  sigurnosnipojas

  zavatrogasca

  HRNEN358

  zanavlačenje

  svezicama

  DVD DUGA

  RESA –središnjedruštvo -postrojba spodručjemodgovornosti

  25 22 22 / 22 22 22 22

  DVDBELAVIĆI

  20 20 17 3 20 20 20 20

  DVD STARASELA

  15 10 10 10 15 15 15 15

 • Source

  Leave a Comment