Bosch GSN58AW35 priručnik

Stranica: 1

hr Upute za uporabu Zamrzivač 3 sr Uputstvo za upotrebu Zamrzivač 21 Freezer GSN..

Stranica: 2

hr Sadržaj Bezbjedonosna uputstva i upozorenja …………………………………….. 3 Napuci za zbrinjavanje u otpad ……….. 6 Opseg isporuke ……………………………….. 6 Mjesto postavljanja ………………………….. 7 Obratiti pozornost na temperaturu prostora i vjetrenje …………………………… 7 Priključenje aparata …………………………. 8 Upoznavanje aparata ………………………. 8 Uključivanje aparata ………………………… 9 Namještanje temperature ………………. 10 Alarmne funkcije ……………………………. 10 Zapremnina ……………………………………. 11 Prostor za zamrzavanje …………………. 11 Maksimalna sposobnost zamrzavanja …………………………………… 11 Zamrzavanje i spremanje ………………. 12 Zamrzavanje svježih namirnica ……… 12 Super-zamrzavanje ………………………… 13 Otapanje zamrznutih namirnica …….. 14 Oprema ………………………………………….. 14 Isključenje aparata te isključenje na dulje vrijeme ……………………………… 15 Odledjivanje …………………………………… 16 Čišćenje aparata ……………………………. 16 Rasvjeta (LED) ……………………………….. 17 Ušteda energije ……………………………… 17 Šumovi koji se javljaju pri radu ……… 17 Male smetnje otklonite sami ………….. 18 Samotestiranje aparata ………………….. 20 Servisna služba ……………………………… 20 sr Sadržaj Sigurnosna uputstva i upozorenja …. 21 Uputstva za odlaganje u otpad ……… 24 Obim isporuke ……………………………….. 24 Mesto postavljanja …………………………. 25 Obratiti pažnju na temperaturu prostora i provetravanje …………………. 25 Priključenje aparata ……………………….. 26 Upoznavanje aparata …………………….. 26 Uključivanje aparata ………………………. 27 Podešavanje temperature ……………… 28 Funkcije alarma ……………………………… 28 Korisna zapremina …………………………. 29 Prostor za zamrzavanje …………………. 29 Maksimalni kapacitet zamrzavanja … 29 Zamrzavanje i smeštanje ……………….. 30 Zamrzavanje svežih namirnica ………. 30 Super-zamrzavanje ………………………… 31 Odmrzavanje zamrznute namirnice ……………………………………….. 32 Oprema ………………………………………….. 32 Isključenje aparata i isključenje na duže vreme ………………………………. 33 Otapanje ………………………………………… 33 Čišćenje aparata ……………………………. 34 Osvetljenje (LED) …………………………… 34 Ušteda energije ……………………………… 35 Šumovi koji se javljaju pri radu ……… 35 Male smetnje otklonite sami ………….. 36 Samoispitivanje aparata ………………… 37 Servisna služba ……………………………… 37

Stranica: 3

hr 3 hrSadržajhrUputezauporabuZamrzivač Bezbjedonosna uputstva i upozorenja Prije nego što aparat stavite u rad Pažljivo pročitajte uputu za uporabu te uputu za montažu! Dobit ćete važne obavijesti o postavljanju, uporabi te održavanju aparata. Proizvodjač ne jamči ako se ne pridržavate naputaka i upozorenja iz upute za uporabu. Sačuvajte kompletnu dokumentaciju za kasniju uporabu ili za slijedećeg vlasnika. Tehnička sigurnost Opasnost od požara Kroz cijevi kružnog toka hlađenja prolazi manja količina ekološki snošljivog, ali zapaljivog sredstva za hlađenje (R600a). Ne oštećuje ozonski sloj i ne povećava efekt staklenika. Ako se sredstvo za hlađenje oslobodi, može ozlijediti oči ili se zapaliti. Kod oštećenja ■ Aparat mora biti udaljen od vatre i zapaljivih izvora. ■ Prostor nekoliko minuta dobro provjetriti. ■ Isključenje aparata te izvući mrežni utikač. ■ Obavijestiti službu održavanja. Ukoliko ima više rashladnog sredstva u aparatu, utoliko mora biti veći prostor u kojem je aparat smješten. U malom prostoru u slučaju curenja može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka. Na 8 g rashladnog sredstva mora doći najmanje 1 m³ prostora. Količina rashladnog sredstva u Vašem aparatu nalazi se na pločici s oznakom tipa unutar aparata. Prilikom postavljanja uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite strujni kabel. Ako je strujni kabel uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo proizvođač, korisnička služba ili stručna osoba. Nestručne instalacije i popravci mogu znatno ugroziti korisnika. Popravke smije izvoditi isključivo proizvodjač, korisnička služba ili slična stručna osoba. Smije se rabiti samo originalne dijelove proizvodjača. Samo s ovim dijelovima proizvodjač jamči da će biti ispunjeni sigurnosni zahtjevi. Nemojte upotrebljavati razdjelnike u obliku slova T, produžne kabele ili adaptere.

Stranica: 4

hr 4 Opasnost od požara Prijenosne višestruke utičnice ili električni dijelovi mogu se pregrijati i dovesti do požara. Nemojte postavljati prijenosne višestruke utičnice ili električne dijelove iza uređaja. Prilikom uporabe ■ Unutar uređaja nikada nemojte upotrebljavati druge električne uređaje (npr. grijače, električne uređaje za pripremu leda itd.). Opasnost od eksplozije! ■ Uređaj nikada ne odmrzavajte i ne čistite s pomoću parnog čistača! Para može dospjeti do električnih dijelova te prouzročiti kratki spoj. Opasnost od strujnog udara! ■ Osim uputa proizvođača, nemojte poduzimati nikakve dodatne mjere ubrzavanja otapanja. Opasnost od eksplozije! ■ Nemojte upotrebljavati šiljaste predmete ili predmete oštrih rubova za uklanjanje naslaga inja i leda. Tako možete oštetiti cijevi za rashladno sredstvo.Rashladno sredstvo koje se raspršuje lako se može zapaliti ili dovesti do ozljede očiju. ■ Nemojte odlagati proizvode koji sadrže zapaljive plinove (npr. sprej) niti eksplozivne tvari. Opasnost od eksplozije! ■ Podnožje, ladice, vrata itd. ne smiju se upotrebljavati kao daska za gaženje ili oslanjanje. ■ Za otapanje i čišćenje izvucite utikač ili isključite osigurač. Povlačite za mrežni utikač, ne za priključni kabel. ■ Pića s visokim postotkom alkohola držite čvrsto zatvorena u uspravnom položaju. ■ Pazite da plastične dijelove i brtvu na vratima ne onečistite uljem ili mašću. U suprotnom će plastični dijelovi i brtva na vratima postati porozni. ■ Otvore za dovod i odvod zraka za uređaj ne prekrivajte niti zatvarajte. ■ U prostoru za zamrzavanje ne spremajte tekućine u bocama i limenkama (osobito ne gazirana pića).Boce i limenke mogu prsnuti! ■ Ne stavljajte zamrznute namirnice u usta neposredno nakon što ste ih izvadili iz zamrzivača. Opasnost od opeklina od leda!

Stranica: 5

hr 5 ■ Izbjegavanje rizika za djecu i osjetljive osobe: U opasnosti su djeca, osobe koje su fizički, psihički ili perceptivno ograničene, kao i osobe koje nemaju dovoljno znanja o sigurnoj uporabi uređaja. Uvjerite se da su djeca i osobe koje su u opasnosti shvatili opasnost. Osoba koja je odgovorna za djecu i ugrožene osobe mora ih nadzirati ili upućivati za vrijeme uporabe uređaja. Uređaj smiju koristiti samo djeca iznad 8 godina. Tijekom čišćenja i održavanja treba nadzirati djecu. Nikada ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. ■ Izbjegavajte dulji kontakt ruku sa smrznutim namirnicama, ledom ili cijevima isparivača itd. Opasnost od opeklina od leda! Djeca u domaćinstvu ■ Ambalažu i njezine dijelove ne prepustiti djeci. Opasnost od gušenja u savijenim kartonskim kutijama i folijama! ■ Aparat nije igračka za djecu! ■ Kod aparata s bravom na vratima: ključ spremiti van dosega djece! Opće odredbe Aparat je pogodan ■ za zamrzavanje namirnica, ■ za pripremu leda. Ovaj je uredjaj namijenjen uporabi u osobnom kućanstvu i prikladan kućanskom okruženju. Optok rashladnog sredstva je ispitan na nepropusnost. Ovaj uređaj odgovara sigurnosnim odredbama koje su mjerodavne za električne uređaje i osiguran je od iskrenja. Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Stranica: 6

hr 6 Napuci za zbrinjavanje u otpad * Zbrinjavanje ambalaže u otpad Ambalaža štiti Vaš aparat od oštećenja pri transportu. Svi upotrijebljeni materijali su ekološki neškodljivi i može ih se ponovno koristiti. Molimo za Vašu pomoć u tome: zbrinjavajte ambalažu u otpad ekološki prihvatljivo. O aktualnim načinima zbrinjavanja u otpad obavijestite se kod Vašeg stručnog prodavača ili u općinskoj upravi. * Zbrinjavanje u otpad starog aparata Stari aparati nisu bezvrijedan otpad! Ekološki prikladnim zbrinjavanjem u otpad dragocjene se sirovine može dovesti na ponovnu uporabu. m Upozorenje Kod isluženih aparata 1. Izvući mrežni utikač. 2. Presjeći priključni kabel te ga ukloniti zajedno s mrežnim utikačem. 3. Police i posude na vaditi da bi se djeci otežalo da se popnu unutra! 4. Ne dozvoliti djeci igranje s isluženim aparatom. Opasnost od gušenja! Rashladni uredjaji sadrže rashladna sredstva te izolacijske plinove. Rashladna se sredstva i plinove mora stručno zbrinjavati u otpad. Cijevi koje su koristile za optok rashladnog sredstva ne oštetiti prije stručnog zbrinjavanja u otpad. Opseg isporuke Nakon otpakiravanja provjerite sva oštećenja eventualno nastala u transportu. U slučaju reklamacija obratite se prodavaču kod kojega ste kupili aparat ili našoj korisničkoj službi. Isporuka sadržava sljedeće dijelove: ■ Samostojeći aparat ■ Oprema (ovisno o modelu) ■ Vrećica s materijalom za montiranje ■ Uputa za uporabu ■ Uputa za montiranje ■ Brošura korisničke službe ■ Prilozi o jamstvu ■ Obavijesti o energetskom utrošku i šumovima Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Stranica: 7

hr 7 Mjesto postavljanja Kao mjesto postavljanja podesan je suh prostor kojeg se može provjetravati. Mjesto postavljanja ne treba biti izloženo izravnom suncu i ne treba biti u blizini izvora topline kao što je štednjak, grijači itd. Ako se postavljanje pored nekog izvora topline ne da izbjeći, upotrijebite odgovarajuću izolacijsku ploču i pridržavajte se slijedećeg najmanjeg odstojanja od izvora topline. ■ Prema električnim i plinskim štednjacima 3 cm. ■ Od štednjaka na ulje ili ugljen 30 cm. Pod na mjestu postavljanja se ne smije ugibati, pod po potrebi ojačati. Moguće neravnine na podu izravnati podlošcima. Razmak od zida Slika # Aparat ne zahtjeva bočnu udaljenost od zida. Spremišta i pretinci se mogu unatoč tome potpuno izvuči. Zamjena vratnoga okova (ako je potrebno) Ako je potrebno: Preporučamo premještanje vratnoga okova prepustiti našoj službi održavanja. O cijeni i troškovima zamjene okova vrata možete se obavijestiti kod Vaše nadležne korisničke službe. m Upozorenje Za vrijeme mijenjanja vratnog okova aparat ne smije biti priključen na električnu mrežu. Predhodno izvući mrežni utikač. Da se ne bi oštetila stražnja stranica aparata, postaviti dovoljno tapecirunga. Aparat oprezno položiti na zadnju stranu. Upozornění Bude li stroj postavljen na ledja, tada se ne smije montirati razmačnik od zida. Obratiti pozornost na temperaturu prostora i vjetrenje Temperatura prostora Aparat je konstruiran za odredjeni klimatski razred. Ovisno o klimatskom razredu aparat se može koristiti na slijedećim temperaturama prostora. Temperaturni razred je naveden na pločici s oznakom tipa, slika +. Upozornění Aparat može raditi unutar graničnih vrijednosti temperature prostora označenih klimatskih razreda. Ako se aparat klimatskog razreda SN koristi na nižim temperaturama prostora, do temperature od +5 °C neće doći do oštećenja aparata. Provjetravanje Slika $ Zrak na zadnjoj stjenci aparata se zagrijava. Zagrijani zrak mora nesmetano odlaziti. U protivnom rashladni agregat mora raditi većom snagom. Ovo povećava utrošak struje. Stoga: Otvore za dovod i odvod zraka nikada ne pokrivati niti zatvoriti! Temperaturni razred Dozvoljene temperature prostora SN +10 °C do 32 °C N +16 °C do 32 °C ST +16 °C do 38 °C T +16 °C do 43 °C

Stranica: 8

hr 8 Priključenje aparata Nakon postavljanja aparat mora mirovati najmanje 1 sat, prije no što se pusti u rad. Tijekom transporta se može dogoditi da ulje koje se nalazi u kompresoru dospije u rashladni sustav. Prije prvog stavljanja u rad očistiti unutarnji prostor aparata (vidi ”Čišćenje aparata”). Električni priključak Utičnica mora biti u blizini uređaja i mora biti potpuno dostupna i nakon postavljanja uređaja. m Upozorenje Opasnost od strujnog udara! U slučaju da duljina strujnog kabela nije dovoljna, nemojte upotrebljavati razdjelnike u obliku slova T ili produžni kabel. Umjesto toga obratite se korisničkoj službi i raspitajte se o alternativama. Uređaj ispunjava zahtjeve razreda zaštite I. Uređaj priključite na izmjeničnu struju od 220 – 240 V / 50 Hz s pomoću propisno instalirane utičnice sa zaštitnim vodičem. Utičnica mora biti zaštićena osiguračem od 10 A do 16 A. Kod uređaja koji su namijenjeni upotrebi izvan europskih zemalja treba provjeriti slažu li se dane naponske vrijednosti i vrsta električne energije s vrijednostima raspoložive strujne mreže. Ove podatke ćete naći na pločici s oznakom tipa, slika +. m Upozorenje Aparat ne smije niti u kojem slučaju biti priključen na štednu elektroničku utičnicu. Pri uporabi naših aparata mogu se primijeniti mrežno i sinusno upravljani izmjenjivači. Za fotonaponska postrojenja koriste se mrežni naizmenični pretvarači koji se priključuju direktno na strujnu mrežu. Kod autonomnih sustava (na primjer: brodova ili planinskih vikendica) koji nemaju izravan priključak na javnu strujnu mrežu moraju se primijeniti sinusno vodjeni izmjenjivači. Upoznavanje aparata Molimo otklopite zadnju stranicu sa slikama. Ova uputa za uporabu vrijedi za više modela. Oprema različitih modela aparata može varirati. Odstupanja kod slika su moguća.

Stranica: 9

hr 9 Slika ! * Ne kod svih modela. Upravljački elementi Slika “ Uključivanje aparata Slika “ Uključiti aparat tipkom Uklj./Isklj. 1. Oglašava se upozorni ton. Treperi predočnik temperature 4 i svijetli tipkalo alarm 5. Pritisnite tipku za alarm 5. Upozorni ton se isključuje. Kada se u prostoru za zamrzavanje postigne željena temperatura svijetli predočnik temperature 4. Napuci u svezi sa radom ■ Nakon uključivanja može potrajati više sati dokle se ne dosegne namještena temperatura. Prije toga ne stavljati živežne namirnice u aparat. ■ Zahvaljujući potpuno automatskom NoFrost-sustavu prostor za zamrzavanje ostaje nezaledjen. Odledjivanje nije potrebno. ■ Prednje strane kućišta se djelomice lako zagrijavaju, to sprečava pojavu kondenzata u području brtve na vratima. ■ Ako se vrata prostora za zamrzavanje nakon zatvaranja ne daju odmah ponovno otvoriti pričekajte koji trenutak dok se nastali podtlak ne izjednači. 1–5 Upravljački elementi 6 Rasvjeta (LED) 7 NoFrost-sustav 8* Poklopac na pretincu za zamrzavanje 9 Staklena polica 10* Aparat za pripremu leda/Posuda za kockice leda 11 Spremište za zamrznute namirnice (malo) 12 Spremište za zamrznute namirnice (veliko) 13 Navojne nožice 14 Odzračivanje vrata 1 Tipka za uključenje/isključenje Služi za uključivanje i isključivanje cijelog aparata. 2 Tipka ”super” Služi za uključivanje i isključivanje super-smrzavanja. Svijetli samo kada je super- zamrzavanje uključeno. 3 Tipkalo za ugadjanje temperature Ovom se tipkom namješta željena temperatura. 4 Predočnik temperature Pokazuje namještenu temperaturu prostora za smrzavanje. 5 Tipka ”alarm” Služi za isključenje upozornog tona. Vidjeti poglavlje ”Funkcija alarma”.

Stranica: 10

hr 10 Namještanje temperature Slika “ Prostor za zamrzavanje Temperaturu se može namještati od -16 °C do -26 °C. Tipku za namještanje temperature 3 pritiskati dokle se ne namjesti željena temperatura prostora za zamrzavanje. Zadnja namještena vrijednost se sprema u memoriju. Podešenu temperaturu pokazuje predočnik za temperaturu 4. Alarmne funkcije Slika “ Alarm za vrata Ako vrata uređaja ostanu otvorena dulje vrijeme, uključuje se zvuk upozorenja. Zatvaranjem vrata isključuje se i zvuk upozorenja. Alarm uslijed početka odledjivanja Nakon pritiska na tipkalo ”alarm” 5, predočnik temperature u trajanju od pet sekundi pokazuje najvišu temperaturu koja je vladala u prostoru za zamrzavanje. Nakon toga se ova vrijednost briše. Predočnik 4 pokazuje namještenu temperaturu prostora za zamrzavanje bez žmiganja. Od tog se trenutka najtoplija temperatura ponovno ustanovljava te sprema u memoriju. Temperaturni alarm Temperaturni alarm se uključuje, kada je u prostoru za zamrzavanje pretoplo te su smrznute namirnice ugrožene. Treperi predočnik temperature 4 i svijetli tipkalo ”alarm” 5. Bez opasnosti po smrznute namirnice alarm se može uključiti: ■ tijekom stavljanja u rad aparata, ■ tijekom ulaganja velikih količina svježih namirnica, ■ kada su vrata prostora za zamrzavanje predugo otvorena. Alarm uslijed nestanka struje Slika “ Alarm za prekid struje se uključuje, ako zbog nestanka struje u uredjaju postane pretoplo a namirnice su u opasnosti. Tipka ”alarm” 5 svjetli i ”PI” se pojavljuje na predočniku za temperaturu 4. Naputak Zamrznutu namirnicu koja se počela odledjivati ili se odledila ponovno ne zamrzavajte. Tek nakon prerade u gotovo jelo (kuhano ili pečeno) može se ponovno zamrznuti. Maks. rok spremanja namirnice ne iskoristite više do kraja. Isključivanje alarma Slika “ Pritisnite tipku za alarm 5 a biste isključili upozorni ton.

Stranica: 11

hr 11 Zapremnina Podatke o zapremnini naći ćete na natpisnoj tablici. Slika + Zapreminu smrzavanja posve iskoristiti Kako biste si omogućili zamrzavanje maksimalne količine namirnica, možete povaditi sve dijelove unutarnje opreme. Tada će namirnice moći biti stavljane izravno na/u pregratke te slagane na pod prostora za zamrzavanje. Upozornění Vrijedi samo za tipove KG GSUU37A, KG GSUU39A i KG GSUU41A (pogledajte na tipskoj pločici polje „Type”): Kako biste zadržali vrijednosti koje su navedene na tipskoj pločici, najgornji dio opreme uvijek mora ostati u uređaju. Vadjenje dijelova opreme ■ Spremišta za zamrznute namirnice izvući sve do graničnika, sprijeda ih podignuti i izvaditi ih. Slika % ■ Kod aparata s napravom za pripravu sladoleda dotična se može izvaditi. Slika & ■ Poklopac na pretincu za zamrzavanje Slika ‘ 1. Poklopac na pretincu za zamrzavanje na pola otvorite. 2. Otpustite držač na jednoj strani uredjaja. 3. Poklopac na pretincu za zamrzavanje povucite prema naprijed i izvadite iz držača. 4. Otpustite držač na drugoj strani uredjaja. Prostor za zamrzavanje Prostor za smrzavanje koristiti ■ Za odlaganje duboko zamrznutih jela. ■ Za pripremu kockica leda. ■ Za smrzavanje živežnih namirnica. Upozornění Pazite na to da su vrata na pretincu za zamrzavanje uvijek zatvorena! Kod otvorenih vrata smrznuta namirnica se odledjuje i prostor za smrzavanje se jako zaledjuje. Osim toga: rasipanje energije zbog visokog utroška struje! Maksimalna sposobnost zamrzavanja Podatke o maksimalnoj mogućnosti zamrzavanja tijekom 24 sata pronaći ćete na natpisnoj tablici. Slika + Uvjeti za zamrzavanje maksimalne sposobnosti zamrzavanja ■ Prije stavljanja svježe robe uključite super zamrzavanje (pogledajte poglavlje Super zamrzavanje). ■ Izvadite dijelove opreme. ■ Poslažite živežne namirnici izravno na police i dno prostora za zamrzavanje. Upozornění Proreze za provjetravanje na zadnjoj stijeni ne pokrivati smrznutim namirnicama. ■ Veće količine živežnih namirnica po mogućnosti smrznite na gornjoj polici. Ondje će se posebice brzo zamrznuti i time očuvati svoju kakvoću.

Stranica: 12

hr 12 Zamrzavanje i spremanje Kupnja duboko zamrznutih namirnica ■ Ambalaža se ne smije oštetiti. ■ Obratiti pozornost na dozvoljeni rok spremanja namirnice. ■ Temperatura u prodajnoj škrinji mora biti -18 °C ili niža. ■ Duboko zamrznutu namirnicu nositi, ako je moguće, u rashladnoj torbi te je brzo smjestiti u prostor za zamrzavanje. Kod rasporedjivanja obratiti pozornost ■ Veće količine živežnih namirnica po mogućnosti smrznite na gornjoj polici. Ondje će se posebice brzo zamrznuti i time očuvati svoju kakvoću. ■ Proreze za provjetravanje na zadnjoj stijeni ne pokrivati smrznutim namirnicama. ■ Namirnice stavljati širom površinom u police odnosno spremišta za zamrznute namirnice. Upozornění Već zamrznute namirnice ne smiju dolaziti u doticaj sa svježim namirnicama koje se tek treba zamrznuti. Po potrebi zamrznute namirnice premjestiti u spremišta za zamrznute namirnice. ■ Spremište za zamrznute namirnice gurnite do kraja, kako bi osigurali pravilno strujanje zraka. Zamrzavanje manje količine namirnica Kako zamrznuti manje količine namirnica tako da se najbrže potpuno zamrznu, naći ćete u odjeljku Automatsko super- zamrzavanje. Zamrzavanje svježih namirnica Za zamrzavanje koristite samo svježe i besprijekorne namirnice. Kako bi se najbolje sačuvale hranjive vrijednosti te okus i boja, namirnice bi trebalo prije zamrzavanja blanširati. Kod patlidžana, paprike, tikvica i šparoga blanširanje se ne preporuča. Literaturu o zamrzavanju i blanširanju možete naći u priručniku. Upozornění Već zamrznute namirnice ne smiju dolaziti u doticaj sa namirnicama koje se tek treba zamrznuti. ■ Za smrzavanje su pogodni: Pekarski proizvodi, riba i morski plodovi, meso, divljač, perad, povrće, voće, začini, jaja bez ljuske, mliječni proizvodi kao što su sir, maslac i meki sir, gotova jela i ostaci jela kao što su juhe, složenci, pečeno, odnosno kuhano meso i riba, jela od krumpira, nabujci i slatka jela. ■ Za smrzavanje nisu pogodni: Različite vrste povrća koje se konzumiraju sirove, kao što su zelena salata ili radić te jaja u ljusci, groždje, cijele jabuke, kruške i breskve, tvrdokuhana jaja, jogurt, kondenzirano mlijeko, kiselo vrhnje, slatko vrhnje za kuhanje i majoneza

Stranica: 13

hr 13 Pakiranje artikla za zamrzavanje Namirnice zamotati tako da ne propuštaju zrak kako ne bi izgubile okus ili se osušile. 1. Namirnicu staviti u ambalažu. 2. Istisnuti zrak. 3. Pakovanje zatvoriti tako da bude nepropusno. 4. Na ambalaži napisati sadržaj i datum zamrzavanja. Za ambalažu su prikladni: Plastične folije, folije u obliku crijeva od polietilena, alu-folije, doze za zamrzavanje. Te proizvode ćete naći u specijaliziranim trgovinama. Za ambalažu su neprikladni: Pakpapir, pergament–papir, celofan, vrećice za smeće i rabljene vreće za kupovinu. Za zatvaranje su prikladni: Gumeni prsteni, plastične kopče, niti za vezivanje, ljepljive trake otporne na hladnoću i slično. Vrećice i folije u obliku crijeva od polietilena možete zavariti aparatom za zavarivanje folija. Održivost zamrznutih namirnica Održivost zamrznutih namirnica ovisi o vrsti namirnice. Pri temperaturi od -18 °C: ■ riba, kobasice, gotova jela, peciva: do 6 mjeseci ■ sir, perad, meso: do 8 mjeseci ■ povrće, voće: do 12 mjeseci Super-zamrzavanje Namirnice treba što brže zamrznuti skroz do jezgre kako bi se sačuvali vitamini, hranljive vrijednosti, izgled i okus. Uređaj neprekidno radi nakon uključivanja super-zamrzavanja. Temperature prostora za zamrzavanje znatno su niže nego u normalnom pogonu. Uključivanje super- zamrzavanja Super-zamrzavanje možete koristiti na različite načine ovisno o količini namirnica koje želite zamrznuti. Upozornění Ako je super-zamrzavanje uključeno, može doći do pojačanih šumova pri radu i može svijetliti Super-tipka, slika „/2. Automatsko super-zamrzavanje Manje količine namirnica mogu se najbrže potpuno zamrznuti kada se zamrzavaju na sljedeći način: ■ u drugom spremištu za zamrznute namirnice odozdo ■ s desne strane izvana ■ na velikoj površini Automatsko super-zamrzavanje automatski se uključuje u slučaju da se zamrzavaju tople namirnice.

Stranica: 14

hr 14 Ručno super-zamrzavanje Veće količine namirnica zamrzavati prvenstveno u najgornjem pregratku. Ondje će se posebice brzo zamrznuti i time očuvati svoju kakvoću. Nekoliko sati prije zamrzavanja svježih namirnica, uključite super-zamrzavanje kako bi izbjegli nepoželjni porast temperature. Ako se želi iskoristiti maksimalna snaga zamrzavanja, super-zamrzavanje treba uključiti 24 sata prije zamrzavanja svježih namirnica. Pritisnite Super-tipku 2. Kada je uključeno super-zamrzavanje, tipka svijetli. Isključivanje „super- zamrzavanja” Slika “ Pritisnite Super-tipku 2. Funkcija super-zamrzavanja sada je isključena. Po dovršetku super-zamrzavanja uređaj se automatski prebacuje u normalni pogon. ■ Kod automatskog super-zamrzavanja: čim se manje količine namirnica za zamrzavanje potpuno zamrznu. ■ Kod ručnog super-zamrzavanja: nakon oko 2 ½ dana. Otapanje zamrznutih namirnica Ovisno o vrsti te namjeni može se birati izmedju slijedećih mogućnosti: ■ na temperaturi prostora ■ u hladnjaku ■ u električnoj pećnici, sa/bez ventilatora s vrućim zrakom ■ u mikrovalnoj pećnici m Pozor Zamrznutu namirnicu koja se počela odledjivati ili se odledila ponovno ne zamrzavajte. Tek nakon prerade u gotovo jelo (kuhano ili pečeno) može se ponovno zamrznuti. Maks. rok spremanja namirnice ne iskoristite više do kraja. Oprema (ne kod svih modela) Spremište za zamrznute namirnice (veliko) Slika !/12 Za pohranjivanje velikih artikala kao na primjer purica, patki ili guski.

Stranica: 15

hr 15 Aparat za pripremu leda Slika ( Za izradu kockica leda koristite samo vodu za piće. 1. Izvadite spremište za vodu te napunite vodom do oznake. Upozornění Previše napunjenje vode može utjecati na funkcioniranje aparata za pripremu leda. Kockice leda se ne oslobađaju jedan po jedan iz posude za led. Previše napunjene vode teče u spremište za zalihe pa se postojeće kocke leda zajedno zamrznu. 2. Vodu za piće natočite u otvor za punjenje. 3. Stavite ponovno spremište za vodu. 4. Kada se voda za kockice za led zamrzne, ručicu potisnuti nadolje i otpustiti. Kockice leda se odvajaju te padaju u spremište za zalihe. 5. Izvucite spremište za zalihe i izvadite kocke leda. Kalendar zamrzavanja Kako bi izbjegli smanjenje kvalitete smrznutih namirnica, nemojte prelaziti rok za pohranu. Rok spremanja ovisi o vrsti namirnice. Brojevi pored simbola daju dozvoljeni rok spremanja namirnice u mjesecima. Kod duboko smrznute hrane nabavljene u prodajnoj mreži obratite pozornost na datum proizvodnje ili rok uporabe. Rashladna baterija U slučaju nestanka struje ili neke smetnje rashladna baterija usporava zagrevanje uloženih zamrznutih namirnica. Najduže vrijeme pohrane će biti postignuto, ako rashladnu bateriju stavite u gornji pretinac izravno na namirnice. Da bi se štedjelo mjesto, bateriju se može smjestiti u pretinac u vratima. Rashladna baterija se može i izvaditi radi privremenog hladjenja namirnica, na pr. u rashladnoj torbi. Posuda za led Slika ) 1. Napunite posudu za led do ¾ sa vodom za piće i stavite u prostor za zamrzavanje. 2. Čvrsto prilijepljenu posudu za led odvojiti tupim predmetom (drškom žlice). 3. Da bi se kockice leda odvojile, posudu za led kratko držati pod mlazom tekuće vode ili je lako uvrnuti. Isključenje aparata te isključenje na dulje vrijeme Isključivanje aparata Slika “ Pritisnuti tipku Uklj./Isklj. 1. Predočnik temperature 4 se gasi i rashladna mašina se isključuje.

Stranica: 16

hr 16 Isključenje aparata na dulje vrijeme Ako se aparat za dulje vrijeme ne koristi: 1. Isključiti aparat. 2. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač. 3. Očistiti aparat. 4. Vrata aparata ostaviti otvorena. Odledjivanje Prostor za zamrzavanje Zahvaljujući potpuno automatskom NoFrost-sustavu prostor za zamrzavanje ostaje nezaledjen. Odledjivanje više nije potrebno. Čišćenje aparata m Pozor ■ Ne rabite sredstva za čišćenje i otapala koja sadrže pijesak, klorid ili kiseline. ■ Ne rabite grube ili oštre spužve. Na metalnim površinama bi mogla nastati korozija. ■ Police za odlaganje i spremišta nikada ne prati u perilici za posudje. Dijelovi se mogu iskriviti! Upozornění Oko 4 sata prije odledjivanja uključiti super-zamrzavanje da bi namirnice dosegle vrlo nisku temperaturu te da bi ih se tako moglo dulje vrijeme držati na sobnoj temperaturi. Postupajte na sljedeći način: 1. Prije čišćenja aparat isključiti. 2. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač. 3. Izvaditi namirnice i smjestiti na hladnom mjestu. Rashladnu bateriju (ako je priložena) staviti na namirnice. 4. Pričekajte dok se sloj leda ne otopi. 5. Čistite aparat mekom krpom, mlakom vodom te s malo PH-neutralnoga deterdženta. Sapunica ne smije dospjeti u rasvjetu ploču. 6. Brtvu na vratima obrisati samo čistom vodom te dobro posušiti. 7. Nakon čišćenja: Aparat ponovno priključiti i uključiti. 8. Zamrznute namirnice ponovno uložiti. Oprema Pri čišćenju svi podesivi dijelovi aparata mogu se izvaditi (vidi poglavlje ”Oprema”). Čišćenje aparata za pripremu leda Redovito čistite aparat za pripremu leda. Na taj način ćete izbjeći da se duže vremena proizvedene kockice leda stisnu, da su ustajalog okusa ili da se zalijepe. 1. Izvadite aparat za pripremu leda. Slika & 2. Spremište za zalihe izvadite i ispraznite. 3. Skinite poklopac sa aparata za pripremu leda. 4. Sve dijelove aparata za pripremu leda oprati toplom vodom. 5. Ostavite dijelove da se u potpunosti osuše. 6. Aparat za pripremu leda ponovno sastavite i stavite.

Stranica: 17

hr 17 Rasvjeta (LED) Vaš aparat je opremljen LED-rasvjetom koja ne zahtijeva održavanje. Popravke na ovoj rasvjeti smiju provoditi samo stručnjaci koje je ovlastila služba održavanja. Ušteda energije ■ Aparat postaviti u suhom prostoru kojeg se može vjetriti! Aparat ne treba stajati izravno na suncu ili u blizini izvora topline (npr. grijači, štednjak). Po potrebi upotrijebite izolacijsku ploču. ■ Otvor za dovod i odvod zraka aparata ne zatvarati. ■ Topla jela i pića najprije ohladiti i potom staviti u aparat. ■ Smrznute namirnice za odmrzavanje stavite u prostor za hladjenje, kako bi hladnoću namirnica koristili za hladjenje namirnica u prostoru za hladjenje. ■ Vrata aparata otvarati što je moguće kraće. ■ Pazite na to da su vrata na pretincu za zamrzavanje uvijek zatvorena. ■ Kako bi spriječili povećanu potrošnju energije, povremeno očistite stražnju stranu aparata. ■ Ako postoji: Montirajte razmačnik od zida kako bi se postigao navedeni energetski prijam (vidjeti Uputa za montiranje). Smanjeni razmak od zida ne ograničava funkcije aparata. Energetski prijam može se stoga neznatno povećati. ■ Raspored dijelova opreme nemaju utjecaja na prijam energije uredjaja. Šumovi koji se javljaju pri radu Sasvim normalni šumovi Upozornění Ako je uključeno super-zamrzavanje može doći do pojačanih šumova pri radu. Brujanje Motori rade (npr. rashladni agregati, ventilator). Šumovi u vidu kovitlanja, klokotanja ili grgotanja Rashladno sredstvo teče kroz cijevi. Kliktanje Motor, sklopka ili magnetni ventili se uključuju/isključuju. Pucketanje Automatsko odledjivanje je u tijeku. Izbjegavanje šumova Aparat ne stoji ravno Molimo vas poravnajte aparat pomoću razulje. Koristite pritom navojne nožice ili podmetnite nešto. Aparat ”naliježe” na nešto Odmaknite aparat od susjednog namještaja ili aparata. Spremišta ili površine za odlaganje se klimaju ili zaglavljuju Provjerite dijelove koje se može vaditi i po potrebi ih ponovno namjestite.

Stranica: 18

hr 18 Male smetnje otklonite sami Prije nego što pozovete službu održavanja: Provjerite možete li smetnju sami otkloniti s pomoću slijedećih naputaka. Troškove za savjete službe održavanja morate sami snositi – takodjer i za vrijeme jamstvenog roka! Smetnja Mogući uzrok Pomoć Temperatura izrazito odstupa od podešene temperature. Ponekad je dovoljno da aparat isključite na 5 minuta. Ako je temperatura suviše visoka, provjerite poslije nekoliko sati da li je postignuta odgovarajuća temperatura. Ako je temperatura suviše niska, ponovo ju provjerite slijedećeg dana. Displej ne svijetli. Nestanak struje; osigurač se isključio; mrežni utikač nije učvršćen. Utaknuti utičnicu. Provjerite ima li struje, provjerite osigurače. Čuje se upozoravajući zvučni signal, displej ”alarm” svijetli. U prostoru za zamrzavanje je previše toplo. Opasnost za smrznute namirnice! Da bi se upozoravajući zvučni signal isključio pritisnuti gumb alarma. Slika „/5 Uredjaj je otvoren. Zatvoriti uredjaj. Otvori za dovod i odvod zraka su pokriveni. Omogućiti dovod i odvod zraka. Stavljeno je odjednom premnogo namirnica radi zamrzavanja. Ne prekoračivati maksimalnu sposobnost zamrzavanja. Nakon uklanjanja smetnje pokazivač ”alarm” će se nakon izvjesnog vremena isključiti.

Stranica: 19

hr 19 Smetnja Mogući uzrok Pomoć Aparat ne hladi, predočnici temperature i rasvjeta svijetle. Način predstavljanja je uključen. Uključiti samostalni test aparata (vidjeti poglavlje ”Samotestiranje aparata”). Po svršetku programa aparat se prebacuje na uobičajeni rad. Vrata komore za smrzavanje su bila dugo otvorena, temperaturu se više ne doseže. Isparivač (uredjaj za hladjenje) u NoFrost-sustavu je jako zaledjen te ga se više ne može odlediti posve automatski. Radi odledjivanja isparivača, smrznute namirnice izvaditi s pretincima te ih dobro izolirane pohraniti na nekom hladnom mjestu. Aparat isključiti i odmaknuti od stjenke. Vrata aparata ostaviti otvorena. Nakon oko 20 min. odledjena voda počinje istjecati u posudu za prikupljanje kondenzata na zadnjoj strani aparata. Slika * Da bi se u ovom slučaju izbjeglo prelijevanje iz posude za prikupljanje kondenzata, odledjenu vodu pokupiti spužvom. Kada odledjena voda prestane istjecati u posudu za prikupljanje kondenzata, isparivač je odledjen. Očistiti unutarnji prostor. Aparat ponovno staviti u rad. Automatsko super- zamrzavanje se ne uključuje. Uređaj samostalno odlučuje je li potrebno aktivirati funkciju super-zamrzavanja i automatski je uključuje ili isključuje.

Stranica: 20

hr 20 Samotestiranje aparata Vaš aparat raspolaže automatskim programom samotestiranja koji Vam ukazuje na izvore eventualnih kvarova, a koje smije uklanjati isključivo korisnička služba. Pokretanje samotestiranja aparata 1. Isključite aparat i pričekajte 5 minuta. 2. Uključite aparat i unutar prvih 10 sekunda 3–5 sekunda držite pritisnutim Supertipkalo, slika „/2, sve dok se ne oglasi tonski signal. Pokreće se program samotestiranja. Za vreme trajanja samoispitivanja, čuće se dug akustički signal. Kada je samotestiranje završeno i akustički signal se dva puta oglasi, aparat je ispravan. Ako 10 sekundi trepti tipka ”super” i ako se začuje 5 akustičnih signala, znači da je u pitanju greška. Obavijestite servisnu službu. Okončavanje samotestiranja aparata Po svršetku programa aparat se prebacuje na uobičajeni rad. Servisna služba Službu održavanja u Vašoj blizini naći ćete u telefonskoj knjizi ili u popisu službi održavanja. Molimo da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) uređaja. Ove podatke ćete naći na tipskoj pločici. Slika + Molimo vas da navedete broj proizvoda i proizvodni broj te da nam tako pomognete da se izbjegnu nepotrebni dolasci. Uštedjet ćete i dodatne troškove koji su s tim u svezi. Nalog za popravak te savjetovanje u slučaju smetnji Podatke za vezu za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Stranica: 21

sr 21 srSadržajsrUputstvozaupotrebuZamrzivač Sigurnosna uputstva i upozorenja Pre nego što aparat pustite u rad Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i uputstvo za montažu! Dobićete važne informacije o postavljanju, upotrebi i održavanju aparata. Proizvođač ne garantuje ako se ne pridržavate uputstava i upozorenja iz uputstva za upotrebu. Sva dokumenta sačuvajte za kasniju upotrebu ili za drugog vlasnika. Tehnička sigurnost Opasnost od požara U cevima cirkulacionog kruga rashladnog sredstva u malim količinama se nalazi ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo (R600a). Ono ne oštećuje ozonski sloj i ne doprinosi povećaju efekta staklenika. U slučaju curenja rashladnog sredstva može da dođe do povreda očiju ili do njegovog zapaljenja. U slučaju oštećenja ■ Otvorenu vatru ili izvore paljenja udaljiti od aparata. ■ Prostoriju nekoliko minuta dobro provetriti. ■ Aparat isključiti i izvući mrežni utikač. ■ Obavestite servisnu službu. Ukoliko ima više rashladnog sredstva u aparatu, utoliko mora biti veći prostor u kome je aparat smešten. U malom prostoru u slučaju curenja može nastati zapaljiva smeša gasa i vazduha. Na 8 g rashladnog sredstva mora doći najmanje 1 m³ prostora. Količina rashladnog sredstva u vašem aparatu nalazi se na pločici s oznakom tipa u unutrašnjosti aparata. Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti. Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da obavi proizvođač, korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama. Nestručno izvršeni radovi instalacije i popravki u velikoj meri mogu da ugroze korisnike. Popravke sme vršiti samo proizvođač, servisna služba ili slično kvalifikovana osoba. Smeju se koristiti samo originalni delovi proizvodjača. Samo s ovim delovima proizvodjač garantuje da će se ispuniti sigurnosni zahtevi.

Stranica: 22

sr 22 Nemojte da upotrebljavate višestruke utičnice, produžni kabl ili adapter. Opasnost od požara Prenosive višestruke utičnice i prenosivi strujni adapteri mogu da se pregreju i da izazovu požar. Nipošto nemojte da postavljate prenosive višestruke utičnice ili prenosive strujne adaptere iza uređaja. Prilikom upotrebe ■ U uređaju nikada nemojte da upotrebljavate neke druge električne aparate (npr. grejače, električne aparate za pripremu leda itd.). Opasnost od eksplozije! ■ Uređaj nemojte nikada otapati ili čistiti pomoću parnog čistača! Para može dospeti na električne delove i izazvati kratak spoj. Opasnost od strujnog udara! ■ Nemojte da primenjujete nikakve dodatne mere u cilju ubrzanja postupka otapanja, osim ukoliko to nije navedeno u uputstvima proizvođača. Opasnost od eksplozije! ■ Nemojte odlagati proizvode sa zapaljivim gasovima (npr. sprej) ni eksplozivne materije. Opasnost od eksplozije! ■ Nemojte upotrebljavati oštre predmete ili predmete oštrih ivica za uklanjanje slojeva inja i leda. Tako možete oštetiti cevi za rashladno sredstvo.Rashladno sredstvo može prsnuti u oči i dovesti do povreda ili se zapaliti. ■ Postolje, uloške, vrata itd. nemojte koristiti za stajanje ili oslanjanje. ■ Radi odleđivanja i čišćenja, izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Vucite za mrežni utikač, ne za priključni kabel. ■ Visokoprocentni alkohol čuvajte samo ako je dobro zatvoren i u uspravnom položaju. ■ Delove od plastike i zaptivač na vratima nemojte zaprljati uljem ili mašću. U suprotnom će delovi od plastike i zaptivač na vratima postati porozni. ■ Otvor za dovod i odvod vazduha na aparatu nemojte pokriti ili zatvoriti. ■ U prostoru za zamrzavanje nemojte čuvati tečnosti u bocama i limenkama (naročito pića koja sadrže ugljen- dioksid).Boce i limenke se mogu rasprsnuti!

Stranica: 23

sr 23 ■ Izbegavanje rizika za decu i ugrožene osobe: Ugrožena su deca, osobe koje su telesno, fizički ili u opažajnom smislu ograničene kao i osobe koje nisu dovoljno upoznate sa sigurnim opsluživanjem aparata. Uverite se da su deca i ugrožene osobe razumeli opasnosti. Osoba odgovorna za bezbednost mora da nadgleda i upućuje decu i ugrožene osobe. Korišćenje uređaja dozvolite samo deci koja imaju 8 godina ili više. Prilikom čišćenja i radova održavanja nadgledajte decu. Deci nikada nemojte dozvoliti da se igraju uređajem. ■ Zamrznute namirnice nemojte stavljati u usta odmah nakon vađenja iz prostora za zamrzavanje. Opasnost od promrzlina! ■ Izbegavajte duži kontakt ruku sa zamrznutim namirnicama, ledom ili cevima isparivača itd. Opasnost od promrzlina! Deca u domaćinstvu ■ Ambalažu i njene delove ne prepustiti deci. Opasnost od gušenja u savijenim kartonskim kutijama i folijama! ■ Aparat nije igračka za decu! ■ Kod aparata s bravom na vratima: ključ čuvati van domašaja dece! Opšte odredbe Aparat je pogodan ■ za zamrzavanje namirnica, ■ za pripremu leda. Ovaj aparat namenjen je za domaću upotrebu u privatnom domaćinstvu i za domaće okruženje. Cirkulacija rashladnog sredstva je ispitana na nepropustljivost. Ovaj uređaj ispunjava zahteve odgovarajućih odredbi za bezbednost električnih uređaja i kod njega su otklonjene su radiosmetnje. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Stranica: 24

sr 24 Uputstva za odlaganje u otpad * Odlaganje ambalaže u otpad Ambalaža štiti vaš aparat od oštećenja pri transportu. Svi upotrebljeni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se ponovo reciklirati. Molimo da pomognete u tome: odložite ambalažu u otpad ekološki ispravno. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod Vašeg stručnog prodavca ili u komunalnoj upravi. * Odlaganje u otpad starog aparata Stari aparati nisu bezvredan otpad! Ekološki prikladnim odlaganjem u otpad vredne sirovine se mogu reciklirati. m Upozorenje Kod isluženih aparata 1. Izvući mrežni utikač. 2. Preseći priključni kabel i ukloniti ga zajedno s mrežnim utikačem. 3. Police i posude nemojte izvlačiti da bi se deci otežalo da se popnu unutra! 4. Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa isluženim aparatom. Opasnost od gušenja! Rashladni uređaji sadrže rashladna sredstva i izolacione gasove. Rashladna sredstva i gasovi se moraju stručno odložiti u otpad. Cevi koje su služile za cirkulaciju rashladnog sredstva nemojte oštetiti do stručnog odlaganja u otpad. Obim isporuke Posle raspakivanja proverite sve delove u odnosu na eventualna oštećenja pri transportu. U slučaju reklamacija obratite se prodavcu kod kojeg ste kupili aparat ili našoj servisnoj službi. Isporuka se sastoji od sledećih delova: ■ Stojeći aparat ■ Oprema (zavisno od modela) ■ Vreća s materijalom za montažu ■ Uputstva za upotrebu ■ Uputstvo za montažu ■ Servisna knjiga ■ Priložena garancija ■ Informacije u vezi sa potrošnjom energije i šumovima Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/ 19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Stranica: 25

sr 25 Mesto postavljanja Kao mesto postavljanja pogodan je suv prostor koji se može provetravati. Mesto za postavljanje ne bi trebalo da bude direktno izloženo suncu i ne bi trebalo da bude u blizini izvora toplote kao što su šporet, grejači itd. Ako se postavljanje pored nekog izvora toplote ne može izbeći, koristite odgovarajuću izolacionu ploču ili se pridržavajte sledećih minimalnih rastojanja od izvora toplote: ■ Od električnih i gasnih šporeta: 3 cm. ■ Od šporeta na naftu ili ugalj: 30 cm. Pod na mestu postavljanja se ne sme ugibati, pod eventualno ojačati. Eventualne neravnine na podu izravnati podmetačima. Razmak od zida Slika # Aparat ne zahteva bočno rastojanje od zida. Posude i police se uprkos tome mogu potpuno izvući. Promena šarki na vratima (ako je potrebno) Ako je potrebno: Preporučujemo da se prepusti našoj servisnoj službi da premesti okov na vratima. Troškove izmene šarki na vratima možete saznati u vašoj servisnoj službi. m Upozorenje Za vreme premeštanja šarki na vratima aparat ne sme biti priključen na električnu mrežu. Pre toga izvući mrežni utikač. Da se poleđina aparata ne bi oštetila, podmetnuti dovoljno zaštitne podloge. Aparat pažljivo položiti na poleđinu. Uputstvo Ako se aparat polaže na poleđinu zidni distancioni podmetač ne sme biti montiran. Obratiti pažnju na temperaturu prostora i provetravanje Temperatura prostora Aparat je projektovan za određenu klimatsku klasu. Zavisno od klimatske klase aparat se može koristiti na sledećim sobnim temperaturama. Temperaturna klasa je navedena na pločici s oznakom tipa, slika +. Uputstvo Aparat se može koristiti u okviru granica temperature prostora date klimatske klase. Ako se aparat klimatske klase SN koristi pri nižim temperaturama prostora mogu se isključiti oštećenja aparata do temperature od +5 °C. Temperaturna klasa Dozvoljena temperatura prostora SN +10 °C do 32 °C N +16 °C do 32 °C ST +16 °C do 38 °C T +16 °C do 43 °C

Stranica: 26

sr 26 Provetravanje Slika $ Vazduh na zadnjem zidu aparata se zagreva. Zagrejani vazduh se mora neometano odvoditi. U suprotnom rashladni agregat mora da radi povećanom snagom. Ovo povećava potrošnju struje. Stoga: Otvore za dovod i odvod vazduha nemojte nikada pokriti ili zatvoriti! Priključenje aparata Posle postavljanja aparata trebalo bi do puštanja u rad aparata sačekati najmanje 1 sat. Za vreme transporta može se desiti da ulje koje se nalazi u kompresoru dospe u rashladni sistem. Pre prvog puštanja u rad očistiti unutrašnjost aparata (vidi ”Čišćenje aparata”). Električno priključivanje Utičnica mora da se nalazi u blizini uređaja i da bude pristupačna i nakon njegovog postavljanja. m Upozorenje Opasnost od strujnog udara! Ukoliko dužina mrežnog priključnog voda nije dovoljna, ni u kom slučaju nemojte da upotrebljavate višestruke utičnice ili produžni kabl. Umesto toga, obratite se servisnoj službi za alternativna rešenja. Uređaj odgovara klasi zaštite I. Pomoću propisno ugrađene utičnice sa zaštitnim vodom priključite uređaj na naizmeničnu struju od 220–240 V/50 Hz. Utičnica mora da bude zaštićena osiguračem od 10 A do 16 A. Kod uređaja koji se neće pokretati u evropskim zemljama, proverite da li se navedeni napon i vrsta struje poklapaju sa vrednostima vaše strujne mreže. Te podatke ćete naći na pločici s oznakom tipa, slika +. m Upozorenje Aparat ni u kom slučaju ne sme biti priključen električnim štednim utikačem. Prilikom upotrebe naših aparata mogu se koristiti mrežni i sinusni adapteri. Kod fotovoltaik postrojenja koriste se mrežni naizmenični pretvarači koji se uključuju direktno na strujnu mrežu. Kod odvojenih sistema (na primer: brodova ili planinskih koliba) koji nemaju direktan priključak na javnu mrežu moraju se koristiti sinusni adapteri. Upoznavanje aparata Molimo da otklopite poslednju stranicu sa slikama. Ovo uputstvo za upotrebu važi za više modela. Oprema modela se može razlikovati. Odstupanja kod slika su moguća.

Stranica: 27

sr 27 Slika ! * Ne kod svih modela. Upravljački elemenati Slika “ Uključivanje aparata Slika “ Aparat uključiti tipkom za uklj./isklj. 1. Oglašava se upozoravajući zvučni signal. Temperaturni displej 4 trepti i svetli tipka za alarm 5. Pritisnite tipku za alarm 5. Upozoravajući zvučni signal se isključuje. Kada prostor za zamrzavanje dostigne podešenu temperaturu, svetli displej temperature 4. Uputstva u vezi sa radom ■ Nakon uključivanja može potrajati više sati dok se ne dostigne podešena temperatura. Pre toga ne ulagati životne namirnice u aparat. ■ Zahvaljujući potpuno automatskom NoFrost-sistemu prostor za zamrzavanje ostaje nezaleрen. Otapanje nije potrebno. ■ Prednje strane kućišta se delimično lako zagrevaju, to sprečava pojavu kondenzata u području zaptivača na vratima. ■ Ako se nakon zatvaranja prostora za zamrzavanje vrata nemogu ponovo otvoriti, sačekajte trenutak dok se nastali pritisak ne izjednači. 1–5 Upravljački elemenati 6 Osvetljenje (LED) 7 NoFrost sistem 8* Poklopac na pregratku za zamrzavanje 9 Staklena polica 10* Uređaj za proizvodnju leda/ Posuda za kockice leda 11 Posuda za zamrznute namirnice (mala) 12 Posuda za zamrznute namirnice (velika) 13 Navojne nožice 14 Otvor za odvod vazduha na vratima 1 Tipka za uključenje/isključenje Služi za uključivanje i isključivanje celog aparata. 2 Tipka ”super” Služi za uključivanje i isključivanje super-zamrzavanja. Svetli samo kada je super- zamrzavanje u funkciji. 3 Tipka za podešavanje temperature Pomoću ove tipke se podešava željena temperatura. 4 Displej temperature Pokazuje podešenu temperaturu za komoru za zamrzavanje. 5 Tipka ”alarm” Služi za isključenje upozoravajućeg zvučnog signala. Vidi poglavlje ”Funkcija alarma”.

Stranica: 28

sr 28 Podešavanje temperature Slika “ Prostor za zamrzavanje Temperatura se može podešavati od -16 °C do -26 °C. Pritiskajte tipku za podešavanje temperature 3 sve dok ne podesite željenu temperaturu prostora za zamrzavanje. Pamti se zadnja podešena vrednost. Podešena temperatura se pokazuje na temperaturnom displeju 4. Funkcije alarma Slika “ Alarm za vrata Ako su vrata uređaja duže vreme otvorena, uključuje se upozoravajući zvučni signal. Zatvaranjem vrata isključuje se i upozoravajući zvučni signal. Alarm zbog početka odleđivanja Posle prtiska na tipku za alarm 5, temperaturni displej u trajanju od pet sekundi pokazuje najvišu temparaturu koja je vladala u prostoru za zamrzavanje. Nakon toga se ova vrednost briše. Pokazivanje 4 pokazuje nameštenu temperaturu prostora za zamrzavanje ne trepćući. Od ovog trenutka se ”najviša temperatura” ponovo odreрuje i memoriše. Temperaturni alarm Temperaturni alarm se uključuje, kada je u prostoru za zamrzavanje previše toplo pa su zamrznute namirnice ugrožene. Temperaturni displej 4 trepti i svetli tipka za alarm 5. Bez opasnosti po zamrznute namirnice alarm može da se uključi: ■ Prilikom puštanja u rad aparata, ■ prilikom ulaganja velikih količina svežih namirnica, ■ kada su vrata prostora za zamrzavanje predugo otvorena. Alarm zbog nestanka struje Slika “ Alarm za nestanak struje se uključuje kada je zbog nestanka struje u aparatu pretoplo i kada su namirnice ugrožene. Tipka za alarm 5 svetli i na displeju temperature 4 se pojavljuje ”PI”. Uputstvo Zamrznutu namirnicu koja je počela da se otapa ili se otopila nemojte ponovo zamrzavati. Tek posle obrade u gotovo jelo (skuvano ili pečeno) može se ponovo zamrznuti. Maks. rok čuvanja nemojte više do kraja iskoristiti. Isključivanje alarma Slika “ Pritisnite tipku za alarm 5 da bi se upozoravajući zvučni signal isključio.

Stranica: 29

sr 29 Korisna zapremina Podatke o korisnoj zapremini naći ćete u vašem aparatu na pločici s oznakom tipa. Slika + Potpuno iskorišćenje volumena zamrzavanja Da bi smestili najveću moguću količinu zamrznutih namirnica, možete izvaditi sve delove opreme. Namirnice se tada mogu slagati direktno na ulošcima i na dnu prostora za zamrzavanje. Uputstvo Važi samo za tipove KG GSUU37A, KG GSUU39A i KG GSUU41A (pogledajte na pločici sa oznakom tipa polje „Type”): Da bi se ispoštovale vrednosti navedene na pločici sa oznakom tipa, najgornji deo opreme uvek mora ostati u aparatu. Izvaditi delove opreme ■ Posudu za zamrznute namirnice izvući do kraja, napred podići i izvaditi. Slika % ■ Kod aparata s uređajem za proizvodnju leda on se može izvaditi. Slika & ■ Poklopac na pregratku za zamrzavanje Slika ‘ 1. Na pola otvorite poklopac na pregratku za zamrzavanje, 2. držač sa jedne strane skinite sa aparata, 3. poklopac na pregratku za zamrzavanje povucite napred i skinite sa držača, 4. držač sa druge strane skinite sa aparata. Prostor za zamrzavanje Prostor za zamrzavanje koristiti ■ Za odlaganje duboko zamrznutih jela. ■ Za pripremu kockica leda. ■ Za zamrzavanje životnih namirnica. Uputstvo Vodite računa o tome da vrata prostora za zamrzavanje uvek budu zatvorena! Kada su vrata otvorena, zamrznute namirnice se brzo odleđuju, a u prostoru za zamrzavanje se stvara mnogo leda. Osim toga: rasipanje energije zbog visoke potrošnje struje! Maksimalni kapacitet zamrzavanja Podatke o maks. kapacitetu zamrzavanja u toku 24 časa naći ćete na pločici s oznakom tipa. Slika + Pretpostavke za maks. kapacitet zamrzavanja ■ Super zamrzavanje uključiti pre unošenja sveže robe (vidi poglavlje Super zamrzavanje). ■ Izvadite delove opreme. ■ Životne namirnice poslagati direktno na police i na dno prostora za zamrzavanje. Uputstvo Ventilacione proreze na poleđini ne pokrivati zamrznutim namirnicama. ■ Veće količine životnih namirnica zamrzavati prvenstveno u najvišem pregratku. Tamo se one naročito brzo zamrzavaju pa se na taj način i štite.

Stranica: 30

sr 30 Zamrzavanje i smeštanje Kupovina duboko zamrznutih namirnica ■ Ambalaža se ne sme oštetiti. ■ Obratite pažnju na rok trajanja. ■ Temperatura u prodajnom zamrzivaču mora biti -18 °C ili niža. ■ Duboko zamrznutu namirnicu nositi po mogućstvu u izolovanoj torbi i brzo je staviti u prostor za zamrzavanje. Kod raspoređivanja obratiti pažnju ■ Veće količine životnih namirnica zamrzavati prvenstveno u najgornjem pregratku. Tamo se one naročito brzo zamrzavaju pa se na taj način i štite. ■ Ventilacione proreze na poleđini ne pokrivati zamrznutim namirnicama. ■ Namirnice stavljati širom površinom u pregratke odn. u posude za zamrznute namirnice. Uputstvo Već zamrznute namirnice ne smeju dolaziti u dodir sa svežim namirnicama koje tek treba da se zamrznu. Po potrebi zamrznute namirnice premestiti u posude za zamrznute namirnice. ■ Da bi se obezbedila crikulacija vazduha u aparatu, posudu za zamrznute namirnice treba gurnuti do kraja. Zamrzavanje manjih količina namirnica Kako da zamrznete manje količine namirnica tako da se što brže potpuno zamrznu, naći ćete u odeljku Automatsko super-zamrzavanje. Zamrzavanje svežih namirnica Za zamrzavanje koristite samo sveže i besprekorne namirnice. Da bi se što bolje sačuvale hranljiva vrednost, aroma i boja, povrće bi pre zamrzavanja trebalo blanširati. Plavi patlidžan, paprika, tikvice i špargla se ne moraju blanširati. Literaturu o zamrzavanju i blanširanju možete naći u knjižarama. Uputstvo Namirnice koje tek treba zamrznuti ne smeju doći u dodir sa već zamrznutim namirnicama. ■ Za zamrzavanje su pogodni: Peciva, riba i plodovi mora, meso, divljač, živina, povrće, voće, začinske trave, jaja bez ljuske, mlečni proizvodi poput sira, putera i meki sir, gotova jela i ostatci hrane poput supe, paprikaša, kuvanog mesa i ribe, jela od krompira, variva i slatkiši. ■ Za zamrzavanje nisu pogodni: Vrste povrća, koje se jedu sirove, poput zelene salate ili rotkvica, jaja u ljusci, grožđe, cele jabuke, kruške i breskve, tvrdo kuvana jaja, jogurt, mleko sa visokim procentom masnoće, slatka pavlaka, pavlaka i majonez.

Stranica: 31

sr 31 Pakovanje zamrznutih namirnica Namirnice hermetički upakovati da ne bi izgubile ukus ili se isušile. 1. Namirnicu staviti u ambalažu. 2. Potpuno istisnuti vazduh. 3. Pakovanje hermetički zatvoriti. 4. Na ambalaži napisati sadržaj i datum zamrzavanja. Pogodna ambalaža: plastična folija, cevasta folija od polietilena, aluminijumska folija, posude za zamrzavanje. Ove proizvode možete pronaći u specijalizovanim prodavnicama. Nepogodna ambalaža: papir za pakovanje, pergament papir, celofan, kese za smeće i iskorišćene kese za kupovinu. Za vakumiranje su pogodni: gumene trake, plastični čepovi, kanap, lepljive trake koje su otporne na hladnoću, itd. Kese i cevaste folije od polietilena možete da zavarite pomoću aparata za zavarivanje kesa. Održivost zamrznutih namirnica Održivost zamrznutih namirnica zavisi od vrste namirnice. Kada je temperatura -18 °C: ■ riba, kobasice, gotova jela, peciva: do 6 meseci ■ sir, živina, meso: do 8 meseci ■ povrće, voće: do 12 meseci Super-zamrzavanje Namirnice treba što je moguće brže potpuno zamrznuti da bi se sačuvali vitamini, hranjive materije, izgled i ukus. Nakon uključivanja super-zamrzavanja, uređaj stalno radi. Temperature prostora za zamrzavanje su znatno niže od onih u normalnom režimu rada. Uključivanje super- zamrzavanja U zavisnosti od količina namirnica koje se zamrzavaju, super-zamrzavanje može da se koristi na različite načine. Uputstvo Ako je super-zamrzavanje uključeno, može doći do pojačane buke, a taster Super može zasvetliti, slika „/2. Automatsko super-zamrzavanje Manje količine namirnica se najbrže potpuno zamrzavaju, ako se zamrzavaju na sledeći način: ■ u drugoj posudi za zamrznute namirnice odozdo ■ sa krajnje desne strane ■ na velikoj površini Automatsko super-zamrzavanje uključuje se automatski pri zamrzavanju toplih namirnica.

Stranica: 32

sr 32 Ručno super-zamrzavanje Veće količine namirnica zamrznite prvenstveno u najvišoj pregradi. Tamo će se jako brzo zamrznuti i tako sačuvati svoj kvalitet. Nekoliko časova pre zamrzavanja svežih namirnica uključite super-zamrzavanje, da biste izbegli neželjen rast temperature. Ako treba da se iskoristi maksimalna snaga zamrzavanja, tada super- zamrzavanje uključite 24 časa pre zamrzavanja svežih namirnica. Pritisnite Super taster 2. Taster svetli kada je uključeno super- zamrzavanje. Isključivanje Super- zamrzavanja Slika “ Pritisnite Super taster 2. Super-zamrzavanje je sada isključeno. Nakon završetka super-zamrzavanja uređaj se automatski prebacuje na normalni režim rada. ■ Kod automatskog super-zamrzavanja: Čim se zamrznu manje količine namirnica za zamrzavanje. ■ Kod ručnog super-zamrzavanja: Nakon oko 2 ½ dana. Odmrzavanje zamrznute namirnice Zavisno od vrste i namene može se birati jedna od sledećih mogućnosti: ■ na sobnoj temperaturi ■ u frižideru ■ u električnoj pećnici, sa/bez ventilatora s toplim vazduhom ■ u mikrotalasnoj pećnici m Pažnja Zamrznutu namirnicu koja je počela da se otapa ili se otopila nemojte ponovo zamrzavati. Tek posle obrade u gotovo jelo (skuvano ili pečeno) može se ponovo zamrznuti. Maks. rok čuvanja zamrznutih namirnica nemojte više do kraja iskoristiti. Oprema (ne kod svih modela) Posuda za zamrznute namirnice (velika) Slika !/12 Za čuvanje većih zamrznutih namirnica, kao na primer ćurke, patke i guske. Aparat za pripremu leda Slika ( Za pripremu kockica leda koristite isključivo vodu za piće. 1. Izvadite posudu za vodu i do oznake je napunite vodom za piće. Uputstvo Ako je sipano previše vode, može doći do ugrožavanja funkcije aparata za pripremu leda. Kockice leda se ne mogu pojedinačno izvaditi iz posudice. Višak vode ističe u posudu sa zalihama, postojeće kockice leda se slepljuju. 2. Vodu za piće sipati u otvor za punjenje. 3. Ponovo umetnite posudu za vodu.

Stranica: 33

sr 33 4. Kada su kockice leda zamrznute, polugu pritisnite na dole i otpustite. Kockice leda se odvajaju i padaju u posudu sa zalihama. 5. Izvucite posudu za zalihe i izvadite kockice leda. Kalendar zamrzavanja Da bi se izbeglo umanjenje kvaliteta zamrznutih namirnica, ne treba prekoračivati rok čuvanja. Rok čuvanja zavisi od vrste namirnice. Brojevi pored simbola daju dozvoljeni rok čuvanja namirnice u mesecima. Kod duboko zamrznutih namirnica obratite pažnju na datum proizvodnje i rok trajanja. Rashladna baterija U slučaju nestanka struje ili neke smetnje rashladna baterija usporava zagrevanje uloženih zamrznutih namirnica. Namirnice ćete najduže sačuvati ako rashladne baterije u najgornjem pregratku stavite direktno na namirnice. Da bi se štedeo prostor, baterija se može postaviti u pregradak u vratima. Rashladna baterija se može i izvaditi radi privremenog hlađenja namirnica, na pr. u rashladnoj torbi. Posudica za led Slika ) 1. Posudicu za led ¾ napuniti vodom za piće i staviti u prostor za zamrzavanje. 2. Posudu za led koja je prilepljena odvojiti tupim predmetom (drškom kašike). 3. Da bi se kockice leda odvojile, posudicu za led kratko držati pod mlazom tekuće vode ili je lako uvrnuti. Isključenje aparata i isključenje na duže vreme Isključivanje uređaja Slika “ Pritisnuti tipku za uklj./isklj. 1. Displej temperature 4 se gasi i rashladna mašina se isključuje. Isključenje aparata na duže vreme Ako se aparat duže vremena ne koristi: 1. Isključiti aparat. 2. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač. 3. Očistiti aparat. 4. Vrata aparata ostaviti otvorena. Otapanje Prostor za zamrzavanje Zahvaljujući potpuno automatskom NoFrost-sistemu prostor za zamrzavanje ostaje nezaleрen. Otapanje više nije potrebno.

Stranica: 34

sr 34 Čišćenje aparata m Pažnja ■ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje i rastvarače koji sadrže pesak, hloride ili kiseline. ■ Nemojte koristiti oštre ili abrazivne sunđere. Na metalnim površinama mogla bi nastati korozija. ■ Uloške za odlaganje i posude nemojte nikada prati u mašini za pranje posuđa. Delovi se mogu deformisati! Uputstvo Oko 4 sata pre čišćenja uključiti super- zamrzavanje da bi namirnice došle na veoma nisku temperaturu i da bi se tako mogle duže vreme držati na sobnoj temperaturi. Postupite na sledeći način: 1. Pre čišćenja isključiti aparat. 2. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač. 3. Izvaditi namirnice i smestiti na hladnom mestu. Rashladnu bateriju (ako je proverena) staviti na namirnice. 4. Sačekajte dok se sloj inja ne otopi. 5. Čistite aparat mekom krpom, mlakom vodom i s nešto pH-neutralnog sredstva za pranje posuđa. Sapunica ne sme dospeti u osvetljenje. 6. Zaptivač na vratima očistiti samo čistom vodom i potom dobro osušiti. 7. Posle čišćenja: Aparat ponovo priključiti i uključiti. 8. Zamrznute namirnice ponovo uložiti. Oprema Radi čišćenja se svi zamenljivi delovi aparata mogu izvaditi (vidi poglavlje Oprema). Čišćenje aparata za pripremu leda Redovno čistite aparat za pripremu leda. Tako ćete sprečiti da se ranije pripremljene kockice leda smanje, da imaju ustajao ukus ili da se slepe. 1. Izvaditi aparat za pripremu leda. Slika & 2. Izvaditi i isprazniti posudu sa zalihama. 3. Skinuti pokopac aparata za pripremu leda. 4. Sve delove aparata za pripremu leda očistite toplom vodom. 5. Delove ostavite da se potpuno osuše. 6. Sklopite i uložite aparat za pripremu leda. Osvetljenje (LED) Vaš aparat je opremljen LED- osvetljenjem koje ne iziskuje održavanje. Popravke na ovom osvetljenju smeju vršiti samo stručnjaci koje je ovlastila servisna služba.

Stranica: 35

sr 35 Ušteda energije ■ Aparat postaviti u suvoj prostoriji koja se može provetravati! Aparat ne postaviti direktno na suncu ili u blizini izvora toplote (na pr. radijatori, šporet). Po potrebi upotrebite izolacionu ploču. ■ Otvore za dovod i odvod vazduha aparata nemojte zatvoriti. ■ Topla jela i pića ostaviti da se ohlade izvan aparata, i tek tada ih staviti u aparat. ■ Zamrznute namirnice radi otapanja stavite u prostor za hlađenje i tako iskoristite hladnoću zamrznutih namirnica za hlađenje namirnica. ■ Vrata aparata otvarati što kraće. ■ Vodite računa o tome da vrata prostora za zamrzavanje uvek budu zatvorena. ■ Da bi se izbegla povećana potrošnja struje, poleđinu aparata povremeno očistiti. ■ Ako postoji: Montirajte držač odstojanja prema zidu, da bi aparat postigao navedenu potrebnu energiju (vidi Uputstvo za montažu). Smanjeno odstojanje od zida ne ograničava funkcionisanje aparata. Količina potrebne energije se može neznatno povećati. ■ Raspored delova opreme nema uticaja na količinu potrebne energije aparata. Šumovi koji se javljaju pri radu Sasvim normalni šumovi Uputstvo Kada je uključeno super-zamrzavanje, može doći do pojačane buke. Brujanje Motori rade (na pr. agregati za hladjenje, ventilator). Šumovi u vidu romorenja, klokotanja ili grgotanja Rashladno sredstvo teče kroz cevi. Kliktanje Motor, prekidač ili magnetni ventili se uključuju/isključuju. Krckanje Vrši se automatsko odledjivanje. Izbegavanje šumova Aparat ne stoji ravno Molimo vas da izravnate aparat pomoću libele. Koristite pritom navojne nožice ili podmetnite nešto. Aparat ”naleže” na nešto Odmaknite aparat od susednog nameštaja ili aparata. Posude ili površine za odlaganje se klate ili zaglavljuju Proverite delove koji se mogu vaditi i po potrebi ih ponovo namestite.

Stranica: 36

sr 36 Male smetnje otklonite sami Pre nego što pozovete servisnu službu: Proverite da li smetnju možete sami da otklonite pomoću sledećih uputstava. Troškove za savete servisne službe morate sami snositi – i za vreme garantnog roka! Smetnja Mogući uzrok Pomoć Temperatura jako odstupa od podešene vrednosti. U nekim slučajevima je dovoljno ako aparat isključite na 5 minuta. Ako je temperatura previše visoka, proverite nakon nekoliko sati, da li je postignuta približna temperatura. Ako je temperatura previše niska sledećeg dana još jedanput proverite temperaturu. Displej ne svetli. Nestanak struje; osigurač se isključio; mrežni utikač nije učvršćen. Priključiti mrežni utikač. Proverite da li ima struje, proverite osigurač. Aparat ne hladi, svetli pokazivanje temperature i osvetljenje. Modus izlaganja je uključen. Uključiti samoispitivanja aparata (vidi poglavlje Samoispitivanje aparata). Po isteku programa aparat prelazi na redovan rad. Automatsko super- zamrzavanje se ne uključuje. Uređaj samostalno odlučuje da li je potrebno automatskosuper-zamrzavanjeiautomatskise uključuje ili isključuje. Temperatura se više ne dostiže, vrata na komori za zamrzavanje su dugo bila otvorena. Isparivač (generator hladnoće) u NoFrost-sistemu je jako zaleđen tako da ne može više potpuno automatski da se odleđuje. Radi odleđivanja isparivača, zamrznute namirnice izvaditi zajedno sa policama i smestiti ih dobro izolovane na nekom hladnom mestu. Aparat isključiti i odmaknuti od zida. Vrata aparata ostaviti otvorena. Nakon 20 min. odleđena voda počinje da otiče u posudu za kondenzat na zadnjoj strani aparata. Slika * Da bi se izbeglo u ovom slučaju presipanje posude za isparavanje, otopljenu vodu upiti sunđerom. Kada otopljena voda više ne bude isticala u posudu za isparavanje, kompresor je otopljen. Očistiti unutrašnji prostor. Aparat ponovo pustiti u rad.

Stranica: 37

sr 37 Samoispitivanje aparata Vaš aparat raspolaže automatskim programom samoispitivanja, koji vam pokazuje izvore smetnji, koje može ukloniti samo vaša servisna služba. Pokretanje samoispitivanja aparata 1. Isključiti aparat i sačekati 5 minuta. 2. Uključiti aparat i u prvih 10 sekundi tipku ”super”, slika „/2, zadržati u trajanju od 3–5 sekunde, dok se ne oglasi akustički signal. Pokreće se program samotestiranja. Za vreme trajanja samotestiranja oglašava se dug akustički signal. Kada se samotestiranje završi i dva puta se oglasi akustički signal, vaš aparat je u redu. Ako 10 sekundi trepti tipka ”super” i ako se začuje 5 akustičnih signala, znači da je u pitanju greška. Obavestite servisnu službu. Završetak samoispitivanja aparata Po isteku programa aparat prelazi na redovan rad. Servisna služba Servisnu službu u vašoj blizini naći ćete u telefonskom imeniku ili u spisku servisnih službi. Molimo vas da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) uređaja. Te podatke ćete naći na pločici s oznakom tipa. Slika + Molimo vas da navedete broj proizvoda i proizvodni broj i da nam tako pomognete da se izbegnu nepotrebni dolasci. Uštedećete i troškove koji su sa tim u vezi. Nalog za popravku i savetovanje u slučaju smetnji Podatke za vezu sa svim zemljama naći ćete u priloženom spisku servisnih službi. Smetnja Mogući uzrok Pomoć Oglašava se upozoravajući z vučni signal, svetli displej ”alarm”. U prostoru za zamrzavanje je previše toplo! Opasnost za smrznute namirnice! Za isključivanje upozoravajućeg zvučnog signala pritisnuti tipku za alarm. Slika „/5 Aparat je otvoren. Zatvoriti aparat. Otvori za dovod i odvod vazduha su pokriveni. Omogućiti dovod i odvod vazduha. Stavljeno je ođednom previše namirnica radi zamrzavanja. Ne prekoračivati maksimalni kapacitet zamrzavanja. Posle otklanjanja smetnje alarmni displej se posle izvesnog vremena gasi.

Source

Leave a Comment