ODLUKA
O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM

(„Sl. list grada Subotice“, br. 27/2021 – prečišćen tekst, 30/2021 – ispr. i 37/2021)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom se, u skladu sa zakonom, uređuju i propisuju uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji Grada Subotice (u daljem tekstu: Grad), odnosno uslovi i način obezbeđivanja kontinuiteta u snabdevanju toplotnom energijom, prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti i kupaca toplotne energije (u daljem tekstu: Kupac) i način vršenja nadzora u ovoj oblasti.

Član 2

Komunalnu delatnost proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ Subotica koje je Grad osnovao radi obavljanja ove delatnosti (u daljem tekstu: Toplana).

Član 3

Komunalna delatnost proizvodnje i distribucije toplotne energije, u smislu ove odluke, obuhvata sledeće energetske delatnosti:

– proizvodnja toplotne energije,

– distribucija i

– snabdevanje toplotnom energijom.

Toplana je dužna posedovati i obnavljati licence za energetske delatnosti iz stava 1. ovog člana.

Član 4

Kupac, u smislu ove odluke, je svako pravno ili fizičko lice ili preduzetnik, kome Toplana isporučuje i prodaje toplotnu energiju.

1. Pojmovi

Član 5

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovoj odluci imaju sledeće značenje:

1) toplotna podstanica je skup uređaja koji svojim radom obezbeđuju isporuku toplote u unutrašnje toplotne instalacije i uređaje Kupca, a predstavlja mesto predaje toplotne energije sa primarne na sekundarnu mrežu;

2) unutrašnje toplotne instalacije i uređaji priključeni su na toplotnu podstanicu i upotrebljavaju se za različite vrste grejanja: radijatorsko, konvektorsko i podno grejanje, grejanje toplim vazduhom, provetravanje i dr.;

3) merno mesto je mesto u toplotnoj podstanici, gde je postavljen merač toplotne energije;

4) predajno mesto je, po pravilu, merno mesto gde Toplana predaje toplotnu energiju drugom energetskom subjektu, odnosno Kupcu;

5) obračunsko mesto je objekat (zgrada, stan, poslovni prostor) za koji Toplana ispostavlja račun;

6) toplotno brojilo je merni uređaj koji ispunjava zakonske uslove i koji neposredno meri isporučenu toplotnu energiju i preko koga se vrši obračunavanje isporučene toplotne energije Kupcu;

7) delitelj troškova isporučene toplotne energije (u daljem tekstu: delitelj) je uređaj kojim se omogućava raspodela potrošnje toplotne energije, koja je isporučena preko zajedničkog merača toplote u zajedničkoj podstanici za više kupaca, a za delitelje se koriste elektronski uređaji za raspodelu – alokatori i sekundarna toplotna brojila;

8) distributivna mreža je vrelovodna mreža koja predstavlja sistem povezanih uređaja i instalacija koji su namenjeni distribuciji toplotne energije do Kupca;

9) distributivni sistem je skup opreme vrelovodne mreže i toplotne podstanice;

10) odobrenje za priključenje je akt koji izdaje Toplana, a po zahtevu za priključenje na distributivni sistem;

11) grejni dan je period u toku dana u kojem se isporučuje toplotna energija Kupcu;

12) nosilac toplote je materija koja struji u sistemu i zagrevajući se u toplotnim izvorima Toplane i hladeći se u grejnim telima Kupca, prenosi toplotnu energiju. Materija nosioca toplote je voda;

13) obračunski period je period za koji se vrši očitavanje i obračun isporučene toplotne energije;

14) grejana površina je zatvorena površina stambene ili poslovne jedinice, merena na nivou poda, obuhvaćena termičkim omotačem, bez obzira na postojanje grejnih tela, bez otvorenih balkona, terasa i lođa. Grejana površina se određuje u m2;

15) instalisana snaga je ukupan zbir toplotnih snaga svih grejnih tela i cevovoda pri nominalnim temperaturnim parametrima, koji su određeni u projektnim dokumentacijama. Instalisane snage pojedinih elemenata uzimaju se iz tehničke dokumentacije proizvođača datog elementa. Instalisana snaga se određuje u kW;

16) priključna snaga je zbir instalisanih snaga, eventualno rezervnih snaga predviđenih za proširenje objekata i instalacija, kao i snaga koja predstavlja neophodne tehnološke gubitke opreme i cevovoda. Priključna snaga se određuje u kW.

Ostali pojmovi upotrebljeni u ovoj odluci imaju isto značenje kao u Zakonu o energetici.

Član 6

Toplana je dužna da energetske delatnosti iz oblasti toplotne energije obavlja u skladu sa Odlukom o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica, ovom odlukom i drugim aktima, u skladu sa Zakonom.

II TEHNIČKI I DRUGI USLOVI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI

1. Licenca

Član 7

Toplana može obavljati energetske delatnosti iz člana 3. ove odluke na teritoriji Grada na osnovu licence koju izdaje nadležni organ lokalne samouprave.

Licenca se izdaje na zahtev Toplane, posebno za svaku energetsku delatnost: proizvodnju toplotne energije, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom.

Licenca se izdaje na period određen zakonom.

2. Energetska dozvola

Član 8

Energetski objekti se grade u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata, tehničkim i drugim propisima, a po prethodno pribavljenoj energetskoj dozvoli, koja se izdaje u skladu sa zakonom.

Energetska dozvola se pribavlja za izgradnju objekata za proizvodnju toplotne energije snage 1MWt i više.

Energetsku dozvolu izdaje nadležni organ lokalne samouprave, za objekte koji se grade na njenom području.

3. Povlašćeni proizvođači toplotne energije

Član 9

Povlašćeni proizvođači toplotne energije su proizvođači koji u procesu proizvodnje toplotne energije koriste obnovljive izvore energije i pri tome ispunjavaju uslove u pogledu energetske efikasnosti.

Nadležni organ lokalne samouprave propisuje uslove za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije, kriterijume za sticanje ispunjenosti tih uslova i utvrđuje način i postupak sticanja tog statusa.

Nadležni organ lokalne samouprave vodi registar povlašćenih proizvođača toplotne energije, u skladu sa zakonom.

III OPREMA TOPLANE I KUPCA

Član 10

Toplotnu opremu, koju koristi Toplana za obavljanje delatnosti čini skup objekata, uređaja i postrojenja međusobno povezanih u jedinstvenu tehničko-tehnološku celinu, a koja se sastoji od:

– uređaja za skladištenje, obradu, merenje i regulaciju snabdevanja primarnom energijom i vodom,

– proizvodnih izvora,

– toplotnih brojila za preuzetu toplotnu energiju iz proizvodnih izvora koji su u sastavu Toplane,

– postrojenja za obezbeđenje protoka i pritiska,

– vrelovodne mreže,

– toplotnih podstanica i

– toplotnih brojila za isporučenu toplotnu energiju kupcima, u toplotnim podstanicama.

Distributivna mreža i priključci obuhvataju vrelovode od Toplane do toplotnih podstanica, zaključno sa ventilima na ulazu u primarni deo toplotnih podstanica.

Izuzetno, toplotnu opremu Toplane čine sekundarna toplotna brojila, koja se nalaze iza priključnih ventila za pumpe na sekundarnoj strani toplotne podstanice.

Član 11

Toplana će preuzimati priključke i toplotne podstanice od investitora, bez naknade.

Priključke i toplotne podstanice, u poslovnim i stambeno-poslovnim zgradama, Toplana će preuzeti od vlasnika priključenih objekata, bez naknade.

Preuzeti priključci i toplotne podstanice biće osnovno sredstvo Toplane, uz obavezu održavanja istih.

Član 12

Toplotna oprema Kupca je sva oprema koja se nalazi iza priključnih ventila za pumpe na sekundarnoj strani toplotne podstanice, uključujući i elektronske uređaje za raspodelu – alokatore, izuzev sekundarnih toplotnih brojila.

Kupac je dužan da toplotnu opremu održava u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju.

IV PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM

Član 13

Pravilima o radu distributivnog sistema (u daljem tekstu: Pravila) propisuju se tehnički uslovi za priključenje Kupaca na distributivni sistem, kao i drugi uslovi za rad distributivnog sistema, u skladu sa zakonom.

Pravila iz stava 1. ovog člana donosi Nadzorni odbor Toplane, uz saglasnost nadležnog organa lokalne samouprave i objavljuju se u „Službenom listu Grada Subotice“ i na internet stranici Toplane.

Član 14

Po završetku izrade projekata za izvođenje toplotne podstanice i toplotne opreme Kupca, a pre početka izgradnje, investitor je dužan da od Toplane zatraži energetsku saglasnost i sa Toplanom zaključi ugovor.

Član 15

Uz zahtev za izdavanje energetske saglasnosti prilaže se:

– projekat za izvođenje toplotne opreme kupca i toplotne podstanice, izrađen u skladu sa prethodnom saglasnošću i drugim pozitivnim propisima,

– lokacijska dozvola i

– druga dokumentacija, zavisno od karakteristika objekta koji se priključuje.

Sadržaj i potrebna dokumentacija uz zahtev za izdavanje energetske saglasnosti bliže se određuje Pravilima.

Kada se postojeći objekat priključuje na postojeću toplotnu podstanicu ili unutrašnju instalaciju, investitor prilaže rešenje o odobrenju izvođenja radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola.

Toplana je dužna da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva investitora izda energetsku saglasnost, ukoliko su ispunjeni uslovi za njeno izdavanje.

Član 16

Rok važenja energetske saglasnosti je 2 godine.

Energetska saglasnost se izdaje na odobrene projekte za izvođenje.

Član 17

Toplana je dužna da odluči o zahtevu za priključenje, donošenjem Rešenja za odobrenje za priključenje, u roku od 30 dana od dana prijema pismenog zahteva.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se podneti žalba Nadzornom odboru Toplane u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Odluka Nadzornog odbora po žalbi je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Član 18

Izvođenje radova na priključenju objekta vrši se isključivo van grejne sezone.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, priključenje objekta izvršiće se i u toku grejne sezone, ukoliko je investitor prethodno, tokom gradnje, obezbedio vrelovodni priključak, a priključenje ne ometa snabdevanje toplotnom energijom postojećeg objekta.

Radove na priključenju na primarni vod ili u prostoriji podstanice izvodi isključivo Toplana.

1. Početak isporuke toplotne energije

Član 19

Puštanjem u rad toplotne podstanice i unutrašnje instalacije započinje privremena isporuka toplotne energije.

Po završenom priključenju objekta investitora, a pre početka isporuke toplotne energije, investitor je dužan da zaključi Ugovor o privremenoj isporuci toplotne energije sa Toplanom.

Period privremene isporuke toplotne energije ograničen je potrebama trajanja ispitivanja i podešavanja unutrašnjih instalacija, odnosno periodom verifikacije ispravnosti, funkcionalnosti i bezbednosti instalacija i ne može biti duži od 3 meseca grejnog perioda.

Period privremene isporuke toplotne energije može se odobriti i na duži period od 3 meseca, ako bi se ovim ograničenjem ugrozila bezbednost instalacija i objekta u celini i u slučajevima priključenja privremenih objekata, gradilišta, kao objekata kojima je odobren probni rad na duži period.

Privremena isporuka toplotne energije može se obustaviti ukoliko se utvrde nedostaci koji bitno utiču na funkcionalnost, ispravnost i bezbednost instalacija ili čije otklanjanje nije izvršeno u propisanom roku.

Član 20

Po potrebi i na osnovu posebnog zahteva investitora, Toplana može isporučivati toplotnu energiju za grejanje objekta u izgradnji zbog završnih unutrašnjih radova, u toku grejne sezone, a pre početka privremene isporuke toplotne energije.

Isporuka toplotne energije iz stava 1. ovog člana se vrši ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti, na osnovu ugovora o isporuci toplotne energije za grejanje objekta u izgradnji.

Ugovor o isporuci toplotne energije za grejanje objekta u izgradnji se zaključuje na određeno vreme, sa maksimalnim rokom važenja do isteka tekuće grejne sezone i ne može se produžiti.

Član 21

Obaveza investitora je da u toku perioda privremene isporuke toplotne energije reguliše i održava unutrašnju instalaciju, toplotnu podsatnicu i registruje postignute radne i grejne parametre objekta, instalacije i podstanice.

Toplana je u obavezi da evidentira podatke o količini isporučene toplotne energije.

Bliži uslovi za privremenu isporuku toplotne energije utvrđuju se ugovorom.

Član 22

Kada na toplotnoj podstanici i sa izgrađenim unutrašnjim instalacijama, ne mogu da se postignu projektovani uslovi, obaveza je investitora da, tokom privremene isporuke toplotne energije, otkloni uzroke, odnosno izvrši neophodne prepravke na unutrašnjim instalacijama i na toplotnoj podstanici.

Član 23

Kada investitor, angažovanjem izvođača radova, izvrši osposobljavanje za redovan rad unutrašnjih instalacija i toplotne podstanice i izvrši predaju toplotne podstanice Toplani, dužan je da podnese zahtev za isporuku toplotne energije, uz dostavljanje upotrebne dozvole za priključeni objekat, te podatke o vlasnicima stanova odnosno poslovnih prostora kao budućim kupcima toplotne energije, čime prestaje režim privremene isporuke toplotne energije.

Toplana i investitor zapisnički potvrđuju početak rada, odnosno početak isporuke toplotne energije.

Član 24

Na osnovu zahteva iz člana 23. stav 1. ove odluke, Toplana je dužna da preuzme na korišćenje prostoriju u kojoj se nalazi toplotna podstanica, da je održava i da je obezbedi od neovlašćenog ulaza, sve u skladu sa ovom odlukom i Pravilima.

Član 25

Za stanove i poslovne prostore koje investitor nije prodao, troškove isporuke toplotne energije snosi sam investitor, pod uslovima koji važe za vlasnike stanova ili poslovnih prostora.

Član 26

Po završetku izgradnje toplotne podstanice i izvršene primopredaje opreme toplotne podstanice Toplani, pristup toplotnoj podstanici dozvoljen je samo ovlašćenim licima Toplane.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prilikom očitavanja toplotnog brojila i u postupku po reklamaciji na isporučenu toplotnu energiju, na osnovu pismenog zahteva, pristup u prostorije u kojima je smeštena toplotna podstanica dozvoljen je predstavniku organa upravljanja zgradom, odnosno licu koje Kupci pismeno ovlaste.

Bez prisustva ovlašćenog lica Toplane, dozvoljen je pristup u prostoriju u kojoj je smeštena toplotna podstanica samo u slučaju opasnosti, o čemu se bez odlaganja mora obavestiti Toplana.

Bliži uslovi obezbeđenja pristupa u prostorije u kojima je smeštena toplotna podstanica utvrđuju se Pravilima.

Član 27

Toplana je dužna da vodi evidenciju toplotnih podstanica.

Sadržaj evidencije iz stava 1. ovog člana uređuje se Pravilima.

V ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA

Član 28

Toplana je dužna da distributivnu mrežu i toplotne podstanice eksploatiše racionalno i ekonomično i da ih održava u ispravnom stanju.

Toplana je dužna da svojim planom razvoja utvrđuje način i dinamiku izgradnje novog i rekonstrukciju postojećeg distributivnog sistema i drugih distributivnih kapaciteta za period od pet godina.

Toplana je odgovorna za ostvarivanje plana razvoja iz stava 2. ovog člana o čemu podnosi godišnji izveštaj jedinici lokalne samouprave.

Član 29

Remont i druge radove na distributivnoj mreži i toplotnim podstanicama, radi pripremanja za narednu grejnu sezonu, obavlja Toplana, po prestanku grejne sezone i iste je dužna da završi do 20. septembra tekuće godine.

U periodu od 15. do 30. septembra, Toplana je dužna da izvrši probu funkcionisanja svih delova distributivne mreže, u skladu sa Pravilima.

Član 30

Unutrašnje instalacije objekta, koji je priključen na distributivni sistem, moraju se održavati u ispravnom stanju.

Radovi na pripremi unutrašnjih instalacija za grejnu sezonu moraju se završiti do 1. septembra tekuće godine.

O održavanju unutrašnjih instalacija staraju se vlasnici stambenog ili poslovnog prostora, odnosno organ upravljanja zgradom.

Poslove održavanja, vlasnici stambenog ili poslovnog prostora, odnosno organ upravljanja zgradom, mogu poveriti pravnom licu ili preduzetniku, koji su registrovani za obavljanje te vrste poslova.

Obaveza vlasnika stambenog ili poslovnog prostora, odnosno organa upravljanja zgradom je da otklone sve uočene nedostatke na unutrašnjim instalacijama.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, pravno lice ili preduzetnik koji su ovlašćeni da održavaju unutrašnje instalacije, imaju obavezu da o izvršenim radovima obaveste Toplanu.

VI SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM

Član 31

Toplana isporučuje kupcu toplotnu energiju i obezbeđuje mu na predajnom mestu potrebnu količinu toplotne energije, u toku grejne sezone.

Član 32

Po planu grejna sezona počinje 15. oktobra tekuće i završava se 15. aprila naredne godine.

Toplana će isporučivati kupcima toplotnu energiju u periodu od 1. oktobra do 15. oktobra i od 15. aprila do 30. aprila, ukoliko spoljna temperatura tri dana uzastopno u 21 čas bude +12 °C ili niža od toga, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Gornja temperaturna granica rada Sistema je +14 °C.

Član 33

Toplana je dužna da isporučuje toplotnu energiju kupcima koja će omogućiti temperature grejanih prostorija na nivou projektovanih temperatura.

Toplana vrši isporuku toplotne energije kupcima za zagrevanje prostorija u vremenu od 5 do 21 čas, dovoljnu za postizanje projektovanih temperaturskih parametara, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 32. stav 2. ove odluke.

Toplana je dužna da postigne i održava projektovane parametre protoka i temperature nosioca toplote u toplotnoj podstanici, koji obezbeđuju da se u prostorijama kupca postignu projektovane temperature, pod uslovom da su instalacije kod kupca ispravne, pravilno dimenzionisane i održavane, da se objekat koristi saglasno projektnoj dokumentaciji i da su toplotni gubici na nivou projektovanih toplotnih gubitaka.

Kupac u svom objektu podešava ambijentalnu temperaturu prema sopstvenoj potrebi, koristeći raspoloživa tehnička rešenja (termostatske ventile, radijatorske ventile, regulacione ventile sa mogućnošću zatvaranja i dr.).

VII NAČIN OBEZBEĐIVANJA KONTINUITETA U SNABDEVANJU KUPACA TOPLOTNOM ENERGIJOM

Član 34

Toplana je dužna da organizuje svoj rad i poslovanje na način kojim se obezbeđuje:

1) trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga Kupcima pod uslovima i na način uređen zakonom, propisima i standardima donesenim na osnovu zakona;

2) propisani ili ugovoreni obim i kvalitet komunalnih usluga, koji podrazumeva tačnost u pogledu rokova, sigurnost Kupaca u dobijanju usluga i zdravstvenu i higijensku ispravnost u skladu sa pozitivnim propisima;

3) preduzimanje mera održavanja, razvoja i zaštite komunalnih objekata, postrojenja i opreme, koji služe za obavljanje komunalnih delatnosti;

4) razvoj i unapređenje kvaliteta i vrsti komunalnih usluga, kao i unapređenje organizacije i efikasnosti rada.

Isporuka toplotne energije kupcima ne može se uskratiti, osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom i ovom odlukom.

U izvršavanju obaveza iz stava 1. ovog člana, Toplana je dužna da preduzima sve potrebne mere na održavanju distributivnog sistema, radi obezbeđenja njegove stalne pogonske i funkcionalne ispravnosti i bezbednog korišćenja, u skladu sa tehničkim i drugim propisima i standardima koji se odnose na uslove eksploatacije te vrste objekata i instalacija, njihovu bezbednost i uslove zaštite životne sredine utvrđene zakonom i drugim propisima.

Član 35

U slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanju komunalne delatnosti, Toplana je dužna da odmah o tome obavesti sekretarijat Gradske uprave Grada Subotice nadležan za inspekcijsko-nadzorne poslove (u daljem tekstu: nadležni sekretarijat) i da istovremeno preduzme mere za otklanjanje uzroka poremećaja.

Ukoliko Toplana to ne učini u roku koji odredi nadležni sekretarijat, nadležni sekretarijat ima pravo da preduzme mere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena na teret vršioca komunalne delatnosti.

Član 36

Po prijemu obaveštenja o neplaniranom prekidu isporuke, odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, nadležni sekretarijat je dužan da:

– odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim Kupcima kod kojih bi usled prekida nastala opasnost po život i rad građana ili rad pravnih i fizičkih lica, ili bi nastala značajna, odnosno nenadoknadiva šteta;

– preduzme mere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;

– utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja delatnosti i učinjenu štetu.

Toplana je dužna da po nalogu nadležnog sekretarijata vrši vanredne poslove u vezi sa obavljanjem komunalne delatnosti kada je to neophodno za zadovoljavanje potreba Kupaca, uz obezbeđenje sredstava za te poslove.

Član 37

U slučaju poremećaja, odnosno prekida u isporuci toplotne energije kupcima usled više sile, elementarnih nepogoda, havarija ili drugih razloga koji se nisu mogli predvideti, odnosno sprečiti, Toplana je obavezna da bez odlaganja preduzme mere na otklanjanju uzroka i posledica poremećaja, odnosno prekida u isporuci i to:

1. privremeno obezbedi isporuku toplotne energije kupcima iz alternativnih izvora kada je to moguće (prebacivanje na druge izvore toplote),

2. radno angažuje zaposlene na otklanjanju uzroka i posledica poremećaja, odnosno razloga zbog kojih je došlo do prekida u isporuci toplotne energije kupcima, kao i da po potrebi angažuje treća lica u obezbeđenju uslova za kontinuiranu isporuku toplotne energije kupcima,

3. hitno popravi i zameni instalacije i uređaje kojima se obezbeđuje isporuka toplotne energije kupcima, kao i da zaštiti distributivni sistem od daljih havarija, i

4. preduzima i druge mere, koje utvrde nadležni organi Grada.

Član 38

Skupština grada ili od nje ovlašćeni organ, na predlog nadležnog organa Toplane može, privremeno, dok traje poremećaj u funkcionisanju distributivnog sistema, u toku grejne sezone, izmeniti ili ograničiti snabdevanje kupaca u pogledu trajanja grejne sezone, grejnog dana, visine temperature u prostorijama, kao i prioritet u snabdevanju.

Član 39

Toplana je obavezna da preduzimanje mera iz člana 37. odluke organizuje tako da prekid u isporuci toplotne energije Kupcima, traje vremenski što kraće.

Član 40

Toplana je dužna da u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način obavesti Kupce o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji će nastati ili mogu nastati u pružanju komunalnih usluga, najkasnije 24 sata pre očekivanog prekida u pružanju tih usluga.

Član 41

Toplana je dužna da uspostavi lako dostupne i besplatne kontakt linije za pomoć korisnicima u vezi s priključenjem na distributivnu mrežu i kvalitetom i korišćenjem komunalnih usluga.

VIII UGOVOR I EVIDENCIJA KUPACA

Član 42

Ugovor o prodaji toplotne energije mora biti zaključen u pismenoj formi.

Pismeni Ugovor o prodaji toplotne energije sadrži:

– podatke Toplane i Kupca,

– potrošački broj Kupca,

– vreme priključenja,

– predajno mesto (merno mesto),

– grejanu površina,

– energetski razred grejanog objekta,

– izvedena instalisana snaga,

– podaci o mernom instrumentu,

– uvršćenost u tarifni sistem za preuzimanje toplotne energije,

– način obračuna isporučene toplotne energije,

– način i rokovi plaćanja,

– uslove i način raskida Ugovora,

– reklamacije i

– druge podatke koji su bitni za ovu vrstu Ugovora.

Član 43

Ugovor o prodaji toplotne energije zaključuje se na neodređeno vreme, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije.

Član 44

Ukoliko kupac ne potpiše Ugovor o prodaji toplotne energije, a nije podneo zahtev za otkaz korišćenja toplotne energije, odnosno nije postupio po članu 72. ove odluke, smatra se da je isporučenu toplotnu energiju primio i dužan je da istu plati.

Član 45

Ukoliko Kupac trajno prestaje da koristi stan odnosno poslovne prostorije, zbog otuđenja ili iseljenja, dužan je da postupi sa odredbama Ugovora kojima su propisani uslovi i način raskida Ugovora.

Novi Kupac toplotne energije je dužan da u pismenoj formi, takođe izvesti Toplanu o okolnostima iz stava 1. ovog člana i dostavi dokaz o prenosu vlasništva, odnosno prava korišćenja.

Član 46

Izuzetno, u slučaju da Kupac ne dostavi Toplani pismeno obaveštenje iz člana 45. ove odluke, a Toplana proverom utvrdi postojanje novog kupca, istog će uvesti u evidenciju kupaca, ukoliko stambeni odnosno poslovni prostor ispunjava uslove predviđene Zakonom o planiranju i izgradnji.

Novi kupac ima obavezu da snosi sve troškove za isporučenu toplotnu energiju od dana sticanja prava na useljenje u stan, odnosno poslovni prostor.

1. Evidencija kupaca

Član 47

Za potrebe poslovanja, Toplana vodi evidenciju kupaca.

Evidencija kupaca koja se odnosi na fizička lica, sadrži sledeće podatke:

– ime i prezime, JMBG i adresu,

– podatke o zaposlenju,

– potrošački broj kupca,

– podatke o objektu koji je priključen na distributivnu mrežu,

– energetski razred grejanog objekta,

– podatke o grejnoj instalaciji.

Evidencija kupaca koja se odnosi na pravna lica (uključujući i stambenu zgradu i preduzetnike), sadrži sledeće podatke:

– poslovno ime i sedište,

– ime, prezime i funkciju odgovornog lica,

– broj tekućeg računa,

– poreski identifikacioni broj,

– matični broj,

– potrošački broj kupca,

– podatke o objektu koji je priključen na distributivnu mrežu,

– podatke o grejnoj instalaciji,

– energetski razred grejanog objekta i

– broj i datum zaključenja Ugovora o prodaji.

Sve promene Toplana uredno ažurira, a podaci o prethodnom kupcu čuvaju se u evidenciji kupaca.

IX OBAVEZE TOPLANE I KUPCA

Član 48

Toplana je u obavezi da:

1. održava, razvija i gradi distributivnu mrežu, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima i dinamikom izgradnje Grada;

2. vrši nadzor nad izgradnjom toplotnih podstanica, a na teret investitora;

3. priključuje objekte na distributivni sistem u skladu sa zakonom, ovom odlukom i Pravilima;

4. vrši vazduširanje grejne instalacije, u slučaju kada postoji centralni sistem vazduširanja iz toplotne podstanice;

5. trajno čuva kompletnu tehničku dokumentaciju u vezi distributivnog sistema;

6. organizuje dežurnu službu za prijem reklamacija i blagovremeno intervenisanje u slučaju kvarova na svojoj opremi i po reklamacijama kupaca;

7. obaveštava kupce o stanju distributivnog sistema i planovima njegovog razvoja, ukupnoj potrošnji i dinamici potrošnje toplotne energije, cenama i promenama cene toplotne energije i usluga, rezultatima očitavanja merila toplote i drugim elementima od interesa za kupce;

8. pre početka grejne sezone obavesti kupce o punjenju unutrašnje instalacije, putem oglasne table i lokalnih medija;

9. osavremenjava sisteme merenja utrošene toplotne energije, propagira i stimuliše sisteme merenja, koji će omogućavati da svaki kupac plaća samo ono što je i potrošio, a u cilju što racionalnije potrošnje toplotne energije.

Član 49

Toplana je dužna da organizuje informacioni servis za direktnu telefonsku komunikaciju sa kupcima toplotne energije i korisnicima energetskih usluga, a u cilju urednog prijema i evidentiranja reklamacija, kao i rad blagovremenog i istinitog informisanja korisnika o događajima u sistemu.

Informacioni servis radi 24 sata dnevno u grejnoj sezoni, a raspoloživi brojevi telefona objavljuju se u lokalnim medijima, internet portalima i dr.

Informacioni servis van grejne sezone radi tokom redovnog radnog vremena Toplane.

Član 49a

Toplana je dužna da jednom godišnje sprovede postupak izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga iz ove odluke u trajanju od najmanje 30 dana.

Izjašnjavanje se organizuje elektronskim putem ili na drugi pogodan način.

Poziv za izjašnjavanje objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Grada i Toplane, a dostavlja se sredstvima javnog informisanja radi saopštenja.

Toplana je dužna da u roku od 15 dana od dana završetka izjašnjavanja iz stava 1. ovog člana dostavi sekretarijatu Gradske uprave Grada Subotice nadležnom za komunalne poslove izveštaj o rezultatima izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pruženih komunalnih usluga.

Ukoliko su rezultati izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga takvi da većina korisnika nije zadovoljna pruženom komunalnom uslugom, sekretarijat Gradske uprave Grada Subotice nadležan za komunalne poslove sačinjava analizu i nacrt akta sa merama za otklanjanje nedostataka navedenih u izjašnjavanju korisnika i dostavlja Gradskom veću Grada Subotice sa izveštajem o rezultatima izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pruženih komunalnih usluga.

Gradsko veće Grada Subotice nakon razmatranja analize i predloženih mera iz stave 5. ovog člana donosi akt kojim nalaže Toplani da otkloni nedostatke koji su navedeni u izjašnjavanju korisnika u roku koji ne može biti duži od 90 dana.

Član 50

Kupac je u obavezi da:

1. toplotnu energiju i unutrašnju instalaciju koristi i održava pod uslovima, na način i za namene utvrđene ovom odlukom;

2. ovlašćenim licima Toplane omogući pristup toplotnoj podstanici, odnosno toplotnom brojilu i priključku, radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene i održavanja uređaja;

3. omogući ovlašćenim licima Toplane pristup radi pregleda i kontrole unutrašnje grejne instalacije;

4. održava prostor, pomoćnu opremu i pristup do prostorija gde se nalazi toplotna podstanica;

5. vrši vazduširanje unutrašnjih grejnih instalacija, ukoliko instalacija vazduširanja nije izvedena do toplotne podstanice;

6. prati obaveštenja Toplane o smetnjama pri isporuci toplotne energije;

7. obavesti Toplanu o smetnjama pri isporuci toplotne energije i kvarovima na unutrašnjoj instalaciji i opremi;

8. odgovara za štetu prouzrokovanu Toplani zbog svojih intervencija na toplotnoj podstanici, unutrašnjoj toplotnoj instalaciji i uređajima;

9. ne preprodaje isporučenu toplotnu energiju;

10. omogući priključenje toplotne opreme trećeg lica na priključni vrelovod, ako isti podnosi dodatno opterećenje i ukoliko je to treće lice izmirilo finansijske obaveze priključenja;

11. u toplotnoj podstanici omogući Toplani priključivanje uređaja za daljinski prenos podataka o radnim parametrima opreme, bez odštetnog zahteva za postavljanje takvog uređaja;

12. obavesti Toplanu o kvaru uređaja;

13. izmiruje plaćanje svojih obaveza u skladu sa ovom odlukom;

14. ne dozvoli pristup trećim licima u prostoriju u kojoj je smeštena toplotna podstanica.

Član 51

Kupcu nije dozvoljeno da:

1. bez pismene saglasnosti Toplane priključuje ili isključuje svoju toplotnu opremu sa distributivnog sistema;

2. bez pismene saglasnosti Toplane prazni i puni vodom unutrašnju instalaciju;

3. bez pismene saglasnosti Toplane menja priključnu snagu u objektu;

4. koristi svoju toplotnu opremu za uzemljenje električnih instalacija i uređaja;

5. menja postavljene protoke i temperature na opremi u toplotnoj podstanici i

6. bez pismene saglasnosti Toplane, izvodi radove na svojoj toplotnoj opremi.

Član 52

Toplana i Kupci su dužni da se uzajamno informišu o neispravnostima koje primete na svojoj opremi, a koje bi mogle uticati na normalan rad opreme Toplane i Kupca.

X MERENJE ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE

Član 53

Svako predajno mesto mora biti snabdeveno toplotnim brojilom.

Nabavku i postavljanje toplotnog brojila na predajnom mestu vrši Toplana, o trošku kupca.

Tip, veličinu i način postavljanja toplotnog brojila određuje Toplana, u skladu sa Pravilima.

Toplotno brojilo mora ispunjavati sve zahteve propisane zakonom i drugim propisima.

Toplotno brojilo se ugrađuje na osnovu odobrene projektne dokumentaciju, uz obavezan nadzor i verifikaciju Toplane.

Član 54

Toplotno brojilo, odnosno toplotna podstanica predstavlja mesto predaje energije i mesto razgraničenja odgovornosti za predatu energiju između Toplane i kupca.

Član 55

Kod svih kategorija kupaca, ukoliko postoje tehničke mogućnosti, ugrađuju se uređaji za raspodelu troškova isporučene toplotne energije – delitelji, koji će služiti za raspodelu, obračun i naplatu toplotne energije, izmerene na centralnom toplotnom brojilu.

U novoizgrađenim objektima, kao i na novoizgrađenim grejnim instalacijama kupaca, koji se snabdevaju toplotnom energijom iz zajedničke toplotne podstanice, obavezna je ugradnja delitelja u svim posebnim delovima objekta.

U objektima koji su već priključeni na distributivnu mrežu Toplane, delitelji će se ugraditi na osnovu pismenog zahteva, podnetog od strane ovlašćenog organa upravljanja objektom kolektivnog stanovanja, a na osnovu Tehničkih uslova izdatih od strane Toplane.

Za raspodelu troškova isporučene toplotne energije u objektu može se ugraditi samo jedna vrsta delitelja, istog tipa i istih karakteristika.

Elektronski uređaji za raspodelu – alokatori predstavljaju opremu kupca, koji je dužan da istu održava, dok sekundarna toplotna brojila predstavljaju opremu Toplane.

Član 56

Sve radove u vezi sa popravkom i zamenom neispravnih toplotnih brojila, nakon preuzimanja od kupaca, kao i nakon isteka garantnog roka obavlja Toplana ili od nje ovlašćeno lice i snosi nastale troškove.

Član 57

Isporučena toplotna energija meri se neposredno.

U slučaju nemogućnosti registrovanja, odnosno očitavanja utroška toplotne energije na toplotnom brojilu (neispravnost, oštećenje, nemogućnost pristupa i drugo), isporučena toplotna energija određuje se računskim putem, prema termofizičkim karakteristikama objekta i stvarnim meteorološkim parametrima u obračunskom periodu.

Član 58

Količina toplotne energije utvrđuje se neposredno na osnovu očitavanja toplotnog brojila postavljenog na mernom mestu u toplotnoj podstanici.

Ukoliko postoje tehničke mogućnosti, Toplana može da vrši očitavanje toplotnog brojila daljinski, bez neposrednog prisustva kod mernog uređaja.

Uz poseban zahtev od strane potrošača, očitavanje toplotnog brojila vrši se i uz njihovo prisustvo.

Član 59

Kupac je obavezan da Toplani ili od nje ovlašćenom licu obezbedi pristup do mernih uređaja radi očitavanja potrošnje i nadzora nad ispravnošću uređaja.

XI NAČIN RASPODELE TROŠKOVA ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE

1. Raspodela isporučene toplotne energije kod kupaca koji pripadaju I Tarifnoj grupi – „stambeni prostor“

Član 60

Isporučena i centralno izmerena toplotna energija u određenom vremenskom periodu za kupce koji pripadaju I Tarifnoj grupi – „stambeni prostor“ u objektima kolektivnog stanovanja, raspoređuje se na svaku grejanu stambenu jedinicu iz tog objekta.

Raspodela isporučene toplotne energije na svakog kupca iz I Tarifne grupe – „stambeni prostor“ u višespratnim objektima se vrši na osnovu odnosa zbirne zatvorene površine pojedine stambene jedinice i zbira zatvorenih površina svih stambenih jedinica u tom višespratnom objektu.

Grejana površina se izražava u m2, a vrednost se zaokružuje na dva decimalna mesta.

2. Raspodela isporučene toplotne energije kod kupaca koji pripadaju II Tarifnoj grupi – „poslovni prostor“

Član 61

Isporučena i centralno izmerena toplotna energija u određenom vremenskom periodu za kupce koji pripadaju II Tarifnoj grupi – „poslovni prostor“, priključenih na zajedničku toplotnu podstanicu raspoređuje se na svakog kupca koji se snabdeva toplotnom energijom sa te podstanice.

Raspodela se vrši na osnovu odnosa zbirne instalisane snage trošila pojedinog kupca i zbira instalisanih snaga trošila svih kupaca priključenih na predmetnu toplotnu podstanicu.

3. Raspodela isporučene toplotne energije kod kombinovane kategorije kupaca

Član 62

Isporučena i centralno izmerena toplotna energija unutar objekta kupaca sa kombinovanom kategorijom kupaca preko centralne-zajedničke-toplotne podstanice za određeni vremenski period sa raspodelom- posebno se obračunava za kupce iz I Tarifne grupe – „stambeni prostor“, a posebno za kupce iz II Tarifne grupe – „poslovni prostor“.

Raspodela isporučene toplotne energije posebno za kupce iz I Tarifne grupe – „stambeni prostor“ i posebno za kupce iz II Tarifne grupe – „poslovni prostor“ priključenih na zajedničku podstanicu se vrši na osnovu zbirne instalisane snage svih trošila ugrađenih unutar instalacije centralnog grejanja kod kupaca iz II Tarifne grupe – „poslovni prostor“ u odnosu na zbirnu instalisanu snagu svih kupaca priključenih na zajedničku podstanicu.

Raspodela isporučene toplotne energije iz pripadajućeg dela za kupce iz I Tarifne grupe – „stambeni prostor“ se vrši posebno za svakog kupca iz ove tarifne grupe na osnovu odnosa zatvorene površine pojedine stambene jedinice (stambeno/poslovne jedinice) i zbira zatvorenih površina svih stambenih jedinica (stambeno/poslovnih jedinica) priključenih na predmetnu zajedničku toplotnu podstanicu.

Grejana površina se izražava u m2, a vrednost se zaokružuje na dva decimalna mesta.

Raspodela isporučene toplotne energije iz pripadajućeg dela za kupce iz II Tarifne grupe – „poslovni prostor“ se vrši posebno za svakog kupca na osnovu odnosa zbirne instalisane snage trošila kod pojedinog kupca i zbira instalisane snage trošila kod svih kupaca iz ove tarifne grupe priključenih na predmetnu zajedničku toplotnu podstanicu.

4. Raspodela isporučene toplotne energije u objektima u kojima postoje delitelji troškova isporučene toplotne energije

Član 63

Ukoliko su u objektu koji se snabdeva toplotnom energijom iz zajedničke toplotne podstanice ugrađena sekundarna toplotna brojila u funkciji delitelja, raspodela utrošene toplotne energije vrši se na taj način što se energija registrovana na sekundarnim toplotnim brojilima raspoređuje na kupce na osnovu podataka očitanih sa predmetnih uređaja. Razlika između ukupno registrovane potrošnje toplotne energije na zajedničkom toplotnom brojilu u zajedničkoj toplotnoj podstanici i zbira registrovane potrošene toplotne energije na pojedinačnim sekundarnim toplotnim brojilima, predstavlja zajedničku potrošnju, koja se raspoređuje na sve kupce srazmerno ukupnoj zatvorenoj površini stana /poslovnog prostora.

Ukoliko su u objektu koji se snabdeva toplotnom energijom iz zajedničke toplotne podstanice ugrađeni elektronski uređaji za raspodelu-alokatori, raspodela utrošene toplotne energije vrši se prema procentualnom učešću aktivnih uređaja za raspodelu troškova u datom obračunskom periodu i to na sledeći način:

– od veće ili jednako 80% do 100% aktivnih uređaja – 100% toplotne energije izmerene putem toplotnog brojila u podstanici, raspoređuje na sve kupce srazmerno na osnovu podataka očitanih sa predmetnih uređaja;

– od veće ili jednako 60% do 80% aktivnih uređaja – 20% toplotne energije izmerene putem toplotnog brojila u podstanici, raspoređuje na sve kupce srazmerno ukupno zatvorenoj površini stana/poslovnog prostora, a 80% na osnovu podataka očitanih sa predmetnih uređaja;

– od veće ili jednako 40% do 60% aktivnih uređaja – 40% toplotne energije izmerene putem toplotnog brojila u podstanici, raspoređuje na sve kupce srazmerno ukupno zatvorenoj površini stana/poslovnog prostora, a 60% na osnovu podataka očitanih sa predmetnih uređaja;

– manje od 40% aktivnih uređaja – 100% toplotne energije izmerene putem toplotnog brojila u podstanici, raspoređuje na sve kupce srazmerno ukupno zatvorenoj površini stana/poslovnog prostora.

Ukoliko se svi kupci koji se snabdevaju sa iste toplotne podstanice saglase, raspodela centralno izmerene toplotne energije može se izvršiti na osnovu Elaborata o zajedničkoj potrošnji, koji Kupci dostavljaju Toplani i koji po svojoj sadržini mora biti usaglašen sa pravilima utvrđenim u stavu 2. ovog člana. Verifikaciju usaglašenosti takvog elaborata vrši Toplana.

Izuzetno, na osnovu odluke ovlašćenog organa upravljanja objektom kolektivnog stanovanja, Toplana može sprovesti prelazak na raspodelu utrošene toplotne energije shodno čl. 60., 61. i 62. ove odluke.

Član 64

Obračun utrošene toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja u kojima su delitelji toplote ugrađeni samo kod dela kupaca, do momenta ugradnje delitelja toplote kod svih kupaca, vršiće se na sledeći način:

Od ukupno izmerene količine toplotne energije računskim putem, odredi se pripadajući deo energije za kupce koji nemaju ugrađene

delitelje, na osnovu instalisane snage grejnih tela, a po formuli:

E =

Q

x h x t x

ti max − te.SR

[kWh]

1000

ti − te.PR

gde je:

E [kW h] – utrošena toplotna energija za dati period

Q [W ] – instalisana snaga unutrašnje grejne instalacije

h [h/dan] – broj časova grejanja dnevno (grejni dan)

t [dan] – broj dana u obračunskom periodu

ti max[°C] – maksimalno moguća unutrašnja temperatura prostorije. Standardno iznosi 24°C.

teSR [°C] – prosečna spoljna temperatura u obračunskom periodu, dobijena od nadležnog meteorološkog organa

te.PR [°C] – spoljna projektna temperatura, na osnovu koje je projektovana unutrašnja instalacija grejanja, a koja ne može biti niža od -20°C (minus 20 stepeni Celzijusovih).

Razlika između ukupno izmerene toplotne energije putem toplotnog brojila u podstanici i toplotne energije koja je određena za kupce koji nemaju delitelje troškova, predstavlja deo energije koji pripada kupcima koji imaju ugrađene delitelje troškova, koji se raspodeljuje prema članu 63.

Član 65

Za kupca koji namerno ošteti ili fizički ukloni delitelj, pripadajući deo utrošene toplotne energije će se odrediti računskim putem na osnovu instalisane snage, a po formuli iz člana 64. stav 2.

XII OBRAČUN I NAPLATA ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE

Član 66

Kupac je dužan da Toplani plaća naknadu za isporučenu toplotnu energiju, obračunatu u skladu s važećim propisima, a u zavisnosti od količine isporučene toplotne energije.

Član 67

Toplana je dužna da račune za pruženu uslugu dostavlja bez kašnjenja i u rokovima koji omogućavaju da Kupac prati ostvarenu potrošnju i zaduženje za obračunski period od najviše mesec dana.

Član 68

Obračun naknade za isporučenu toplotnu energiju vrši se u skladu sa odredbama Uredbe o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom.

Član 69

U slučaju tehničkih smetnji (neispravan merni uređaj koji ne vrši merenje) i neusaglašenosti (merni uređaj koji neispravno meri), odnosno korišćenja toplotne energije mimo mernog uređaja (krađa toplotne energije), utrošena količina toplotne energije u posmatranom obračunskom periodu određuje se:

1) na osnovu instalisane snage unutrašnje grejne instalacije, prema formuli:

E =

Q

 x h x t x

ti − te.SR

 [kWh]

1000

ti − te.PR

gde je:

E [kWh] – utrošena toplotna energija za dati period

Q [W] – instalisana snaga unutrašnje grejne instalacije

h [h/dan] – broj časova grejanja dnevno (grejni dan)

t [dan] – broj dana u obračunskom periodu

ti [°C] – projektovana unutrašnja temperatura prostorije (u slučaju korišćenja toplotne energije mimo mernog uređaja, usvaja se ti max iz člana 58e)

te.SR [°C] – prosečna spoljna temperatura u obračunskom periodu, dobijena od nadležnog meteorološkog organa

te.PR [°C] – spoljna projektna temperatura, na osnovu koje je projektovana unutrašnja instalacija grejanja, a koja ne može biti niža od -20°C (minus 20 stepeni Celzijusovih);

2) preko utrošene toplotne energije iz uporednog obračunskog perioda – ovaj vid obračuna primenjuje se u slučaju kvara na mernom instrumentu kada merenje ne funkcioniše duže od 24 časa u nekom obračunskom vremenskom intervalu, ali raspolaže se sa podacima ispravno izmerene količine energije za neki – uporedni – prethodni period obračuna, prema formuli:

E = Em

tR

x

ti − te.R

[kWh]

tm

ti − te.m

gde je:

E [kW h] – utrošena toplotna energija za dati period

Em [kW h ] – izmerena utrošena količina toplotne energije u uporednom periodu kada je merenje bilo ispravno sa istom instalisanom snagom unutrašnje grejne instalacije,

tR [dan] – broj dana u periodu za koje se računskim putem određuje količina potrošene energije (grejni dan)

tm [dan] – broj dana u uporednom obračunskom periodu

ti [°C] – projektovana unutrašnja temperatura prostorije

te.R [°C] – prosečna spoljna temperatura u obračunskom periodu za koje se računskim putem određuje utrošena energija, dobijena od nadležnog meteorološkog organa

te.m [°C] – prosečna spoljna temperatura u uporednom obračunskom periodu, dobijena merenjem i registrovanjem temperaturnih podataka na etaloniranim merilima na lokaciji Toplane.

Član 70

Naplata vrednosti isporučene toplotne energije vrši se na osnovu računa koje Toplana izdaje kupcu mesečno. Kupci su dužni da svoju mesečnu obavezu uplate u roku koji je naveden na računu.

Ukoliko kupac ne plati svoju obavezu u roku obračunava se kamata u skladu sa Zakonom.

Član 71

U periodu privremene isporuke toplotne energije obračun isporučene toplotne energije se vrši prema investitoru.

XIII OTKAZ KORIŠĆENJA TOPLOTNE ENERGIJE

Član 72

Kupac ima pravo da otkaže korišćenje toplotne energije iz sistema daljinskog grejanja Toplane.

Otkaz iz stava 1. ovog člana kupac podnosi Toplani u pismenoj formi, pre početka grejne sezone, a najkasnije do 15. avgusta.

Toplana će prihvatiti zahtev za otkaz korišćenja toplotne energije, pod uslovom da:

1) su obezbeđeni tehnički i fizički uslovi da objekat kupca ne preuzima toplotnu energiju iz sistema Toplane:

(1) ako kupac ima kućnu toplotnu podstanicu i nema zajedničkih pregradnih zidova i međuspratnih konstrukcija sa drugim prostorijama koje se greju sa sistema Toplane, isključenje se vrši fizičkim odvajanjem dovoda primarne vode, sečenjem i zavarivanjem cevovoda, na javnoj površini.

Tehnologija i način isključenja udređuje se Elaboratom o verifikaciji ispunjenosti uslova za otkaz korišćenja toplotne energije (u daljem tekstu: Elaborat) i

(2) ako kupac zahteva isključenje svog objekta u zgradi kolektivnog stanovanja, tehnologiju i način isključenja određuje Elaborat;

2) kupac plati troškove angažovanja Toplane vezano za isključenje, prema važećem cenovniku.

Ispunjenost uslova za otkaz korišćenja toplotne energije, utvrđuje se Elaboratom iz stava 3. ovog člana, u skladu sa Pravilima.

Elaborat Kupac dostavlja Toplani, koja je dužna da isti vrednuje i da o istom izda pismeni izveštaj. U slučaju dobijanja saglasnosti na Elaborat kupac je dužan da, shodno Elaboratu, izvrši potrebne tehničke zahvate najkasnije do 14. septembra tekuće godine i posle uspešnog izvršenja iste prijavi Toplani do 31. avgusta tekuće godine.

Toplana će komisijskim pregledom vrednovati ispravnost izvršenih radova i usklađenost sa Elaboratom o čemu će sastaviti tehnički izveštaj, na osnovu kojeg će se realizovati promena statusa.

Član 73

Kupac iz člana 72. stav 2. tačka 1) podtačka (2) ove odluke, nakon sačinjavanja Elaborata, u obavezi je da plaća naknadu utvrđenu u skladu sa vrednostima i elementima sadržanim u Elaboratu.

XIV OBUSTAVA ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE

Član 74

Toplana može privremeno obustaviti isporuku toplotne energije kupcu, po pismenoj opomeni:

– ukoliko kupac svojom opremom unosi smetnje u isporuci toplotne energije,

– zbog održavanja, odnosno otklanjanja smetnji u radu na kupčevoj toplotnoj opremi,

– zbog proširenja unutrašnje toplotne instalacije i uređaja,

– ukoliko kupac ošteti svoju ili opremu Toplane, tako da je ugrožen rad sistema daljinskog grejanja i ukoliko ometa snabdevanje toplotnom energijom drugih kupaca,

– ukoliko kupac preuzima toplotnu energiju bez saglasnosti Toplane,

– ukoliko kupac ne održava svoju opremu tako da obezbeđuje neometan rad, odnosno snabdevanje toplotnom energijom,

– ukoliko kupac ne omogući siguran pristup i rad u prostor u kojoj je kupčeva toplotna oprema,

– ukoliko kupac preprodaje toplotnu energiju,

– ukoliko istekne rok za probni rad kupčeve toplotne opreme, a kupac do isteka roka ne dobije upotrebnu dozvolu,

– ukoliko kupac pismeno ne obavesti Toplanu o vlasničkim, statusnim i drugim promenama koje utiču na odnose između kupca i Toplane i

Toplana može privremeno obustaviti isporuku toplotne energije kupcu ukoliko ne izmiri svoje obaveze za pruženu uslugu u roku od dva meseca od dana dospelosti obaveze.

Toplana je dužna da Kupca, u slučaju iz stava 2. ovog člana, pismenim putem upozori na Kupčevu obavezu i da ga pozove da izmiri zaostale obaveze u roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana dostavljanja upozorenja.

Zabranjeno je da Toplana obustavi pružanje usluge snabdevanja toplotnom energijom, tokom trajanja grejne sezone, ako u domaćinstvu živi ugroženi potrošač zbog uzrasta, posebnih potreba ili bolesti, u skladu sa zakonom.

Uočene nepravilnosti i nedostatke, Kupac je dužan da otkloni u roku od 15 dana od dana dostavljanja opomene.

Član 75

Po prestanku razloga za obustavu isporuke toplotne energije iz člana 74. ove odluke, Toplana će nastaviti sa isporukom toplotne energije, kada Kupac izmiri sve nastale troškove prema Toplani, osim u slučaju iz člana 74. stav 2. ove odluke, kada je Toplana dužna da nastavi sa isporukom toplotne energije u roku od dva dana od dana prijema uplate za zaostali dug.

Član 76

Toplana će privremeno obustaviti isporuku toplotne energije, po prethodnom obaveštenju (dopis, štampana ili elektronska sredstva javnog informisanja i sl.) zbog održavanja, odnosno otklanjanja smetnji u radu na sopstvenoj toplotnoj opremi.

Član 77

Ukoliko se obustavi isporuka toplotne energije celom objektu, prestaje svaka odgovornost Toplane za unutrašnju toplotnu opremu, uređaje i objekat kupca.

Ponovna isporuka toplotne energije počeće kada se otklone razlozi za obustavu i kad Kupac izmiri sve nastale troškove prema Toplani.

Član 78

Obustava isporuke toplotne energije pojedinom stanu ili poslovnom prostoru u zgradi kolektivnog stanovanja vrši se tako što se u distributivnim ormanima isključi samo konkretan stan ili poslovni prostor.

Ukoliko nema distributivnih ormana, obustava isporuke toplotne energije vrši se na taj način što se grejna tela fizički odvajaju sa sistema, sečenjem i zavarivanjem priključnih cevi.

U slučaju iz stava 1 i 2. ovog člana, kupac je u obavezi da nadoknadi troškove, prema cenovniku Toplane.

XV REKLAMACIJE KUPACA

Član 79

Toplana je dužna da obrazuje komisiju za rešavanje reklamacija potrošača u čijem sastavu moraju da budu i predstavnici evidentiranih udruženja i saveza.

Član 80

Kupac može reklamirati:

– nedovoljnu temperaturu u svom objektu, osim u slučajevima određenim u članu 38. ove odluke,

– temperature iznad vrednosti iz člana 33.,

– obračun toplotne energije i

– druge usluge koje mu Toplana pruža.

Član 81

Reklamaciju kupac dostavlja u pismenoj formi.

Izuzetno, reklamaciju tehničke prirode, Kupac može da dostavi putem telefona za prijem reklamacija.

Reklamaciju na ispostavljeni račun, obračun ili Ugovor, Kupac je dužan da dostavi u roku od 5 dana od dana prijema istih.

Reklamacija na temperaturu u objektu, ukoliko je opravdana, uvažava se od momenta podnošenja iste.

Član 82

U slučaju nastanka tehničkih ili drugih smetnji u isporuci toplotne energije za koje je odgovorna Toplana, Toplana je dužna da pristupi otklanjanju istih odmah, a najkasnije u roku od 24 časa.

Član 83

Toplana je dužna da evidentira svaku reklamaciju kupca.

Reklamacije tehničke prirode, Toplana je dužna da evidentira i da po istim postupi uroku od 24 časa, a najduže u roku od dva dana, tako što će zapisnički utvrditi stanje na licu mesta i odmah pristupiti otklanjanju nedostataka, ukoliko tehničke mogućnosti to dozvoljavaju, a ista se odnosi na opremu Toplane.

Zapisnik sadrži podatke o objektu kupca, izmerenim temperaturama u grejanim prostorijama, površini objekta, instalisanoj snazi, stanju grejnih tela, stanju građevinskog objekta, vreme i datum merenja, parametre u podstanici, a po potrebi i druge neophodne podatke.

Zapisnik potpisuje predstavnik Toplane i podnosilac reklamacije.

Član 84

Kada se putem zapisnika sačinjenog u skladu sa članom 83. ove odluke utvrdi da je zagrevanje prostorija ispod temperature propisane ovom odlukom, Toplana pristupa otklanjanju nedostataka, ukoliko su nedostaci na njenoj strani.

Ukoliko Kupac ne bude u stanu u zakazano vreme ili ne omogući službenim licima Toplane ulazak u stan, reklamacija se smatra neosnovanom.

Merenje temperature u prostorijama vrši se na 1,2 m od poda na sredini prostorije.

Na zahtev nadležne inspekcije Toplana je dužna da vrši merenje temperature u vreme i prostorijama koje inspektor odredi.

U slučaju neopravdane reklamacije, troškove Toplane snosi podnosilac zahteva, odnosno Kupac.

Visina troškova se utvrđuje po cenovniku Toplane.

XVI NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE TOPLOTNE ENERGIJE

Član 85

Zabranjeno je neovlašćeno priključivanje objekata, uređaja ili instalacija na sistem daljinskog snabdevanja toplotnom energijom.

Zabranjeno je korišćenje toplotne energije mimo mernih uređaja ili mimo odobrenih tehničkih uslova.

XVII NADZOR

Član 86

Nadzor nad primenom odredaba ove Odluke i nad zakonitošću rada Toplane, vrši nadležni organ osnivača.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove Odluke i akata donetih na osnovu ove Odluke vrši organ uprave nadležan za inspekcijsko – nadzorne poslove, ako pojedini poslovi toga nadzora nisu Zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost drugih organizacija.

Član 87

Komunalno-milicijske poslove obavlja komunalni milicionar koji je, pored ovlašćenja propisanih zakonom, ovlašćen da:

1) izda prekršajni nalog;

2) podnese zahtev za vođenje prekršajnog postupka;

3) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo.

Ukoliko komunalni milicionar u obavljanju komunalno-milicijskih poslova uoči povredu propisa iz nadležnosti drugog organa, obavestiće odmah o tome, pisanim putem, nadležni organ.

XVIII KAZNENE ODREDBE

Član 88

Novčanom kaznom od 45.000 dinara, kazniće se za prekršaj Toplana ako:

1. ne odluči po zahtevu kupca za priključenje objekta u roku iz člana 17. stav 1. ove Odluke;

2. ne poštuje rok o početku i završetku grejne sezone, shodno članu 32. ove Odluke;

2. ne isporučuje toplotnu energiju, shodno članu 33. ove Odluke;

3. ne vodi evidenciju o kupcima kako je to predviđeno članom 47. ove Odluke;

4. ne postupi po reklamaciji kupca, shodno odredbama člana 83. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 7.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana, odgovorno lice u Toplani.

Član 89

Novčanom kaznom od 45.000 dinara, kazniće se kupac kao pravno lice, za prekršaj, ako:

1. postupi suprotno članu 50. ove Odluke;

2. bez pismene saglasnosti Toplane priključuje ili isključuje svoju toplotnu opremu sa distributivnog sistema, shodno članu 51. stav 1. tačka 1. ove Odluke;

3. bez pismene saglasnosti Toplane prazni i puni vodom unutrašnju instalaciju, shodno članu 51. stav 1.tačka 2. ove Odluke;

4. bez pismene saglasnosti Toplane menja priključnu snagu u objektu shodno članu 51. stav 1. tačka 3. ove Odluke;

5. koristi svoju toplotnu opremu za uzemljenje električnih instalacija i uređaja, shodno članu 51. stav 1.tačka 4. ove Odluke;

6. menja postavljene protoke i temperature na opremi u toplotnoj podstanici, shodno članu 51. stav 1.tačka 5. ove Odluke;

7. bez pismene saglasnosti Toplane, izvodi radove na svojoj toplotnoj opremi, shodno članu 51. stav 1.tačka 6. ove Odluke;

8. ako isključi svoju toplotnu opremu sa sistema snabdevanja toplotnom energijom, suprotno odredbama člana 72. ove Odluke;

9. ne omogući Toplani prilaz ili ulaz u objekat radi postupanja po reklamaciji ili otklanjanja kvarova na instalacijama, shodno članu 84. ove Odluke;

10. samovoljno izvrši priključenje objekta i instalacija na sistem snabdevanja toplotnom energijom, ili koristi toplotu mimo mernih uređaja i suprotno uslovima utvrđenim Odlukom, shodno članu 85. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 7.000 dinara, kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 25.000 dinara, kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom od 7.000 dinara, kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice.

Član 90

Novčanom kaznom od 45.000 dinara, kazniće se za prekršaj kupac kao pravno lice ako ne omogući ovlašćenim licima pristup mernim uređajima, shodno članu 59. ove odluke.

Novčanom kaznom od 7.000 dinara, kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 25.000 dinara, kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom od 7.000 dinara, kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice.

Član 91

Za prekršaje iz čl. 88., 89. i 90. ove odluke izdaje se prekršajni nalog.

Prekršajni nalog sadrži sledeće pouke i upozorenja:

1) da se lice protiv koga je izdat prekršajni nalog ako prihvati odgovornost i u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga plati polovinu izrečene kazne oslobađa plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne;

2) da lice protiv koga je izdat prekršajni nalog može prihvatiti odgovornost za prekršaj i nakon isteka roka od osam dana od prijema prekršajnog naloga ako pre postupka izvršenja dobrovoljno plati celokupan iznos izrečene novčane kazne;

3) da lice protiv koga je izdat prekršajni nalog koje ne prihvata odgovornost za prekršaj ima pravo da u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga podnese zahtev za sudsko odlučivanje tako što će lično ili preko pošte predati prekršajni nalog nadležnom prekršajnom sudu uz naznačenje suda kome se zahtev podnosi;

4) da će lice protiv koga je izdat prekršajni nalog biti dužno da pored plaćanja novčane kazne utvrđene prekršajnim nalogom nadoknadi sudske troškove u slučaju da zatraži sudsko odlučivanje a sud utvrdi da je odgovoran za prekršaj;

5) da će prekršajni nalog postati konačan i izvršan po proteku roka od osam dana od dana prijema ako lice protiv koga je izdat prekršajni nalog u tom roku ne plati novčanu kaznu ili ne zahteva sudsko odlučivanje o izdatom prekršajnom nalogu;

6) da će lice protiv koga je izdat prekršajni nalog u slučaju prinudnog izvršenja izrečene novčane kazne, biti dužno da nadoknadi troškove izvršenja određene rešenjem o prinudnoj naplati;

7) da će se fizičkom licu, preduzetniku i odgovornom licu u pravnom licu protiv koga je izdat prekršajni nalog neplaćena novčana kazna zameniti kaznom zatvora ili radom u javnom interesu.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 92

Postupci za priključenje na toplovodnu mrežu ili izmene već priključenih toplotnih uređaja kupca, koji su započeti pre stupanja na snagu Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom („Službeni list Grada Subotice“, br. 39/14), odnosno pre 7. novembra 2014. godine, završavaju se po odredbama do tada važeće Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom.

Član 93

Toplana je bila dužna da zaključi Ugovore o prodaji toplotne energije sa svim Kupcima do 30. decembra 2016. godine.

Član 94

Danom stupanja na snagu Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom („Službeni list Grada Subotice“, br. 39/14), odnosno 7. novembra 2014. godine, prestala je da važi Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom („Službeni list Opštine Subotica“, br. 29/08 i „Službeni list Grada Subotice“, br. 26/09 i 55/11).

Član 95

Danom početka primene odluke o cenama, prestao je da važi Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za tarifne kupce („Službeni list Grada Subotice“, br. 39/14 i 43/14).

Član 96

Prečišćeni tekst Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom objavljuje se u „Službenom listu Grada Subotice“.

 

Samostalni član Odluke o dopuni
Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

(„Sl. list grada Subotice“, br. 37/2021)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Subotice“.

Source

Leave a Comment