Pitanja i odgovori

Kada dospeva za plaćanje račun za domaćinstva?

Rok dospeća računa je 28. u mesecu za prethodni mesec (primer: račun za februar mesec dospeva do 28. marta tekuće godine).

Kako se proverava stanje na računu?

Kupci, za sva područja JP EPS, stanje na računu proveravaju preko korisničkog servisa Uvid u račun.

Da li se neke stavke na računu plaćaju i kada nema potrošnje?

Kupac svakog meseca plaća tarife – „trošak garantovanog snabdevača“ i „obračunsku snagu“, bez obzira na to da li je na mernom mestu ostvarena potrošnja električne energije ili ne. Navedeno je predviđeno Metodologijom za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje. Na pomenute stavke obračunava se akciza i PDV, a za neizmirenje obaveza obračunava se zatezna kamata.

Kome da se obrati kupac koji nije dobio račun za utrošenu električnu energiju?

Kupac koji nije dobio račun za električnu energiju treba da se obrati na šalteru nadležne JP EPS lično, telefonom ili elektronskom poštom.

Gde se može uplatiti račun bez provizije?

Račun se, bez provizije, može uplatiti na šalteru JP EPS.

Na koje načine se može izmiriti račun za električnu energiju?

Plaćanje računa za električnu energiju vrši se na šalterima JP EPS (bez provizije), na šalterima Pošte, banaka i drugim naplatnim mestima. Plaćanje je omogućeno i putem trajnog naloga, e-bankinga, m-bankinga, kao i upotrebom bar koda (tzv. QR koda) koji se nalazi na računu za električnu energiju.

Kako kupac može preusmeriti svoju pogrešno izvršenu uplatu?

Kupac JP EPS podnosi pisani zahtev za preusmeravanje uplate na ispravan račun JP EPS uz obavezno dostavljanje dokaza o uplati (uplatnica), kopije računa i navođenje broja računa na koji je izvršio uplatu, odnosno na koji treba da se preusmeri uplata.

Da li se dug može platiti na rate?

JP EPS ne zaključuje sporazume o isplati duga na rate. Naplata utrošene električne energije je isključivi izvor prihoda koji omogućava funkcionisanje složenog sistema Elektroprivrede Srbije i delova u njenom sastavu koji su odgovorni za proizvodnju uglja, proizvodnju električne energije u hidro i termoelektranama i distribuciju električne energije.

Kome se podnosi zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca?

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca podnosi se u mestu prebivališta organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite.

Kako se vrši oslobađanje kupca od plaćanja takse za javni medijski servis?

Oslobađanje plaćanja takse za javni medijski servis obavljaju RTS i RTV, pa je neophodno da zahtev uputite na sledeće adrese:

Za merna mesta van Vojvodine zahtev (fizička lica/pravna lica) možete podneti:

Radio-televizija Srbije
Služba poslovni inženjering
Kneza Višeslava br. 88
11030 Beograd

Radio-televizija Srbije
Služba poslovni inženjering
Kneza Višeslava br. 88
11030 Beograd

taksajms@rts.rs

Kontakt telefoni RTS za informacije: 011/2544-292, 2547-071, 2544-647, 321-2694, 2544-799.

Za merna mesta na teritoriji Vojvodine zahtev (fizička lica/pravna lica) možete podneti:

Radio-televizija Vojvodine

Služba RTV takse

Ignjata Pavlasa br. 3

21000 Novi Sad

Radio-televizija Vojvodine

Služba RTV takse

Ignjata Pavlasa br. 3

21000 Novi Sad

taksajms@rtv.rs

Kontakt telefoni RTV za informacije: 021/210-1737, 021/210-1681.

Napominjemo da su kupci, kojima je istekao period važenja oslobađanja od plaćanja takse (naznačen u rešenju koje su dobili od RTS/RTV), u obavezi da ponovo, po istoj proceduri, podnesu zahtev RTS/RTV kako im se taksa za javni medijski servis ne bi fakturisala kroz račun za električnu energiju.

Zašto su kupci u obavezi da kroz račun plaćaju naknadu za povlašćene proizvođače električne energije?

Način obračuna, plaćanja i prikupljanja sredstava, kao i način raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticajne mere, propisani su Uredbom o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije. U skladu sa članom 13. ove Uredbe: “Operator sistema, snabdevač, odnosno garantovani snabdevač je dužan da u računu koji dostavlja krajnjem kupcu za pristup sistemu, odnosno isporučenu električnu energiju, kao posebnu stavku naznači iznos ukupne naknade za podsticaj”, JP EPS je u obavezi da obračunava ovu stavku na računu za električnu energiju. Iznos naknade trenutno iznosi 0,437 din/kWh.

Da li se može promeniti adresa za dostavljanje računa?

Kupac može dobijati račune na željenu adresu, tako što će se zahtevom obratiti službama u JP EPS – pisanim putem ili lično. Tom prilikom kupac je u obavezi da naznači ED brojeve mesta merenja i adresu na koju želi da dobija račune.

 

Koja je uloga snabdevača, a koja operatora distributivnog sistema na tržištu električne energije u Republici Srbiji?

Garantovani snabdevač je energetski subjekt koji obavlja delatnost snabdevanja električnom energijom kupaca na garantovanom snabdevanju – domaćinstava i malih kupaca.

Operator distributivnog sistema električne energije (ODS) je energetski subjekt koji obavlja delatnost distribucije električne energije i upravljanja distributivnim sistemom električne energije.

Na koji način kupac može uputiti prigovor na obračun snabdevača, a kako može uputiti prigovor na usluge operatora distributivnog sistema (ODS)?

Prigovor na račun, odnosno na obustavu isporuke električne energije kupac može podneti lično na šalteru nadležne JP EPS, telefonom ili elektronskom poštom. Na isti način, kupci mogu uputiti prigovor na usluge ODS-a, a takođe se mogu obratiti direktno ODS-u putem kontakata naznačenih na sajtu www.epsdistribucija.rs.

Da li se kupac može direktno obratiti ODS-u u vezi sa pitanjima koja se odnose na isporuku električne energije?

Da, kupac se može direktno obratiti i ODS-u u vezi sa pitanjima koja se odnose na isporuku električne energije (npr. izmena tehničkih uslova priključenja, otklanjanje tehničkih problema na priključku, kontrola tačnosti merenja i zamena mernih uređaja, merenja napona, otklanjanja kvarova na sistemu koji su uzrokovali prekide u isporuci, dostava podataka o sopstvenoj potrošnji i dr) i to posredstvom kontakata naznačenih na sajtu ODS-a www.epsdistribucija.rs.

Kako se kupac može informisati o uslovima snabdevanja električnom energijom i o sadržini Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom energijom?

Kupac se o uslovima snabdevanja električnom energijom i o sadržini Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom može informisati ovde.

Na koji način kupac može dobiti informacije o ceni električne energije?

Informacije o ceni električne energije na garantovanom snabdevanju kupac može dobiti na šalteru nadležne JP EPS, telefonom ili elektronskom poštom, kao i na sajtu JP EPS.

Pod kojim uslovima kupac ima pravo na raskid Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom energijom?

Ugovor o garantovanom snabdevanju električnom energijom kupac može raskinuti u bilo kom trenutku u toku njegovog trajanja, a jedini uslov koji kupac treba da ispuni da bi otkazao ugovor je izmirenje dospelog dugovanja za utrošenu električnu energiju.

Na koji način je na računu snabdevača iskazan trošak pristupa sistemu?

Trošak pristupa sistemu za distribuciju električne energije informativno je iskazan na računu za električnu energiju, sastavni je deo ukupnog mesečnog zaduženja, a obračunava se u skladu sa Metodologijom za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije i važećim cenovnikom za pristup i korišćenje sistema za distribuciju električne energije Elektrodistribucije Srbije.

Na koji način se kupac može informisati o uslovima i načinu ostvarivanja svojih prava?

Kupac se o uslovima i načinu ostvarivanja svojih prava može informisati lično na šalteru nadležne JP EPS, telefonom ili elektronskom poštom.

Koji su uslovi za postupak obustave isporuke električne energije i isključenja objekta kupca sa distributivnog sistema?

Obustava isporuke električne energije krajnjem kupcu na zahtev snabdevača, zbog neizvršenih obaveza krajnjeg kupca (neizmirena dospela dugovanja za utrošenu električnu energiju) prema Ugovoru o garantovanom snabdevanju je privremena mera, koju sprovodi Elektrodistibucija Srbije i podrazumeva fizički prekid napajanja mernog mesta krajnjeg kupca električnom energijom na mernom uređaju.

Pre obustave isporuke električne energije JP EPS Beograd će pisanim putem upozoriti krajnjeg kupca da, u zakonom određenom roku (30 dana za domaćinstva i 15 dana za male kupce), izmiri dospela dugovanja, ili će u suprotnom uputiti zahtev za obustavu isporuke električne energije Elektrodistibuciji Srbije. Obustavom isporuke ne prestaje važenje Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom energijom, što znači da je krajnji kupac dužan da, za sve vreme trajanja obustave, izmiruje obaveze koje ne zavise od potrošnje električne energije, a to su tarife „trošak garantovanog snabdevača“ i „obračunska snaga“.

Obustava isporuke električne energije na zahtev krajnjeg kupca predstavlja pravo kupca da zahteva privremenu obustavu isporuke električne energije za period od najmanje godinu, a najduže dve godine. Krajnji kupac se lično, u tu svrhu, pisanim zahtevom obraća JP EPS Beograd, odnosno Elektrodistibuciji Srbije, a za postupanje po zahtevu neophodno je da budu izmirena dospela dugovanja na mernom mestu. Za sve vreme trajanja privremene obustave, kupac nema obaveze po osnovu Ugovora o garantovanom snabdevanju, odnosno pristupu sistemu.

Isključenje električne energije predstavlja trajnu meru koju sprovodi Elektrodistibucija Srbije i ima za posledicu prestanak važenja Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom energijom kao i Ugovora o pristupu sistemu, odnosno gubitak statusa krajnjeg kupca. Isključenje električne energije sprovodi se ukoliko je obustava na zahtev JP EPS Beograd usled neizmirenih dugovanja trajala duže od godinu dana, odnosno, ako je obustava, na zahtev krajnjeg kupca, trajala duže od dve godine.

Takođe, krajnji kupac može zatražiti isključenje električne energije putem pisanog zahteva, koji upućuje nadležnoj službi JP EPS Beograd, pod uslovom da su izmirena dospela dugovanja na mernom mestu.

Na koji način kupac može ostvariti svoje pravo da bira snabdevača električnom energijom na tržištu u Republici Srbiji?

Tržište električne energije u Republici Srbiji potpuno je otvoreno 1. januara 2015. godine, što znači da je i kupcima iz kategorije mali kupci i domaćinstva dato pravo (ne i obaveza) da biraju svog snabdevača električnom energijom. Pregled licenciranih snabdevača, kao i Pravila o promeni snabdevača, kupci mogu pronaći na sajtu Agencije za energetiku Republike Srbije.

Na koji način se rešavaju eventualni sporovi između JP EPS i kupca?

Ugovorne strane eventualne sporove mogu rešavati vansudskim putem – sporazumno ili obraćanjem kupca regionalnom savetovalištu neposredno ili putem internet portala https://zapotrosace.gov.rs/. Ukoliko se spor ne može rešiti vansudskim putem, kupac ima mogućnost da se u cilju zaštite svojih prava obrati nadležnom sudu.

Source

Leave a Comment