LG SL5Y priručnik

Stranica: 1

KORISNIČKO UPUTSTVO Bežični Sound Bar zvučnik Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće. Model SL5Y (SL5Y, SPL5B-W) 1904_Rev02 www.lg.com Autorska prava © 2019. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

Stranica: 2

Prvi koraci 2 Prvi koraci 1 Bezbednosne informacije OPREZ NE OTVARAJTE, RIZIK OD STRUJNOG UDARA OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA. Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog udara. Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisu) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj. UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI. UPOZORENJE: Nemojte da postavljate ovaj uređaj u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili nešto slično. OPREZ: Nemojte da koristite proizvode sa visokim naponom u blizini ovog proizvoda. (na primer, električni aparat za teranje muva) Može da dođe do otkazivanja ovog proizvoda usled strujnog udara. OPREZ: Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljaju predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vaze. OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača. Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača. OPREZ: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, se ne smeju stavljati na uređaj. NAPOMENA: Za dodatne informacije o sigurnosnom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini na proizvodu. OPREZ po pitanju kabla za napajanje Utikač za napajanje je uređaj za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan. Proverite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtevima. Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, sprženi kablovi za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati strujni udar ili požar. Periodično ispitajte kabl Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite sa upotrebom uređaja i zamenite kabl određenim rezervnim delom u ovlašćenom centru za servisiranje. Zaštitite kabl za napajanje od fizičke ili mehaničke zloupotrebe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i na tačku u kojoj kabl izlazi iz uređaja.

Stranica: 3

Prvi koraci 3 Prvi koraci 1 OPREZ: Koristite samo adapter naizmenične struje koji ste dobili sa uređajem. Nemojte koristiti napajanje sa drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje drugog kabla za napajanje ili vrste napajanja može oštetiti uređaj i poništiti garanciju. Simboli ~ Odnosi se na naizmeničnu struju (AC). 0 Odnosi se na jednosmernu struju (DC). Odnosi se na opremu klase II. 1 Odnosi se na pripravnost. ! Odnosi se na uključeno napajanje. Odnosi se na opasan napon. NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite http://opensource.lge.com. Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima. Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

Stranica: 4

Sadržaj 4 2 Povezivanje 15 Organizacija kablova (Opciono) 15 Priključivanje adaptera naizmenične struje 16 Povezivanje bežičnog niskotonca i zadnjeg zvučnika (Isporučuju se zasebno) 16 – Bežična veza subvufer zvučnika 17 – Povezivanje zadnjih zvučnika (Isporučuju se zasebno) 18 – Prostorni zvuk 20 – Kako da postavite feritno jezgro 21 Povezivanje sa televizorom 21 – Upotreba OPTIČKOG kabla. 21 – LG Sound Sync 23 – Korišćenje HDMI kabla 23 – Funkcija ARC (kanal povratnog zvuka) 23 – Šta je SIMPLINK? 24 – Dodatne informacije za HDMI vezu 25 Priključivanje opcionalne opreme 25 – HDMI konekcija 26 – Priključak za OPTICAL IN 26 – Povezivanje USB-a 26 – Kompatibilni USB uređaji 27 – Zahtevi za USB uređaj 27 – Datoteka za reprodukciju 1 Prvi koraci 2 Bezbednosne informacije 6 Uvod 7 Prednja tabla 8 Zadnja tabla 9 Daljinski upravljač 12 Instalacija sound bar zvučnika 13 Montiranje glavne jedinice na zid Sadržaj

Stranica: 5

Sadržaj 5 1 2 3 4 5 3 Rad 29 Osnovne operacije 29 – Rad sa USB-om 30 Ostale operacije 30 – Upotreba daljinskog upravljača vašeg televizora 31 – AUTO POWER Uključivanje/Isključivanje 32 – Promena auto funkcije 32 – Brzo pokretanje 33 Korišćenje Bluetooth bežične tehnologije 33 – O Bluetoothu 33 – Bluetooth profili 33 – Slušanje muzike sa Bluetooth uređaja 35 – Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem 35 – Zaključavanje Bluetooth konekcije (BT LOCK) 35 Korišćenje BLUETOOTH aplikacije 35 – Instalirajte „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju na vaš BLUETOOTH uređaj 36 – „Music Flow Bluetooth“ aplikacijom aktivirajte BLUETOOTH 4 Rešavanje problema 37 Rešavanje problema 37 – Opšte 38 – NAPOMENE za korišćenje bežične veze 39 – NAPOMENE za puštanje Demo načina rada 5 Dodatak 40 Robne marke i licence 41 Specifikacije 43 Rukovanje zvučnikom

Stranica: 6

Prvi koraci 6 Prvi koraci 1 Uvod Simboli korišćeni u ovom uputstvu , , Napomena Ukazuje na posebne napomene i radne karakteristike. > >Pažnja Ukazuje na mere opreza za sprečavanje mogućih oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.

Stranica: 7

Prvi koraci 7 Prvi koraci 1 Prednja tabla A Ekran – – Ekran će se automatski zatamniti ukoliko se 15 sekundi ne pritisne nijedno dugme. Kada pritisnete bilo koje dugme, ekran će se osvetliti. B Senzor za daljinski upravljač C 1 (Pripravnost) – – UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE uređaja. F (Funkcija) – – Izaberite izvor pritiskajući F. Izvor/Funkcija Na ekranu Optički ARC LG Sound Sync (žično) OPT/HDMI ARC Bluetooth BT LG Sound Sync (bežično) LG TV HDMI IN HDMI USB USB o/p (Jačina zvuka) – – Podešavanje jačine zvuka. , Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako glavni uređaj nije povezan sa spoljnim uređajem i ne koristi se 15 minuta.

Stranica: 8

Prvi koraci 8 Prvi koraci 1 Zadnja tabla A DC IN – – Povezivanje na AC adapter. B OPTICAL IN – – Povežite priključak OPTICAL IN sa zadnje strane uređaja sa priključkom OPTICAL OUT na televizoru. C HDMI IN – – Povežite priključak HDMI IN sa zadnje strane uređaja sa priključkom HDMI OUT na spoljnom uređaju. Možete da uživate u zvuku i slici povezivanjem na HDMI spoljnog uređaja. D HDMI OUT (TV ARC) – – Povežite priključak HDMI OUT (TV ARC) sa zadnje strane uređaja sa priključkom ARC na televizoru. E Priključak USB – – Povežite memorijski USB uređaj putem priključka za USB na zadnjoj strani uređaja.

Stranica: 9

Prvi koraci 9 Prvi koraci 1 Daljinski upravljač Zamena baterije Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i umetnite bateriju pazeći da polovi 4 i 5 budu ispravno okrenuti. a 1 (Pripravnost) – – UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE uređaja. b VOL (Jačina zvuka) o/p – – Podešavanje jačine zvuka na zvučnicima. c C/V (Preskoči/Traži) – – Pritisnite C ili V za prelazak na sledeću ili prethodnu datoteku. – – Pritisnite i zadržite C ili V tokom reprodukcije i pustite ga na delu koji želite da slušate. d N (Reprodukuj/Pauziraj) – – Pokretanje reprodukcije. / Pauziranje reprodukcije. y y Zaključavanje BT (Bluetooth) veze: Dozvoljava vam da Bluetooth uređaj povežete samo na funkcije Bluetooth i LG TV (strana 35). Da biste uključili ili isključili zaključavanje Bluetooth veze, pritisnite N i držite oko 3 sekunde, pa ga pritisnite ponovo u BT (Bluetooth) funkciji.

Stranica: 10

Prvi koraci 10 Prvi koraci 1 e SOUND EFFECT – – Biranje režima zvučnih efekata pomoću SOUND EFFECT. Na ekranu Opis ASC (prilagodljiva kontrola zvuka) Analizira svojstvo ulaznog zvuka i omogućava zvuk koji je optimalan za sadržaj u realnom vremenu. BASS BLAST ili BASS BLAST+ Pojačava bas i daje snažan zvuk. STANDARD Možete da uživate u optimizovanom zvuku. DTS VIRTUAL : X Uživajte u realističnijem, bioskopskom surround zvuku. y y Daljinski upravljač za TV: Omogućava da kontrolišete jačinu zvuka ovog uređaja pomoću daljinskog upravljača za televizor, pa čak i proizvodom drugih kompanija. (strana 30). Za uključivanje ili isključivanje funkcije daljinski upravljač za televizor, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite SOUND EFFECT, a zatim ga ponovo pritisnite. , Podržane marke televizora LG Panasonic Philips Samsung Sharp Sony Toshiba Vizio f (Podešavanje zvuka) – – Podešavanje jačine zvuka svakog zvučnika. Pomoću izaberite zvučnik koji želite da podesite i podešavajte jačinu zvuka pomoću VOL o/p. , Podešavanje jačine zvuka zadnjih zvučnika primenjuje sa samo ako su zadnji zvučnici povezani. Zvučnik Na ekranu Raspon Niskotonac WF -15 ~ 6 Zadnji R -6 ~ 6 Visokotonac TRE -5 ~ 5 Bas zvučnik BAS -5 ~ 5 y y Surround zvuk: Omogućava vam da uživate u surround zvuku sa zadnjim zvučnicima. (strana 18). Za uključivanje ili isključivanje surround zvuka, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite , a zatim ga ponovo pritisnite. g F (Funkcija) – – Izaberite izvor uzastopno pritiskajući F. h [ (Bez tona) – – Pritisnite [ da biste privremeno isključili ton na uređaju. Za otkazivanje ponovo pritisnite [.

Stranica: 11

Prvi koraci 11 Prvi koraci 1 i J (Informacije) – – Pritiskom na J možete da prikažete razne informacije o izvoru. – – OPT (optički)/ARC/HDMI (HDMI IN): audio format – – BT (Bluetooth): naziv povezanog Bluetooth uređaja – – USB: informacije o datoteci koje se nalaze na USB-u. y y Automatsko uključivanje/isključivanje napajanja: omogućava automatsko uključivanje i isključivanje uređaja pomoću ulaznih signala: optički, LG TV ili Bluetooth (strana 31) Za uključivanje ili isključivanje funkcije AUTO POWER pritisnite i oko 3 sekunde zadržite J, a zatim ga ponovo pritisnite. j REPEAT – – Pritisnite REPEAT za odabir željenog režima reprodukcije: ponavljanje ili slučajni redosled. k FOLDER W/S – – Pretraživanje direktorijuma na USB uređaju.

Stranica: 12

Prvi koraci 12 Prvi koraci 1 Instalacija sound bar zvučnika Možete da čujete zvuk spajanjem jedinice na drugu uređaj : Televizor, Blu-rej disk plejer, DVD plejer, itd. Stavite jedinicu ispred televizora i spojite je s aparatom koji želite. (strana 21 – 26) Možete da stavite bežični subvufer zvučnik bilo gde u svojoj sobi. Ali bolje je da postavite subvufer zvučnik blizu glavne jedinice. Okrenite ga blago prema sredini sobe kako biste smanjili odbijanje zvuka od zidova. Da biste postigli najbolji prostorni zvuk, postavite zvučnike na način prikazan u nastavku. y y Ako zvučna traka pokriva senzor daljinskog upravljača televizora, molimo vas da razdvojite zvučnu traku i televizor od 10 ~ 15 cm ili više. y y Gornja ilustracija se može razlikovati od stvarnih uređaja. y y U surround zvuku možete da uživate koristeći set bežičnih zadnjih zvučnika. Set bežičnih zadnjih zvučnika se prodaje posebno (SPK8-S). , , Napomena y y Za najbolji učinak bežične veze kao što je Bluetooth ili bežični subvufer zvučnik, ne postavljajte jedinicu na metalni nameštaj pošto se bežična veza uspostavlja preko dela koji se nalazi na donjem delu jedinice. y y Pazite da ne ogrebete površinu jedinice / Subvufer zvučnika kad ih montirate ili prenosite. > >Pažnja Postavljanje dodatnog postolja Možete povećati visinu uređaja korišćenjem dodatnog postolja (visina: 14 mm) 1. Okrenite uređaj naopako. 2. Odlepite nalepnicu koja se nalazi na nožici. Zatim je stavite na postojeću nožicu uređaja. 3. Pritisnite dodatno postolje odgovarajućom snagom da biste ga čvrsto fiksirali.

Stranica: 13

Prvi koraci 13 Prvi koraci 1 Montiranje glavne jedinice na zid Možete da montirate glavnu jedinicu na zid. Zato što je veoma teško uraditi priključak nakon instaliranja ovog uređaja, kablove biste trebali da povežete pre instaliranja. > >Pažnja Pripremni materijal Jedinica Vođica za postavljanje zidnog nosača Zavrtnji Zavrtnji (A) Tiplovi Zidni nosač (nije priložen) 1. Uklopite DONJU IVICU vođice za postavljanje zidnog držača televizora sa donjim delom televizora i pričvrstite je u odgovarajući položaj. 2. Kada montirate na zid (betonski), koristite tiplove. Treba da probušite rupe. Priložen je šablon (vodič za montažu zidnog nosača) za bušenje rupa. Koristite uputstvo kako biste utvrdili mesto gde treba da bušite. 3. Uklonite vođicu za postavljanje zidnog držača. 4. Pričvrstite nosače zavrtnjima (A) kao što je prikazano na crtežu u nastavku. Zavrtnji (A) i tiplovi za montažu uređaja nisu priloženi. Za montažu preporučujemo Hilti bušilicu (HUD-1 6 x 30). , , Napomena

Stranica: 14

Prvi koraci 14 Prvi koraci 1 5. Postavite jedinicu na držače tako da se uklope sa rupama za zavrtnje na donjem delu uređaja. 6. Čvrsto fiksirajte jedinicu zavrtnjima. Za uklanjanje uređaja, postupite obrnutim redosledom. , , Napomena y y Nemojte da montirate uređaj naopako. To može oštetiti delove uređaja ili naneti povrede. y y Nemojte se oslanjati na instaliranu jedinicu i izbegavajte da je udarate. y y Postavite jedinicu čvrsto na zid kako ne bi spala. Ako jedinica spadne, može doći do povrede ili oštećenja proizvoda. y y Kada je jedinica postavljena na zid, vodite računa da deca ne izvlače kablove za povezivanje, jer to može prouzrokovati pad. > >Pažnja

Stranica: 15

Povezivanje 15 Povezivanje 2 Organizacija kablova (Opciono) Možete organizovati kablove korišćenjem vezica. 1. Povežite kablove korišćenjem vezice na način prikazan u nastavku. 2. Zategnite vezice. y y Kada povežete sve elemente, možete po potrebi da uredite kablove. y y Kablovske vezice nisu priložene. , , Napomena Priključivanje adaptera naizmenične struje Povežite zvučnik sa napajanjem pomoću adaptera naizmenične struje koji ste dobili u paketu. 1. Priključite priloženi kabl za napajanje naizmeničnom strujom na adapter naizmenične struje. 2. Priključite kabl adaptera naizmenične struje na ulaz adaptera jednosmerne struje. 3. Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u utičnicu za naizmeničnu struju. Koristite samo adapter naizmenične struje dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za napajanje sa drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo kog drugog kabla za napajanje ili napajanja može da izazove oštećenje uređaja i poništi garanciju. > >Pažnja

Stranica: 16

Povezivanje 16 Povezivanje 2 Povezivanje bežičnog niskotonca i zadnjeg zvučnika (Isporučuju se zasebno) Bežična veza subvufer zvučnika LED indikator bežičnog subvufer zvučnika Boja LED indikatora Status Zelena (trepćuća) Veza pokušava da se uspostavi. Zeleno Povezivanje je završeno. Crveno Bežični subvufer zvučnik je u režimu mirovanja ili povezivanje nije uspelo. Isključeno (Nema ničega na displeju) Kabl za napajanje bežičnog subvufer zvučnika je isključen. Prvo podešavanje bežičnog subvufer zvučnika 1. Spojite kabl za napajanje soundbar zvučnika i bežični subwoofer zvučnik na utičnicu. 2. Uključite soundbar zvučnik. Soundbar zvučnik i bežični subwoofer zvučnik povezaće se automatski. – – Uključuje se zeleno LED svetlo na zadnjoj strani bežičnog sabvufera. Ručno uparivanje bežičnog subvufer zvučnika Ako povezivanje nije završeno, proverite crveni LED indikator na bežičnom subwoofer zvučniku iz kog se neće čuti zvuk. Da biste rešili ovaj problem, pratite sledeće korake. 1. Pritisnite dugme Pairing na zadnjem delu bežičnog niskotonca. – – Zeleni LED indikator na zadnjoj strani bežičnog sabvufera brzo trepće. (Ako zelena LED lampica ne trepće, pritisnite i zadržite dugme Pairing.) 2. Uključite soundbar zvučnik. – – Uparivanje je završeno. Uključuje se zeleni LED indikator na zadnjoj strani bežičnog sabvufera.

Stranica: 17

Povezivanje 17 Povezivanje 2 y y Potrebno je nekoliko sekundi (može potrajati i duže) da glavna jedinica i subvufer zvučnik komuniciraju jedan s drugim i stvaraju zvukove. y y Što su bliže glavna jedinica i subvufer zvučnik, to je bolji kvalitet zvuka. Preporučuje se da montirate glavnu jedinicu i subvufer što bliže i izbegnite dole navedene slučajeve. – – Postoji prepreka između glavne jedinice i subvufer zvučnika. – – Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i ova vrsta bežične konekcije, kao što je medicinska oprema, mikrotalasna pećnica ili bežični LAN uređaj. – – Držite projektor digitalnog zvuka i sabvufer bar 1 m udaljene od uređaja (npr. bežični usmerivač, mikrotalasna peć, itd) kako bi se sprečile smetnje u prenosu bežičnog signala. !1 m , , Napomena Povezivanje zadnjih zvučnika (Isporučuju se zasebno) Povezivanje zadnjih zvučnika 1. Kabl sa crnim prugama povežite sa terminalom obeleženim znakom–(minus), a drugi kraj sa terminalom obeleženim znakom + (plus). 2. Povežite bežični prijemnik i zadnje zvučnike (desni, levi) sa kablovima zvučnika. Boja Pozicija Siva Zadnji desni Plava Zadnji levi Treba da kupite komplet bežičnih zadnjih zvučnika (SPK8-S) da biste uživali u prostornom zvuku. , , Napomena

Stranica: 18

Povezivanje 18 Povezivanje 2 y y Koristite samo zvučnik isporučen sa ovim uređajem. Korišćenje bilo kog drugog zvučnika može dovesti do nepravilnog rada. y y Vodite računa o tome da kabl zvučnika povežete sa odgovarajućim terminalom na komponentama: + sa + a–sa–. Ako se kablovi povežu obrnuto, zvuk će biti izobličen i neće se čuti bas. > >Pažnja LED indikator bežičnog prijemnika Boja LED svetla Status Žuto-zeleno (Treperi) Povezivanje je u toku. Žuto-zeleno Povezivanje je završeno. Crveno Bežični prijemnik je u režimu pripravnosti ili povezivanje nije uspelo. Isključeno (Ne prikazuje se) Isključen je kabl za napajanje bežičnog prijemnika. Prvo podešavanje bežičnog prijemnika 1. Uključite kabl za napajanje bežičnog prijemnika u utičnicu. 2. Uključite primarnu jedinicu: Sound bar i bežični prijemnik će se automatski povezati. – – Uključuje se žuto-zeleno LED svetlo na bežičnom prijemniku. Ručno uparivanje bežičnog prijemnika Ako veza nije u potpunosti uspostavljena, uočićete crveno LED svetlo na bežičnom prijemniku, a zadnji zvučnici neće reprodukovati zvuk. Za rešavanje problema, sledite korake u nastavku. 1. Pritisnite dugme PAIRING na zadnjem delu bežičnog niskotonca. – – Žuto-zeleno LED svetlo na bežičnom prijemniku brzo treperi. 2. Uključite primarnu jedinicu – – Uparivanje je dovršeno. Uključuje se žuto-zeleno LED svetlo na bežičnom prijemniku. Prostorni zvuk Možete da uživate u veličanstvenom prostornom zvuku za sve ulazne izvore zvuka sa zadnjim zvučnicima. Ako uključite funkciju za prostorni zvuk, ceo zvučnik emituje zvuk. Kada isključite funkciju za prostorni zvuk, zvučnici emituju zvuk poput originalnog ulaznog zvučnog kanala. Da biste uključili funkciju za prostorni zvuk, pritisnite i zadržite 3 sekunde dugme na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka „OFF – SURROUND“ (PROSTORNI ZVUK JE ISKLJUČEN). Da biste isključili funkciju za prostorni zvuk, pritisnite i zadržite 3 sekunde dugme na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka „ON – SURROUND“ (PROSTORNI ZVUK JE UKLJUČEN).

Stranica: 19

Povezivanje 19 Povezivanje 2 Funkcija za prostorni zvuk UKLJUČENA Zvučni efekat Ulaz Izlaz Nema zadnjih zvučnika Zadnji zvučnici su povezani ASC 2.0 kanala 5.1 kanala STANDARD 2.0 kanala 5.1 kanala BASS BLAST ili BASS BLAST + 2.0 kanala 5.1 kanala DTS VIRTUAL : X 2.0 kanala 5.1 kanala Funkcija za prostorni zvuk ISKLJUČENA Zvučni efekat Ulaz Izlaz Nema zadnjih zvučnika Zadnji zvučnici su povezani ASC 2.0 kanala 5.1 kanala STANDARD 2.0 kanala 5.1 kanala BASS BLAST ili BASS BLAST + 2.0 kanala 5.1 kanala DTS VIRTUAL : X 2.0 kanala 5.1 kanala

Stranica: 20

Povezivanje 20 Povezivanje 2 Kako da postavite feritno jezgro Feritno jezgro možda nije priloženo, u zavisnosti od propisa u određenoj zemlji. Postavite feritno jezgro na kablove zvučnika Morate da postavite feritno jezgro da biste umanjili ili eliminisali električne smetnje. 1. Povucite graničnik [a] feritnog jezgra da biste ga otvorili. 2. Namotajte kablove zvučnika dvaput oko feritnog jezgra. 3. Zatvorite feritno jezgro tako da klikne. y y Ako se u blizini stvaraju jaki elektromagnetski talasi, može doći do smetnji. Premestite primarnu jedinicu i bežični prijemnik na drugu lokaciju. y y Nekoliko minuta nakon isključivanja sound bar sistema bežični prijemnik će se automatski prebaciti u režim pripravnosti. Ako se bežični prijemnik nalazi u režimu pripravnosti, na LED lampici će se uključiti crveno svetlo. y y Kada uključite sound bar, bežični prijemnik će se uključiti, svetlo na LED lampici postaće žuto-zeleno, a zadnji zvučnici će početi da reprodukuju zvuk u roku od nekoliko sekundi. y y Potrebno je nekoliko sekundi (a može potrajati i duže) da se uspostavi komunikacija između primarne jedinice i bežičnog prijemnika. y y Prilikom korišćenja, zadnji zvučnik udaljite najmanje 30 cm od ekrana televizora ili računara. y y Kada se veza između bežičnog prijemnika i primarne jedinice uspostavlja ili prekida, može doći do prekida emitovanja zvuka. y y Držite sound bar i bežični prijemnik što bliže jedan drugom, a na udaljenosti većoj od 1 m od drugih uređaja (npr. bežičnog rutera, mikrotalasne pećnice itd.) da biste sprečili smetnje na bežičnoj vezi. !P > 1 m , , Napomena

Stranica: 21

Povezivanje 21 Povezivanje 2 Povezivanje sa televizorom Povežite ovaj uređaj i TV prijemnik pomoću optičkog digitalnog kabla ili HDMI kabla, imajući u vidu u kom je stanju TV prijemnik. Upotreba OPTIČKOG kabla. 1. Povežite OPTICAL IN priključak na zadnjem delu jedinice sa utikačem OPTICAL OUT na televizoru pomoću OPTIČKOG kabla. Optički kabl 2. Podesite izvor OPT/HDMI ARC tako što ćete uzastopno pritiskati F. Na displeju će se prikazati „OPT“ ako je veza između uređaja i televizora normalno uspostavljena. y y Pre povezivanja optičkog kabla, obavezno uklonite zaštitni poklopac čepa ako vaš kabl ima poklopac. y y Možete da uživate u zvuku sa televizora preko zvučnika ovog uređaja. U slučaju nekih modela TV prijemnika, morate da izaberete opciju spoljnih zvučnika sa menija TV prijemnika. (za detalje, pogledajte korisnički priručnik svog televizora.) y y Podesite izlaz zvuka na televizoru da biste slušali zvuk kroz ovu jedinicu : Televizor Meni podešenja televizora [ [Sound] [ [TV Sound output] [ [External speaker (Optical)] y y Detalji menija za podešavanje televizora se razlikuju u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg televizora. y y Ukoliko uređaj u isto vreme povezuju i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet. , , Napomena LG Sound Sync Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja pomoću daljinskog upravljača za TV prijemnik preko funkcije LG Sound Sync. On je kompatibilan sa LG televizorom koji podržava LG Sound Sync. Proverite da li na vašem televizoru ima logotip LG Sound Sync. Funkcija kojom možete upravljati preko daljinskog upravljača za LG TV prijemnik: Pojačavanje/ smanjivanje zvuka, isključivanje zvuka Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u uputstvu za upotrebu televizora. Napravite neku od sledećih veza, u zavisnosti od mogućnosti opreme koju imate. y y Možete koristiti i daljinski upravljač za ovaj uređaj dok koristite LG Sound Sync. Ako ponovo koristite daljinski upravljač za televizor, uređaj se sinhronizuje sa televizorom. Prema specifikacijama televizora, glasnoća i isključivanje zvuka na ovom uređaju su sinhronizovanih sa televizorom. y y Kad povezivanje ne uspe, proverite stanje i napajanje TV prijemnika. y y Kada koristite LG Sound Sync, proverite stanje ovog uređaja i konekciju u dole navedenim slučajevima. – – Uređaj je isključen. – – Menjanje funkcije na druge. – – Isključivanje optičkog kabla. – – Da bežična veza nije prekinuta usled nekog ometanja ili prevelike udaljenosti. y y Kada podesite funkciju AUTO POWER na UKLJUČENO, vreme koje je potrebno za isključivanje uređaja razlikuje se u zavisnosti od televizora. y y Detaljne informacije menija podešenja televizoa zavise o modelu vašeg televizora. , , Napomena

Stranica: 22

Povezivanje 22 Povezivanje 2 LG Sound Sync sa žičanom vezom 1. Povežite LG TV prijemnik na jedinicu pomoću optičkog kabla. Optički kabl 2. Podesite izlaz zvuka na televizoru da biste slušali zvuk kroz ovu jedinicu :Televizor Meni podešenja televizora [ [Sound] [ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync (Optical)] 3. Uključite uređaj pritiskom na 1. 4. Podesite izvor OPT/HDMI ARC tako što ćete uzastopno pritiskati F. Na ekranu ćete videti „LGOPT“ ako je veza između uređaja i vašeg televizora uspostavljena. Detalji postavki televizora mogu da se razlikuju, zavisno od modela televizora. , , Napomena LG Sound Sync sa bežičnom vezom 1. Uključite uređaj pritiskom na 1. 2. Izaberite funkciju LG TV uzastopno pritiskajući F. 3. Postavite izlaz zvuka televizora kako biste slušali zvuk preko ovog uređaja: Televizor Meni podešenja televizora [ [Sound] [ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync (Wireless)] Na ekranu se pojavljuje „PAIRED“ na oko 3 sekunde i onda se na ekranu vidi „LG TV“ ako je veza između uređaja i televizora uspostavljena. Ako isključite jedinicu direktno pritiskom na 1 (napajanje), LG Sound Sync (bežično) će biti isključeno. , , Napomena

Stranica: 23

Povezivanje 23 Povezivanje 2 Korišćenje HDMI kabla Ako spojite ovu jedinicu s TV prijemnikom koji podržava HDMI CEC i ARC (povratni audio kanal), možete da uživate u zvuku TV prijemnika preko zvučnika ove jedinice bez povezivanja optičkog kabla. 1. Povezati HDMI OUT (TV ARC) priključak na zadnjoj strani jedinice sa ARC priključkom na TV prijemniku, pomoću HDMI kabla. HDMI kabl 2. Podesite izvor OPT/HDMI ARC tako što ćete uzastopno pritiskati F. Na ekranu ćete videti „ARC“ ako je veza između uređaja i televizora uspostavljena. y y Možete da uživate u zvuku sa televizora preko zvučnika ovog uređaja. U slučaju nekih modela TV prijemnika, morate da izaberete opciju spoljnih zvučnika sa menija TV prijemnik. (za detalje, pogledajte korisnički priručnik svog televizora.) y y Podesite izlaz zvuka na televizoru da biste slušali zvuk kroz ovu jedinicu : Televizor Meni podešenja televizora [ [Sound] [ [TV Sound output] [ [External speaker (HDMI ARC)] y y Detalji menija za podešavanje televizora se razlikuju u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg televizora. y y U zavisnosti od modela LG televizora, možda ćete morati da uključite SIMPLINK funkciju na vašem LG televizoru. y y Kada se sa druge funkcije vratite na ARC funkciju, potrebno je da izaberete ulazni signal na OPT/HDMI ARC. Onda se uređaj automatski prebacuje na ARC funkciju. , , Napomena Funkcija ARC (kanal povratnog zvuka) Funkcija ARC omogućava TV prijemniku koji poseduje HDMI opciju da šalje zvučni zapis na izlaz HDMI OUT ove jedinice. Za korišćenje ove funkcije: – – Vaš TV prijemnik mora da podržava funkcije HDMI- CEC i ARC, a HDMI-CEC i ARC moraju da budu podešene na Uključeno. – – Metoda podešavanja funkcija HDMI-CEC i ARC može da se razlikuje u zavisnosti od televizora. Više informacije o funkciji ARC potražite u priručniku za televizor. – – Morate da koristite HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl velike brzine sa Ethernetom). – – Morate da spojite HDMI OUT na jedinici sa HDMI IN televizora koji podržava funkciju ARC pomoću HDMI kabla. – – Možete da povežete samo jedan Sound bar zvučnik na TV prijemnik koji je kompatibilan sa funkcijom ARC. Šta je SIMPLINK? Neke od funkcija ove jedinice mogu da se kontrolišu pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika kada su ova jedinica i LG TV prijemnik sa funkcijom SIMPLINK povezani preko HDMI priključka. Funkcije koje mogu da se kontrolišu daljinskim upravljačem LG televizora: uključivanje/isključivanje, pojačavanje/smanjivanje zvuka itd. Više informacija o funkciji SIMPLINK potražite u korisničkom priručniku televizora. LG televizor sa funkcijom SIMPLINK ima logotip kao što je prikazano iznad. y y U zavisnosti od stanja jedinice, neke SIMPLINK operacije mogu da se razlikuju od vaše namene ili da ne rade. y y U zavisnosti od televizora ili plejera koji je povezan sa ovim uređajem, operacija SIMPLINK-a se može razlikovati od očekivane namene. , , Napomena

Stranica: 24

Povezivanje 24 Povezivanje 2 Dodatne informacije za HDMI vezu y y Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa HDMI ili DVI standardom, postupite na sledeći način: -Pokušajte da isključite HDMI/DVI uređaj i plejer. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga da radi oko 30 sekundi, a zatim uključite plejer. -Video ulaz povezanog uređaja je ispravno podešen za ovaj aparat. – Povezani uređaj je kompatibilan sa video ulazom od 720 x 576p (ili 480p), 1280 x 720p, 1920 x1080i ili 1920 x 1080p. y y Neće svi HDMI ili DVI uređaji koji su kompatibilni sa HDCP tehnologijom funkcionisati sa ovim plejerom. -Slika neće biti ispravno prikazana na uređaju koji nije kompatibilan sa HDCP tehnologijom. y y Ako povezani HDMI uređaj ne prihvata izlaz zvuka plejera, to znači da je možda došlo do distorzije zvuka sa HDMI uređaja ili zvuk možda ne može da se reprodukuje. y y Promena rezolucije nakon što je konekcija već uspostavljena može da dovede do kvara. Da biste rešili ovaj problem, isključite pa onda ponovo uključite plejer. y y Ako HDMI veza sa HDCP tehnologijom nije proverena, ekran TV prijemnika će se opet zatamniti. U tom slučaju, proverite HDMI vezu ili izvucite HDMI kabl. y y Ako se pojave smetnje ili linije na ekranu, molimo Vas da proverite HDMI kabl (u principu, dužina je ograničena na 4,5 m). y y U HDMI režimu ne možete da promenite video rezoluciju. Promenite video rezoluciju povezane komponente. y y Ako je signal video izlaza slab kad je vaš računar spojen na priključak HDMI IN, promenite rezoluciju računara na 576p (ili 480p), 720p, 1080i ili 1080p. , , Napomena Lista za proveru HDMI kabla Neki HDMI kablovi imaju loš prenos signala, što može da izazove probleme sa prenosom zvuka i video signala. Čak i nakon povezivanja HDMI kablom, ako dođe do odsustva zvuka, prekida zvuka ili šuma iz sound bar zvučnika i/ili nema video sadržaja, nema jasnog video sadržaja na vašem televizoru, moguće da je problem u HDMI kablu. Koristite kabl označen logotipom premium HDMI sertifikacije. Takođe vodite računa da je kabl koji se koristi sertifikovani tip A, Ethernet HDMI™ kabl velike brzine. STANDARDNI HDMI KABL SA ETERNETOM HDMI KABL VELIKE BRZINE HDMI KABL VELIKE BRZINE SA ETERNETOM (X) (X) (O) Povezivanje pomoću HDMI kabla* Vaš televizor mora da podržava najnovije HDMI funkcije (HDMI CEC1) / ARC (kanal s povratnim zvukom)) da biste potpuno uživali u Live prenosu kanala s audio sistemom preko HDMI kabla. Ako vaš TV prijemnik ne podržava ove HDMI funkcije, audio sistem treba da se spoji preko OPTIČKOG kabla. 1) HDMI CEC (Multimedijalni interfejs visoke definicije koji elektronski kontroliše korisnik) Elektronska kontrola od strane korisnika (CEC) je HDMI funkcija koja je dizajnirana da korisnicima omogući da upravljaju i kontrolišu uređaje sa CEC- om, koji su povezani preko HDMI-a koristeći samo jedan od njihovih daljinskih upravljača. * Nazivi robnih maraka CEC su SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), i sl.

Stranica: 25

Povezivanje 25 Povezivanje 2 Priključivanje opcionalne opreme HDMI konekcija Možete da uživate u zvuku i slici sa HDMI konekcije na spoljnom aparatu. Samo za uživanje u zvuku Možete da uživate u zvuku iz eksternog uređaja koji ste povezali. Na Blu-ray disk plejer, DVD plejer, itd. 1. Povežite HDMI IN priključak na zadnjoj strani uređaja sa HDMI OUT priključkom na audio uređaju poput plejera za Blu-ray diskove, DVD plejera itd. 2. Izaberite izvor HDMI tako što ćete uzastopno pritiskati F. Za uživanje i u zvuku i u slici Možete da uživate i u zvuku i u slici iz eksternog uređaja koji ste povezali. HDMI kabl HDMI kabl 1. Ubacite HDMI IN utičnicu koja se nalazi na zadnjoj strani glavnog uređaja u HDMI OUT utičnicu na audio uređaju, kao što su Blu-ray disk plejer, DVD plejer, itd. 2. Povezati HDMI OUT (TV ARC) priključak na zadnjoj strani jedinice sa HDMI IN priključkom na TV prijemniku. 3. Izaberite izvor HDMI tako što ćete uzastopno pritiskati F. y y Audio i Video signal ne mogu da prođu kada je ova jedinica isključena. y y HDMI OUT (TV ARC) priključak služi povezivanju sa televizorom. Čak i kada se uvodi multikanalno na aparat preko HDMI kabla, aparat može da podrži izlaz samo PCM 2 kanala na televizor. , , Napomena

Stranica: 26

Povezivanje 26 Povezivanje 2 Priključak za OPTICAL IN Povežite optički izlazni priključak spoljnjih uređaja na OPTICAL IN priključak. Optički kabl Do priključka optičkog izlaza eksternog uređaja 1. Povežite OPTICAL IN priključak na zadnjoj strani uređaja na OPTICAL OUT priključak eksternog uređaja. 2. Podesite izvor OPT/HDMI ARC tako što ćete uzastopno pritiskati F. Na ekranu ćete videti „OPT“ ako je veza između uređaja i vašeg televizora uspostavljena. Pre povezivanja optičkog kabla, obavezno uklonite zaštitni poklopac čepa ako vaš kabl ima poklopac. , , Napomena Ako optički kabl nije spojen u pravom smeru, može doći do oštećenja optičkog priključka. Optički priključak Optički kabl Optički priključak Optički kabl > >Pažnja Povezivanje USB-a Ubacite USB uređaj u ulaz za USB koji se nalazi na pozadini glavnog uređaja. Ukoliko je HDMI kabl povezan sa jedinicom, ubacivanje USB uređaja može da bude ograničeno, u zavisnosti od oblika USB uređaja. , , Napomena Za više informacija o reprodukciji datoteka sa USB-a, pogledajte o tome na strani 29. Uklanjanje USB uređaja sa jedinice. 1. Odaberite drugu funkciju/režim. 2. Uklonite USB uređaj sa jedinice. Kompatibilni USB uređaji y y MP3 plejer: MP3 plejeri sa fleš memorijom. y y USB fleš memorija: Uređaji koji podržavaju USB 2.0. y y USB funkcija ove jedinice ne podržava neke USB uređaje.

Stranica: 27

Povezivanje 27 Povezivanje 2 Zahtevi za USB uređaj y y Nisu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju dodatnih programa prilikom priključivanja na računar. y y Nemojte da isključujete USB uređaj dok se koristi. y y Pretraživanje USB uređaja velikog kapaciteta može da potraje duže od nekoliko minuta. y y Napravite rezervne kopije svih podataka kako biste sprečili njihov gubitak. y y Uređaj prepoznaje najviše 2,000 fajlova. y y USB priključak na plejeru se ne može povezati sa računarom. Ovaj plejer nije moguće koristiti kao uređaj za skladištenje. y y Sistem datoteka exFAT nije podržan na ovom uređaju. (Dostupni su FAT16/FAT32/NTFS sistemi.) y y U zavisnosti od uređaja, možda neće biti u mogućnosti da prepozna sledeće. – – Eksterni čvrsti disk – – Čitače kartica – – Zaključane uređaje – – USB uređaje poput čvrstog diska – – USB utičnicu – – Korišćenje USB produžnog kabla – – iPhone/iPod/iPad – – Android uređaj Datoteka za reprodukciju Frekvencija uzorkovanja MP3 : u rasponu od 32 do 48 kHz WMA : u rasponu od 32 do 48 kHz OGG : u rasponu od 32 do 48 kHz FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz i 192 kHz (16 bit/ 24 bit) WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz i 192 kHz (16 bit/ 24 bit) Brzina protoka MP3 : u rasponu od 80 do 320 kbps WMA : u rasponu od 56 do 128 kbps OGG : u rasponu od 64 do 500 kbps y y Maksimalan broj datoteka: Do 2,000 y y Maksimalan broj direktorijuma: Do 200 y y Zaštićeni fajl od strane DRM(Menadžmenta za digitalna prava) se ne može pustiti na glavnoj jedinici. y y Ne mogu se reprodukovati video datoteke sa USB-a. y y U zavisnosti od karakteristika USB uređaja, reprodukovanje možda neće dobro raditi.

Stranica: 28

Povezivanje 28 Povezivanje 2 y y Direktorijumi i datoteke na USB-u se prepoznaju kako je opisano dole. A : Fajl : Folder B C D E F G H I J a c b d y y Direktorijum u kom se ne nalazi nijedna datoteka neće biti prikazan. y y Datoteke će biti reprodukovane jedna po jedna, od datoteke $A do datoteke $J. y y Datoteke će se puštati redom po kom su snimane i mogu se razlikovati u zavisnosti od načina snimanja. y y Ovaj uređaj može da prikaže nazive datoteka ili direktorijuma koji sadrže samo brojeve ili engleske karaktere. y y *ROOT: prvi prikaz koji vidite na ekranu kada ovaj uređaj prepozna USB je „ROOT“ . , , Napomena

Stranica: 29

Rad 29 Rad 3 Osnovne operacije Rad sa USB-om 1. Priključite USB uređaj na priključak za USB. 2. Izaberite funkciju USB uzastopno pritiskajući F. Za Uradite sledeće Reprodukciju Pritisnite N na daljinskom upravljaču. Pauziranje Za vreme reprodukcije pritisnite N na daljinskom upravljaču. Skok na sledeću/ prethodnu datoteku Tokom reprodukcije, pritisnite V na daljinskom upravljaču za prelazak na sledeću datoteku. Za manje od 3 sekunde od početka reprodukcije, pritisnite C na daljinskom upravljaču za prelazak na prethodnu datoteku. Za manje od 3 sekunde od početka reprodukcije, pritisnite C na daljinskom upravljaču za prelazak na početak datoteke. Traženje određenog dela unutar datoteke Tokom reprodukcije pritisnite i zadržite C/V na daljinskom upravljaču i pustite ga na delu koji želite da slušate. Ponavljanje ili reprodukciju slučajnim redosledom Uzastopno pritiskajte REPEAT na daljinskom upravljaču. Detaljnije informacije o promeni na ekranu potražite u napomeni. Pretraživanje direktorijuma Pritisnite FOLDER W/S na daljinskom upravljaču. Nastavak reprodukcije Ovaj uređaj pamti trenutnu pesmu koja je reprodukovana pre izmene funkcije ili gašenja uređaja. y y Tačka za nastavak reprodukcije se može izbrisati kada isključite kabl za napajanje ili izvadite USB iz uređaja. y y Ponavljanje/Reprodukcija slučajni redosledom funkcioniše na sledeći način. Na ekranu Opis OFF Pušta pesme po redosledu po kom se nalaze na USB uređaju. ONE Ponavlja istu pesmu. FOLDER Ponavlja pesme iz datog direktorijuma. ALL Ponavlja sve pesme sa USB uređaja. SHUFFLE Pušta sve pesme slučajnim redosledom, a zatim zaustavlja reprodukciju. , , Napomena

Stranica: 30

Rad 30 Rad 3 Ostale operacije Upotreba daljinskog upravljača vašeg televizora Možete da kontrolišete neke funkcije ovog aparata daljinskim upravljačem televizora čak i ako je od druge kompanije. Funkcije koje mogu da se kontrolišu su smanjivanje i pojačavanje zvuka i isključenje zvuka. Pritisnite i zadržite SOUND EFFECT na daljinskom upravljaču oko 3 sekunde. Pojavljuje se „ON – TV REMOTE“ i možete da kontrolišete ovu jedinicu daljinskim upravljačem televizora. Za proveru statusa ove funkcije pritisnite i zadržite SOUND EFFECT na daljinskom upravljaču. Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite SOUND EFFECT na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka „ON – TV REMOTE“ . y y Pazite da je izlaz zvuka na vašem televizoru postavljen na [External speaker]. y y Ova funkcija nije dostupna putem magičnog daljinskog upravljača za LG TV. y y Ova funkcija možda neće raditi pravilno kad su neke funkcije komandi televizora kao što su HDMI CEC, SIMPLINK i LG Sound Sync uključene. y y Neki daljinski upravljači možda nisu podržani. , , Napomena Kako isključiti bežičnu mrežnu vezu na bežičnom aparatu Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.

Stranica: 31

Rad 31 Rad 3 AUTO POWER Uključivanje/ Isključivanje Ovaj uređaj će se automatski upaliti preko ulaznog izvora: Optički, LG TV ili Bluetooth. Kada uključite svoj TV ili eksterni uređaj povezan na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete da čujete zvuk iz svog uređaja. Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj, ova jedinica će se uključiti i povezati sa vašim Bluetooth uređajem. Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite J na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka „OFF – AUTO POWER“ . Za proveru statusa ove funkcije pritisnite i zadržite J na daljinskom upravljaču. Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i oko 3 sekunde zadržite J na daljinskom upravljaču, a zatim ga pritisnite još jednom dok se prikazuje poruka „ON – AUTO POWER“ . y y Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako nema signala izvesno vreme iz televizora spojenog putem LG Sound Sync (Optički/ Bežični). y y Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako nema signala izvesno vreme iz eksternog uređaja. y y Ako ste direktno isključili uređaj, on ne može da se uključi automatski po funkciji AUTO POWER. Međutim, uređaj može da se uključi po funkciji AUTO POWER kada optički signal dođe posle 5 sekundi bez signala. y y Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi. y y Ako isključite Bluetooth vezu na ovom uređaju, neki Bluetooth uređaji će stalno pokušavati da se spoje sa uređajem. Preporučljivo je da isključite vezu pre gašenja uređaja. y y Kada prvi put uključite ovaj aparat, funkcija automatskog uključivanja je uključena na statusu. y y Da biste koristili ovu funkciju, glavna jedinica mora da bude registrovana na listi uparenih uređaja na Bluetooth uređaju. y y Funkciju AUTO POWER možete da podesite samo kada je ova jedinica uključena. , , Napomena

Stranica: 32

Rad 32 Rad 3 Promena auto funkcije Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su optički, HDMI ARC, Bluetooth i LG TV i zatim se automatski prebacuje na odgovarajuću funkciju. Kada se pojavi optički signal Kada uključite eksterni uređaj povezan za ovaj uređaj preko optičkog kabla, uređaj će promeniti funkciju na optički. Tada možete da čujete zvuk iz svog uređaja. Kada pokušate da povežete BLUETOOTH uređaj Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj za ovaj uređaj, funkcija Bluetooth će biti odabrana. Pustite muziku na Bluetooth uređaju. Kada uključite televizor ili spoljni uređaj Kada uključite televizor ili spoljni uređaj koji su povezani optičkom funkcijom, funkcijom LG Sound Sync (optički ili bežično) ili HDMI ARC ovaj kompaktni komplet zvučnika se prebacuje na odgovarajuću funkciju i možete slušati zvuk preko njega. y y Aparat ne menja funkciju na optičku ako je SIMPLINK spojen na TV, Blu-ray disk čitač, prijemnik itd. aparata uključen ili je aparat koji CEC podržava uključen. Ukoliko želite da koristite automatsku promenu funkcije, isključite SIMPLINK funkciju na LG televizoru. Potrebno je oko 30 sekundi da bi se SIMPLINK isključio. y y Ako je podešena funkcija zaključavanja Bluetooth konekcije, Bluetooth konekcija biće dostupna samo u Bluetooth i LG TV funkciji. (strana 35) , , Napomena Brzo pokretanje Ovaj uređaj može da ostane u režimu pripravnosti uz malu potrošnju energije da bi se mogao brže pokrenuti kada ga uključite. Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite i 3 sekunde zadržite 1 na uređaju kada je uređaj uključen. Na ekranu se pojavi „ON – Q. START“ . Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i ponovo 3 sekunde zadržite 1 na uređaju kada je uređaj uključen. Na ekranu se pojavi „OFF – Q. START“ . y y Ako je funkcija Brzog pokretanja podešena, a AC napajanje se slučajno prekine i ponovo uspostavi nakon nestanka struje itd., funkcija Brzog pokretanja će se pokrenuti kada se uređaj jednom uključi i isključi. y y Kada je funkcija Brzog pokretanja podešena, potrošnja energije biće veća nego kada je Brzo pokretanje isključeno. y y Ova funkcija možda neće raditi u zavisnosti od modela. , , Napomena

Stranica: 33

Rad 33 Rad 3 Korišćenje Bluetooth bežične tehnologije O Bluetoothu Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa. Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete Bluetooth u drugim prostorijama. Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth bežičnom tehnologijom ne povlači za sobom nikakve troškove. Mobilni telefon sa Bluetooth bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascade ako je veza uspostavljena pomoću Bluetooth bežične tehnologije. y y Dostupni uređaji : Smart telefon, MP3 plejer, notebook računar, itd. y y Version: 4,0 y y Codec: SBC, AAC Bluetooth profili Kako biste koristili Bluetooth bežičnu vezu, uređaji moraju imati mogućnost da pročitaju određene profile. Ovaj zvučnik je kompatibilan sa sledećim profilom. A2DP (profil za naprednu distribuciju zvuka) Slušanje muzike sa Bluetooth uređaja Pre nego što pokrenete povezivanje, proverite da li je uključena Bluetooth funkcija na vašem pametnom uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg Bluetooth uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi nije potrebno da se ona ponovo obavlja. 1. Izaberite funkciju Bluetooth uzastopno pritiskajući F. Pojavljuje se „BT“ i zatim se na displeju pojavljuje „READY“ . 2. Radite sa Bluetooth uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog zvučnika pomoću Bluetooth uređaja, u zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja, može se pojaviti lista pronađenih uređaja na ekranu Bluetooth uređaja. Vaš zvučnik se pojavljuje kao „LG SL5Y(XX)“ . 3. Izaberite „LG SL5Y(XX)“ . y y XX:XX predstavlja poslednje četiri cifre adrese. Na primer, ako jedinica ima MAC adresu kao što je 9C:02:98:4A:F7:08, videćete „LG SL5Y(08)“ na Bluetooth uređaju. y y U zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja, način uparivanja se može razlikovati. Više informacija o Bluetooth uparivanju potražite u uputstvu za upotrebu svog Bluetooth uređaja. , , Napomena

Stranica: 34

Rad 34 Rad 3 4. Kada se ova jedinica uspešno poveže sa vašim Bluetooth uređajem, „PAIRED“ [ ime vašeg uređaja [ ,,BT“ se pojavljuje na displeju. y y Ako se ime aparata ne može prikazati na aparatu, prikazaće se „ – “ . y y Kako biste proverili ime uređaja, pritisnite J na daljinskom upravljaču. Prikazaće se ime povezanog Bluetooth uređaja. , , Napomena 5. Slušanje muzike Za reprodukciju muzike sa vašeg Bluetooth uređaja, pogledajte uputstvo za korišćenje Bluetooth uređaja. y y Kada koristite Bluetooth tehnologiju, morate da uspostavite vezu između ovog uređaja i Bluetooth uređaja što je bliže moguće i da održavate udaljenost. Možda neće raditi na odgovarajući način u sledećim slučajevima: – – Postoji prepreka između ovog uređaja i Bluetooth uređaja. – – Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju sa Bluetooth tehnologijom kao što je medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični LAN uređaj. , , Napomena y y Ako Bluetooth veza ne radi dobro, ponovite uparivanje. y y Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas. y y Uparivanje je ograničeno na samo jedan Bluetooth uređaj po jednoj jedinici a višestruko uparivanje nije podržano. y y U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite Bluetooth funkciju. y y Možete da uživate u Bluetooth funkciji kada koristite telefon, MP3 plejer, Notebook računar itd. y y Što je veća udaljenost između ovog uređaja i Bluetooth uređaja, lošiji je kvalitet zvuka. y y Bluetooth veza će se isključiti kada je ovaj uređaj isključen ili kada je Bluetooth uređaj predaleko od uređaja. y y Kada je Bluetooth veza prekinuta, ponovo spojite Bluetooth uređaj na ovaj uređaj. y y Kada uređaj nije povezan, na ekranu se pojavi poruka „READY“ . y y Kad spajate Bluetooth uređaj (iOS uređaj i sl.) na ovu jedinicu ili radite s uređajem, nivo jačine zvuka može da se sinhronizuje između njih. y y Ako promenite funkciju nakon povezivanja Bluetooth uređaja, Bluetooth konekcija će biti diskonektovana. Kada se vratite na Bluetooth funkciju, Bluetooth konekcija će se automatski konektovati. , , Napomena

Stranica: 35

Rad 35 Rad 3 Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem Pomoću ovog uređaja možete upravljati povezanim Bluetooth uređajem; reprodukuj, pauziraj, preskoči, jačina zvuka. y y Ovu funkciju podržavaju samo Android OS i iOS. y y Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od Bluetooth uređaja ili drugačijeg načina rada nekih televizora. , , Napomena Zaključavanje Bluetooth konekcije (BT LOCK) Možete ograničiti Bluetooth povezivanje na BT (Bluetooth) i LG TV funkciju kako biste sprečili neželjenu Bluetooth konekciju. Kako biste aktivirali ovu funkciju, pritisnite i zadržite N na daljinskom upravljaču na oko 3 sekunde u BT (Bluetooth) funkciji i ponovo ga pritisnite dok se „OFF – BT LOCK“ skroluje. Zatim možete ograničiti Bluetooth konekciju. Kako biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite N na daljinskom upravljaču oko 3 sekunde u BT (Bluetooth) funkciji i pritisnite još jednom dok se „ON – BT LOCK“ skroluje. Čak i ako aktivirate funkciju BT LOCK, projektor digitalnog zvuka će se uključiti preko Auto Power funkcije. Isključenje Auto Power funkcije će to sprečiti. (strana 31) , , Napomena Korišćenje BLUETOOTH aplikacije y y Samo je na Android OS-o moguće korišćenje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ sa ovim uređajem. y y Može doći do dodatnih troškova ako se instalira preko 3G/4G, prema vašoj tarifi. , , Napomena O „Music Flow Bluetooth“ aplikaciji „Music Flow Bluetooth“ aplikacija uvodi paket novih funkcija u ovaj uređaj. Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da preuzmete i besplatno instalirate „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju. Instalirajte „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju na vaš BLUETOOTH uređaj Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ na vaš Bluetooth uređaj. Instaliraj aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ kroz QR kod 1. Instaliranje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ kroz QR kôd. Koristite softver za skeniranje da biste skenirali QR kôd. 2. Lupnite na ikonu za instalaciju.

Stranica: 36

Rad 36 Rad 3 y y Uverite se da je Bluetooth povezan na Internet. y y Uverite se da Bluetooth ima softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate, preuzmite je sa „Google Android Market (Google Play Store)“ . y y Zavisno o području, znak QR možda neće raditi. y y Dostupnu aplikaciju za ovaj uređaj možete pronaći pomoću aplikacije „LG Audio” . Android OS: verzija 5.0 (ili novija) , , Napomena Instaliranje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ preko „Google Android Market (Google Play Store)“ 1. Lupnite na „Google Android Market (Google Play Store)“ ikonu. 2. Na liniji za pretragu, otkucajte „Music Flow Bluetooth“ i potražite je. 3. U listi rezultata pretrage, nađite i lupnite na „Music Flow Bluetooth“ da biste pokrenuli preuzimanje Bluetooth aplikacije. 4. Lupnite na ikonu za instalaciju. y y Uverite se da je Bluetooth povezan na Internet. y y Proverite da li je Bluetooth opremljen sa „Google Android Market (Google Play Store)“ . , , Napomena „Music Flow Bluetooth“ aplikacijom aktivirajte BLUETOOTH „Music Flow Bluetooth“ aplikacija pomaže u povezivanju Bluetooth-a sa ovim uređajem. 1. Lupnite na ikonu „Music Flow Bluetooth“ aplikacije na početnom ekranu da biste otvorili „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju i pređite na glavni meni. 2. Ako želite da saznate više informacija o radu, kliknite na [Setting] i [Help]. y y „Music Flow Bluetooth“ aplikacija će biti dostupna u sledećoj verziji softvera: – – Android O/S: Ver. 4.0.3 (ili novija) y y Ako za rad koristite „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju, postojale bi neke razlike između „Music Flow Bluetooth“ aplikacije i isporučenog daljinskog upravljača. Koristite isporučeni daljinski upravljač po potrebi. y y U zavisnosti od vrste Bluetooth-a, „Music Flow Bluetooth“ aplikacija možda neće raditi. y y Nakon povezivanja aplikacije „Music Flow Bluetooth“ , moguće je da će se čuti muzika iz vašeg uređaja. U tom slučaju, pokušajte ponovo da izvršite povezivanje. y y Ako radite sa drugim aplikacijama ili promenite podešavanja na svom Bluetooth uređaju dok koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ , može se desiti da pomenuta aplikacija počne nenormalno da radi. y y Kada aplikacija „Music Flow Bluetooth“ radi nenormalno, proverite svoj Bluetooth uređaj i vezu „Music Flow Bluetooth“ aplikacije, a zatim pokušajte ponovo da se povežete. y y U zavisnosti od OS smart telefona, postoje određene razlike u radu „Music Flow Bluetooth“ aplikacije. y y Čak i ako će Bluetooth konekcija biti isključena, možete da koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ kad menjate funkciju. y y Druge funkcije koje nudi aplikacija „Music Flow Bluetooth“ možda neće raditi u zavisnosti od udaljenosti između ovog i Bluetooth uređaja, kao i bežične mreže. , , Napomena

Stranica: 37

Rešavanje problema 37 Rešavanje problema 4 Rešavanje problema Opšte Simptomi Uzrok i rešenje Uređaj ne radi kako treba. y y Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog eksternog uređaja (TV, vufer, DVD plejer, pojačalo, itd) i ponovo ih uključite. y y Izvadite kabl za napajanje uređaja i povezane eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.), pa ponovo pokušajte da ih povežete. y y Prethodno podešenje možda neće biti sačuvano kada se isključi napajanje. Nema napajanja. y y Izvađen je kabl za napajanje. Uključite napojni kabl. y y Proverite da li ima struje. Proverite stanje tako što ćete raditi sa drugim elektronskim uređajima. Nema zvuka. y y Odabran je pogrešan ulazni izvor. Proverite ga i odaberite pravi. y y Funkcija za gašenje tona je aktivirana. Pritisnite [ (Bez zvuka) ili podesite nivo jačine zvuka kako biste otkazali funkciju za gašenje tona. y y Kada koristite vezu sa eksternim uređajem (stb, Bluetooth uređaj, itd.), podesi jačinu zvuka uređaja. Nema zvuka na zvučniku za niske tonove y y Kabl za napajanje zvučnika za niske tonove nije povezan. Bezbedno utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu. y y Uparivanje uređaja i zvučnika za niske tonove je prekinuto. Povežite uređaj i zvučnik za niske tonove. (strana 16) Daljinski upravljač ne radi ispravno. y y Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. Radite daljinskim upravljačem unutar rastojanja od 7 m. y y Postoji neka prepreka između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. y y Baterije u daljinskom upravljaču su prazne. Zamenite stare baterije novim. Funkcija AUTO POWER ne radi. y y Proverite vezu eksternog uređaja kao što su TV, DVD/Blu-Ray player ili Bluetooth uređaj. y y Proverite stanje SIMPLINK-a na vašem LG televizoru i isključite SIMPLINK. y y Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi. LG Sound Sync ne radi. y y Proveri da li LG TV podržava LG Sound Sync. y y Proveri vezu LG Sound Sync (Optički ili bežični). y y Proveri parametre zvuka vašeg TV i ovog uređaja.

Stranica: 38

Rešavanje problema 38 Rešavanje problema 4 Simptomi Uzrok i rešenje Uređaj se ne povezuje sa Bluetooth uređajem. y y Isključenje funkcije Bluetooth priključka. (strana 35) Kada osetite da je izlazni zvuk uređaja nizak. Pregledajte detalje u nastavku i u skladu sa njima podesite jedinicu. y y Kada je sound bar povezan sa TV-om, u meniju za podešavanje TV-a promenite podešavanje AUDIO DIGITAL OUT (digitalnog audio izlaza) iz [PCM] u [AUTO] ili [BITSTREAM]. y y Kada je sound bar povezan sa plejerom, u meniju za podešavanje plejera promenite podešavanje AUDIO DIGITAL OUT (digitalnog audio izlaza) iz [PCM] u [PRIMARY PASS-THROUGH] ili [BITSTREAM]. y y Promenite Audio DRC podešavanja u meniju povezanog uređaja na [OFF]. y y Proverite da li je uključen noćni režim. Isključite [OFF] noćni režim. NAPOMENE za korišćenje bežične veze Simptomi Uzrok i rešenje Ovaj uređaj može da ima bežične smetnje. y y Bežična veza možda neće pravilno funkcionisati u oblasti sa slabim signalom. y y Instalirajte uređaj dovoljno blizu bežičnog niskotonca. y y Nemojte da instalirate uređaj na metalni nameštaj radi postizanja optimalnih performansi. Bluetooth uređaj može da otkaže ili da proizvodi glasan zvuk u sledećim slučajevima. y y Kada bilo koji deo tela dođe u kontakt sa primopredajnikom Bluetooth uređaja ili trake sa zvučnicima. y y Kada postoji prepreka ili zid, kao i kada je uređaj instaliran na izolovanom mestu. y y Kada postoji uređaj (bežični LAN, medicinska oprema ili mikrotalasni) koji koristi istu frekvenciju, što je više moguće međusobno udaljite uređaje. y y Kada povezujete uređaj na Bluetooth uređaj, što je moguće više međusobno približite uređaje. y y Kada se uređaj previše udalji od Bluetooth uređaja, veza se prekida, a može da dođe i do otkazivanja.

Stranica: 39

Rešavanje problema 39 Rešavanje problema 4 NAPOMENE za puštanje Demo načina rada Simptomi Uzrok i rešenje Pomoću tastera F ne možete da promenite vrstu izvora kao što su BT (Bluetooth), HDMI itd. i na prednjem ekranu je prikazana samo oznaka [DEMO]. Isključite kabl za napajanje, a zatim ga ponovo uključite. Ako to ne funkcioniše, pritisnite i zadržite F (oko 5 sekundi) na glavnom uređaju dok se na ekranu ne prikaže trenutno izabrana funkcija. Daljinski upravljač ne radi. (nema odgovora)

Stranica: 40

Dodatak 40 Dodatak 5 Robne marke i licence Sve druge robne marke su robne marke svojih vlasnika. Proizvedeno sa licencom Dolby laboratorija. Dolby, Dolby Audio, i dupli D simboli su zaštitni znaci Dolbi laboratorija. Informacije o DTS patentima potražite na lokaciji http://patents.dts.com. Proizvedeno uz dozvolu kompanije DTS Licensing Limited. DTS, Simbol, DTS i Simbol zajedno, kao i Digital Surround registrovane su robne marke i/ili robne marke kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava zadržana. Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.com. Proizveden pod licencom DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS i simbol zajedno, Virtual:X i DTS Virtual:X logo su registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. Sva prava zadržana. Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG Electronics je zaštićeno licencom. Ostali žigovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima. Termini HDMI i HDMI multimedijalni interfejs u visokoj rezoluciji i HDMI logotip su znakovi robnih marki ili registrovane robne marke HDMI-a licenciranog od strane LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Stranica: 41

Dodatak 41 Dodatak 5 Specifikacije Opšte Potrošnja energije Pogledajte glavnu nalepnicu na uređaju. Mirovanje na mreži : 1,1 W (ako su aktivirani svi mrežni portovi.) Adapter naizmenične struje y y Model : DA-50F25 y y Proizvođač : Asian Power Devices Inc. y y Ulazna snaga : 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz y y Izlazna snaga : 25 V 0 2 A Dimenzije (Š x V x D) približno 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Sa postoljem Radna temperatura 5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F) Radna vlažnost 5 % do 90 % Napajanje magistrale (USB) 5 V 0 500 mA Dostupna frekvencija semplovanja digitalno audio ulaza 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz Raspoloživi audio formati digitalnog ulaza Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM Ulaz/izlaz OPTICAL IN 3 V (p-p), 1 x optički priključak HDMI IN 19-pinski (tipa A, HDMI™ konektor) x 1 HDMI OUT 19-pinski (tipa A, HDMI™ konektor) x 1 Pojačalo (RMS izlaz) Ukupno 400 W RMS Prednji 90 W RMS x 2 (4 Ω na 1 kHz , THD 10 %) Subwoofer zvučnik 220 W RMS (3 Ω na 80 Hz , THD 10 %)

Stranica: 42

Dodatak 42 Dodatak 5 Bežični subvufer zvučnik Zahtevi u pogledu napajanja Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici subvufer zvučnika. Potrošnja energije Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici subvufer zvučnika. Tip Sistem zvučnika (1 way 1 speaker) Otpor 3 Ω Predviđena ulazna snaga 220 W RMS Maks. ulazna snaga 440 W RMS Dimenzije (Š x V x D) približno 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), isporučuju se zasebno Bežični prijemnik Zahtevi u pogledu napajanja Pogledajte glavnu nalepnicu na bežičnom prijemniku. Potrošnja energije Pogledajte glavnu nalepnicu na bežičnom prijemniku. Zadnji zvučnik 70 W RMS x 2 (3 Ω na 1 kHz, THD 10 %) Dimenzije (Š x V x D) približno 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm Zadnji zvučnici (svaki) Tip Sistem zvučnika (1 way 1 speaker) Otpor 3 Ω Predviđena ulazna snaga 70 W RMS Maks. ulazna snaga 140 W RMS Dimenzije (Š x V x D) približno 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm y y Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

Stranica: 43

Dodatak 43 Dodatak 5 Rukovanje zvučnikom Prilikom transporta uređaja Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da pošaljete uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici. Održavanje spoljnih površina čistim y y U blizini uređaja ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za insekte. y y Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da ošteti površinu. y y Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa uređajem. Čišćenje zvučnika Za čišćenje uređaja za reprodukciju koristite meku, suvu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač, jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

Source

Leave a Comment